Hopp til hovedinnhold

Publikasjoner fra satsingen

Nyeste øverst.

Oppsummering av satsinga på tilsyn med helse- og omsorgstenester til eldre 2009–2012
Oppsummering av Rapport fra Helsetilsynet 1/2014
Artikkel 1 Satsinga på tilsyn med tenester til eldre – frå risikoinformasjon til plan til resultat (pdf)
Artikkel 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010–2012 (pdf)
Artikkel 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer (pdf)
Artikkel 4 Ekstra tilskotsmidlar – ei vitamininnsprøyting for tilsynsarbeidet (pdf)
Artikkel 5 Ja – tilsyn verkar! (pdf)

Satsing over fire år på tilsyn med tenester til eldre gav resultat (pdf) Artikkel fra Tilsynsmelding 2013

”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre Inneholder undersøkelsen fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang AS
Oppsummering av Rapport fra Helsetilsynet 6/2013

“Ikke bare ett helseproblem………” Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd. Rapport fra Helsetilsynet 3/2013

Eldres ernæringsbehov – et felles mål (pdf) M. Noodt og Wenche Skjær. I Sykepleien 2012; 100(12): 78–79

Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd Artikkel fra Tilsynsmelding 2012 s. 5–6

Om kommunetopper som ikke vet nok om eldretilbudet. Kommunal rapport 29. mars 2012

Oppsummeringsrapport tilsyn med hjerneslag. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag. Rapport fra Helsetilsynet 3/2012

Tilsyn med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre i 2011 Brev av 19. mars 2012 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.

Enkeltrapporter fra tilsyn (2010-2011 i kommunene, 2011 i spesialisthelsetjenesten)

Behandling av skrøpelige eldre pasientar med hoftebrot Artikkel fra Tilsynsmelding 2011 s. 21

Tvungen helsehjelp i sjukeheimar Artikkel fra Tilsynsmelding 2011 s. 7–8

Når eldre får hjerneslag – er behandlinga god nok? Artikkel fra Tilsynsmelding 2011 s. 5–7

Når svikt i helsetjenesten rammer eldre og pleietrengende pasienter Artikkel fra Tilsynsmelding 2011 s. 20–24

Oppsummeringsrapport tilsyn i kommunene: Krevende oppgaver med svak styring. Samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre. Rapport fra Helsetilsynet 5/2011

Semi-quantitative risk analyses as a basis for supervision of specialized health services to frail elderly people. Safety Science Monitor 2011 Vol 15

Tilstanden i den kommunale omsorgstenesta Brev av 10. november 2010 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.

Eldreomsorg og tilsyn Brev av 10. november 2010 fra Statens helsetilsyn til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommunale tjenester til skrøpelige eldre - trygge nok?  Artikkel fra Tilsynsmelding 2010 s. 5–7

Identifisering av risikoområder innen spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre – oppsummeringsrapport. Helsetilsynet Internserien 15/2010

Eldre og gamle som utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten Av Knut Engedal. Artikkel fra Tilsynsmelding 2009 s. 21–23

Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem Brev av 20. mars 2009 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre. Diakonhjemmet høgskole 2009.

Plan for tilsyn med tjenester til eldre 2009-2012. (pdf) Internt arbeidsdokument, Statens helsetilsyn 11. februar 2009

Veiledere for landsomfattende tilsyn

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten 2011. Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag  (pdf) Internserien 19/2010

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten 2011. Stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd (pdf) Internserien 18/2010

Veileder for uanmeldt tilsyn (pdf) Internserien 16/2010

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene  (pdf) Internserien 12/2010

Veileder for tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens  (pdf) Internserien 11/2010

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem  (pdf) Internserien 9/2010

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering  (pdf) Internserien 7/2010

Veileder for tilsyn med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester  (pdf) Internserien 5/2010
Vedlegg: Bakgrunnsstoff om multidoseordningen. (Bakerst i veilederen)

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling  (pdf) Internserien 4/2010

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten  (pdf) Internserien 3/2010

Veiledning til Helsetilsynet i fylket om tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen  (pdf) (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010

Veileder for tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem  (pdf) Internserien 3/2009