Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Tilsynet er gjennomført etter metoden systemrevisjon og denne rapporten beskriver funn fra tilsynet.

Under tilsynet ble det undersøkt om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse (internkontroll) legger til rette for og følger opp at voksne personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • om kommunen legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid med kommunale enheter som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • om kommunen innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
 • om kommunen samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • om kommunen tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukerens rusmiddelproblem og psykiske lidelse
 • om kommunen kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
 • om kommunene tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

Det ble undersøkt om kommunen har lagt til rette for og følger opp at brukermedvirkning blir ivaretatt ved alle temaene som undersøkes jf. kulepunktene. Et utvalg brukere er intervjuet ved dette tilsynet.

Det ble avdekket tre lovbrudd.

Lovbrudd 1:

Skedsmo kommune ved Nav-kontoret kartlegger ikke systematisk den helhetlige situasjonen og behovet for tjenester til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

Lovbrudd 2:

Skedsmo kommune legger ikke til rette for et samordnet tjenestetilbud til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse gjennom systematisk planlegging og samarbeid om tjenesteytingen i kommunen.

Lovbrudd 3:

Skedsmo kommune gir ikke rutinemessig råd og veiledning om skadereduserende tiltak til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

Dato: 11.12.17

Rigmor Hartvedt
revisjonsleder

Marit Thorseth, Søren Rysstad og Arve Knutsen
revisorer

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Skedsmo kommune i perioden 16.06.-11.12.17. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er gjennomført som en del av et landsomfattende tilsyn initiert av Helsetilsynet.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om kommunen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. I dette tilsynet er også brukere som mottar tjenester intervjuet.

Rapporten omhandler lovbrudd som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Med lovbrudd menes mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skedsmo kommune ligger i Akershus fylke og grenser til Oslo. Kommunen har ca 53.000 innbyggere. Kommunens helse- og sosialtjeneste er organisert i samme sektor med kommunaldirektør for Helse- og sosialsektoren som øverste leder. Sektoren består av følgende tjenester: avdeling for sykehjemstjenester, avdeling for hjemmetjenester, avdeling for miljøarbeidertjenester, avdeling for barn og familier, avdeling for psykisk helse og rus, tjenestekontoret, flyktningeavdelingen og Nav. Kommuneoverlegen er organisert i sektoren.

Tilsynsmyndigheten har undersøkt tjenestene som ytes til målgruppa ved tjenestekontoret, avdeling for hjemmetjenester, avdeling for helse og rus, og sosiale tjenester i Nav. Avdeling for barn og familier er i liten grad i kontakt med personer i målgruppa for tilsynet, men lederen for psykisk helsetjeneste for barn og unge er intervjuet.

Tjenestekontoret, inkludert boligavdelingen, ledes av avdelingssjef og har til sammen 28 årsverk. Avdelingsleder for boligavdelingen rapporterer til avdelingssjef.

Avdeling for hjemmetjenester ledes av avdelingssjef. Tjenesten er inndelt i seks geografiske soner, med ca 22 - 25 årsverk i hver sone. Hver sone har sin avdelingsleder. I tillegg er avdelinger for omsorgsboliger, og avdeling for forebyggende og rehabiliterende tjenester og fysio- og ergoterapitjeneste lagt til denne avdelingen. Alle avdelingene ledes av hver sin avdelingsleder som rapporterer til avdelingssjef.

Avdeling psykisk helse og rus ledes av avdelingssjef og har til sammen 65 årsverk. Av disse er det til sammen omtrent 54,5 årsverk som jobber med målgruppa for tilsynet. Avdelingen består av ambulerende team, rusteam, boveiledertjeneste, ROP-team, psykisk helseteam, Stillverksveien ressurssenter, Stalsberggata boliger og Salerudveien boliger. Teamene/ avdelingene ledes av avdelingsledere som rapporterer til avdelingssjef.

Nav-kontoret ledes av avdelingssjef (Nav-leder), har ca 100 årsverk og er inndelt i følgende avdelinger: publikumsmottak, avdeling arbeid og helse, avdeling arbeid og ungdom, avdeling arbeid og sosiale tjenester og avdeling arbeid og kvalifisering. Avdelingene ledes av avdelingsledere som rapporterer til avdelingssjef. Ansvaret for økonomisk rådgivning er lagt til Nav-kontoret.

Tjenestekontoret mottar søknader, kartlegger, vurderer og fatter vedtak om tjenester fra hjemmetjenesten og avdeling psykisk helse og rus. Målgruppen for tilsynet får hovedsakelig tjenester fra avdeling psykisk helse og rus, men hjemmetjenesten utfører tjenester til de som trenger spesielle oppfølging av somatisk helse.

Skedsmo kommune har nylig opprettet en egen boligavdeling for å styrke det boligsosiale arbeidet i kommunen. Kommunen bruker kvalitetssystemet «Risk Manager».

3. Gjennomføring

Felles formøte for fem kommuner og bydeler ble gjennomført 8. mars 2017.

Revisjonsvarsel ble sendt ut 16. juni 2017.

Frist for oversendelse av dokumenter ble satt til 21. august 2017. Oversikt over dokumenter som har blitt brukt som grunnlag i tilsynet framgår i punkt 7 i rapporten.

Samtaler med brukere ble gjennomført 14. september 2017. Det ble gjennomført samtaler med tre brukere.

Dokumentasjon i 20 saker ble undersøkt 18. og 20. september 2017.

Åpningsmøte ble avholdt 19. september 2017.

Intervjuer ble gjennomført 19. og 20. september 2017 . 16 personer ble intervjuet. Navnene på de som ble intervjuet framgår i punkt 8 i rapporten.

Sluttmøte ble avholdt 25. september 2017.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til voksne personer (18 år og eldre) som har samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et funksjonstap som medfører behov for tjenester fra kommunen over tid. Tilsynet skal gjennomføres som systemrevisjon.

Tilsynet inkluderer brukere uavhengig av hvilke rusmidler de benytter (alkohol, legemidler, illegale rusmidler) og uavhengig av om de har fått diagnostisert en ruslidelse. Tilsvarende gjelder for psykiske lidelser ved at tilsynet er rettet mot kommunens tjenester uavhengig av om personene har en psykiatrisk diagnose (bipolar lidelse, schizofreni, depresjon etc.). Det skilles heller ikke på om personene aktivt benytter rusmidler eller om de er i rehabilitering etter behandling for sitt rusmiddelbruk.

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen legger til rette for og følger opp at personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen ved helse – og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i Nav

 • legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
 • samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykisk lidelse
 • kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen har lagt til rette for og følger opp at brukerinvolvering blir ivaretatt ved alle temaene som skal undersøkes (jf. kulepunktene).

Brukernes meninger om og erfaringer med tjenestetilbudet i kommunen er viktig informasjon for tilsynsmyndigheten, både når det gjelder kvaliteten på tjenestene og kommunens praksis når det gjelder brukerinvolvering. Et utvalg brukere skal derfor bli intervjuet ved dette tilsynet.

Tilsynet er avgrenset mot:

 • tjenester til brukere som bor i kommunal institusjon med heldøgns helse- og omsorgs-tjenester for rusmiddelavhengige og tjenester til brukere som har langtidsopphold i spesialisthelsetjenesten eller i fengsel
 • bruk av tvang i tjenesteytingen
 • den enkelte fastleges praksis når det gjelder brukergruppen
 • kommunenes plikt til å ha tilbud om døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp
 • kommunens plikt til å skaffe midlertidig botilbud
 • kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe varig bolig til vanskeligstilte

5. Lovbrudd og funn

Lovbrudd 1:

Skedsmo kommune ved Nav-kontoret kartlegger ikke systematisk den helhetlige situasjonen og behovet for tjenester til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

Dette er brudd på følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, sosialtjenesteloven §§ 4, 13 og 43, forvaltningsloven § 17 og helsepersonelloven §§ 39 og 40.
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.      

Funn:

Nav-kontoret har et registreringsskjema som nye brukere skal fylle ut før søknad leveres. I skjemaet bes det opplyst om bruk av rusmidler og rusmønster, og dagens tilstand fysisk, psykisk og sosialt. Utover dette foretar ikke Nav-kontoret en systematisk kartlegging av brukernes rusmiddelproblem og psykiske og somatiske helsesituasjon for å avdekke om de har behov for tjenester fra andre enheter i kommunen, fastlege og/eller spesialisthelse-tjenesten. Nav-kontoret har ikke skriftlige rutiner for hvilke opplysninger om brukerens situasjon som skal innhentes. 

Lovbrudd 2

Skedsmo kommune legger ikke til rette for et samordnet tjenestetilbud til brukere med samtidig rusproblem og psykisk lidelse gjennom en systematisk planlegging og samarbeid om tjenesteytingen i kommunen.

Dette er brudd på følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven §§ 4, 5, 13 og 44, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-4, 4-1 og 12-1, helsepersonelloven §§ 21, 22, 39 og 40.
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.      

Funn:

Samarbeid internt i kommunen:

Kommunen har ikke skriftlige rutiner for samarbeid mellom avdeling psykisk helse og rus og sosiale tjenester i Nav. Det er faste møter med kommunaldirektør og avdelingssjefene, men det er ikke et formalisert samarbeid på avdelingsledernivå, selv om avdelingslederne har jevnlig kontakt.

På saksbehandlernivå er det samarbeid fra sak til sak. Det er en felles oppfatning at det er vanskelig for avdeling psykisk helse og rus å få tak i de ansatte på Nav. De ansatte ved avdeling psykisk helse og rus må ringe Navs kontaktsenter for å få tak i ansatte på sosiale tjenester i Nav, og får ofte beskjed om at den de ønsker kontakt med er opptatt ut dagen.

Kommunens ledelse er kjent med at det er vanskelig å få tak i de ansatte på Nav, men har ikke iverksatt tiltak for å bedre situasjonen.

Planer som sikrer koordinering og samordning

I de 20 gjennomgåtte sakene var det nødvendig å lese mye dokumentasjon for å få oversikt over brukerens situasjon og hjelpetiltak. Det var en aktiv Individuell plan (IP) i 2 av 20 gjennomgåtte saker. I flertallet av de gjennomgåtte sakene finnes heller ikke andre planer der mål, tiltak, ansvarlig for gjennomføring av tiltak og evaluering framkommer.

Etter kartlegging i Brukerplan 2016 rådet KORUS-ØST kommunen til økt bruk av Individuell Plan. Kommunen har som mål å innføre tiltaksplaner for alle i målgruppa innen april 2017. Vi fant noen påbegynte tiltaksplaner, men planene oppfylte ikke kravet til innhold.

Kommunen har prosedyren «Journalføring og tiltaksplan i Gerica». Prosedyren ivaretar kravene til journalføring og bruk av tiltaksplan. Prosedyren er imidlertid ikke implementert blant alle ansatte.

Det planlegges ikke systematisk hvordan kommunen og andre instanser skal samhandle om brukerne ved akutte forverringer og kriser. Kommunen har ikke skriftlige rutiner for plan-legging og gjennomføring av tiltak ved akutte forverringer eller kriser. Av 20 gjennomgåtte saker hadde en sak kriseplan. Etter kartlegging i Brukerplan 2016 ble mange brukere vurdert med fare for overdose. KORUS-ØST rådet kommunen til økt bruk av kriseplan.

Innhenting av samtykke

Det innhentes ikke rutinemessig samtykke til samarbeid. Kommunen har rutine for innhenting av samtykke ved bruk av IP, men ikke for samtykke uten bruk av IP. I søknadskjema i bruk ved Nav og Tjenestekontoret samtykker bruker til at tjenesten innhenter informasjon knyttet til søknaden, men dette dekker ikke behovet for samtykke for det videre samarbeidet i saken.

Det finnes gjeldende samtykke i 8 av 20 gjennomgåtte saker.

Lovbrudd 3

Skedsmo kommune gir ikke rutinemessig råd og veiledning om skadereduserende tiltak til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

Dette er brudd på følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 17, helsepersonelloven § 4, første ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.

Funn:

Det framkommer ikke av 20 gjennomgåtte saker eller i intervjuer at kommunen systematisk gir råd og veiledning om skadereduserende tiltak. Kommunen har ikke rutiner/prosedyrer som omfatter skadereduserende tiltak.

Funn knyttet til kommunens styringssystem som underbygger alle tre lovbrudd:

Informantene opplyser at det i liten grad er meldt om svikt i tjenesten til personer i målgruppa. Kommunen har gitt opplæring i «Risk Manager». Det opplyses at rutiner er gjennomgått og diskutert blant de ansatte, men de er ikke kjent og implementert blant alle ansatte.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kommunale helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse er et område hvor det er stor fare for svikt. Brukerne klarer ofte ikke selv å ivareta sine rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om behov for endringer i tjenesten. Svikt på ett eller flere områder kan gi svært alvorlige konsekvenser for den enkelte bruker.

Kommunens ledelse skal gjennom systematisk styring sikre klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine oppgaver, oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt, behov for kvalitetsforbedring eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, håndtering av avvik og systematisk kvalitetsforbedring av tjenestene.

Fylkesmannen vurderer at Skedsmo kommune har ansatte med god kompetanse. Det rekrutteres ansatte med god formell kompetanse, og det gis tilbud om kurs, opplæring og etter/videreutdanning. Arbeidet som gjøres nedfelles i journal.

Nav-kontoret må forholde seg til mange fagsystemer. Kommunen er eier og drifter av ett fagsystem for de sosiale tjenestene, mens staten er eier og drifter av flere fagsystemer for de statlige tjenestene. Dataavtaler mellom stat og kommune, og regler og nasjonale føringer regulerer bruken av fagsystemene til et visst nivå. Nav-kontoret har innenfor disse rammene begrensede muligheter til å påvirke hva som skal nedfelles i hvilke fagsystemer, og når. Det er allikevel et visst handlingsrom, og innenfor dette handlingsrommet er det særlig viktig at Nav-kontoret har tydelige prosedyrer for å sikre lik praksis for nedfelling av informasjon.

Når det gjelder nedfelt informasjon i Nav-kontoret, har det vært vanskelig for Fylkesmannen å få oversikt da opplysningene ligger i forskjellige fagsystemer. Det er heller ikke en enhetlig praksis blant de ansatte for nedfelling av informasjon. Tydelige prosedyrer og lik praksis er viktig for at ledere og tilsynsmyndighet skal kunne undersøke om lovens krav er overholdt.

I framlagt dokumentasjon kommer det fram at brukerens stemme i stor grad er hørt og tatt hensyn til i utforming av tjenestene. Intervjuer med brukere bekrefter dette inntrykket.

Kommunen har mange skriftlige rutiner, men de er i liten grad implementert og kjent blant de ansatte.  Ledelsen har ikke iverksatt nødvendige tiltak for å avdekke, rette opp eller forebygge brudd på helse- og sosiallovgivningen på det reviderte området. Kommunen har et avvikssystem «Risk Manager» som det er gitt opplæring i og som blir benyttet til å melde avvik knyttet til HMS. De fleste informantene opplyser at de har brukt avvikssystemet og at avviksmeldingen har blitt fulgt opp av ledelsen.

Kartlegging

For å gi gode og individuelt tilpassede tjenester til den enkelte bruker må det skaffes en oversikt over situasjonen og mulige behov for tjenester. Kartleggingen starter ved første kontakt, og kan foregå over tid parallelt med tjenesteytingen. Kartleggingen skal nedtegnes skriftlig og brukeren skal henvises til riktig instans for bistand. Fylkesmannen vurderer at Nav-kontoret i Skedsmo ikke kartlegger brukere i målgruppa i tilstrekkelig grad, særlig når det gjelder psykisk og somatisk helsesituasjon og rusmiddelbruk. Det kartlegges heller ikke på en systematisk måte hvilken hjelp bruker mottar og hvilken hjelp han kan ha behov for. Nav-kontoret har heller ikke skriftlige prosedyrer for hvilken informasjon som skal innhentes. Kartleggingen kan derfor bli tilfeldig og opp til den enkelte veileder. Det er derfor fare for at behovet for tjenester ikke blir fanget opp, og at brukere i målgruppa ikke får tjenester de har behov for, enten av Nav-kontoret eller av andre tjenester Nav-kontoret henviser videre til.

Samarbeid

Brukere i målgruppa har ofte behov for tjenester fra flere tjenestesteder i kommunen, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten. Tjenestene må være samordnet og koordinerte for at brukerne skal få dekket sine nødvendige behov og dermed få ivaretatt sine rettigheter. Kommunen har ikke avtaler eller skriftlige prosedyrer/rutiner som angir hvordan samarbeidet mellom enhetene i kommunen skal foregå. Det er i liten grad utarbeidet planer som sikrer koordinering og samarbeid i de enkelte sakene. Videre er det i liten grad innhentet samtykke for samarbeid. Når både avtaler og rutiner for samarbeid mangler, og det ikke brukes planer for å regulere samarbeidet i sakene, er det stor risiko for at tjenestene som ytes blir fragmentert og lite samordnet. Brukerne står i fare for ikke å få dekket sine nødvendige behov for tjenester. Det er også risiko for brudd på taushetsplikten dersom det utveksles informasjon uten at brukeren har samtykket til samarbeidet.

Kriseplan 

Det er ofte risiko for forverring av situasjonen for brukere med samtidig rusproblem og psykisk lidelse. Skedsmo kommune har i liten grad laget kriseplaner for brukere som er i risikosonen for forverringer og alvorlige kriser. Kommunen kan derfor være dårlig forberedt dersom en krise oppstår. Dette kan få alvorlige konsekvenser både for brukeren og for de ansatte. Bruk av kriseplaner for personer med behov for dette vil kunne skape mer forutsigbarhet for både bruker og hjelpere, og redusere risikoen for kritiske situasjoner. 

7. Regelverk

Lover

 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Forvaltningsloven

Forskrifter

 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
 • Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester    

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommunestyresak 2004- Opprettelse av tjenestekontor sak
 • Følgeskriv fra Avdeling for hjemmetjenester
 • Beskrivelse: Avdeling for barn og familie
 • Psykisk helsetjenester for barn og unge
 • Organisasjonskart, Helse- og sosialsektoren
 • Organisasjonskart, Tjenestekontoret
 • Organisasjonskart, Avdeling for psykisk helse og rus
 • Organisasjonskart, Avdeling for hjemmetjenester
 • Organisasjonskart, Avdeling for barn og familie
 • Organisasjonskart, Forebyggende helsetjenester,
 • Organisasjonskart, Barneverntjenesten Skedsmo kommune
 • Saksfremlegg- Endret organisering av kommunens boligtjenester
 • Informasjonsbrev til aktuelle tjenester om omorganisering av Skedsmo kommune sine boligtjenester
 • Saksfremlegg- Organisering av psykiske helsetjenester til barn og unge i Avdeling for barn og familier
 • Prosjektrapport- Organisering av psykisk helsetjenester til barn og unge i avdeling for barn og familier
 • Årsberetning Tjenestekontoret
 • Årsberetning, Avdeling for barn og familier
 • Årsberetning, Avdeling for hjemmetjenester
 • Årsberetning, Avdeling for psykisk helse og rus
 • Overordnet samarbeidsavtale
 • Delavtale 2- Samarbeidsavtale om koordinerte tjenester
 • Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp
 • Delavtale 4 - Avtale mellom NN kommune og Akershus universitetssykehus HF om kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
 • Tvisteutvalg for pasientrelaterte enkelt saker
 • Retningslinjer for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike, DPS/ARA Nedre Romerike og sykehusavdelingene i Divisjon psykisk helsevern Ahus
 • Avtale om gjensidig hospitering
 • Koordinerende enhet i Skedsmo kommune
 • Etablering av utadrettet nettverksteam for pasienter med kompliserte behandlingsforløp
 • Pilot for etablering av Kompetanseteam for relasjonell ustabilitet og
 • traumer (KRUT)
 • Administrasjon av fastlegeordningen
 • Retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger mellom Skedsmo kommune og fastleger
 • Kommuneoverlegen i LAR-arbeidet
 • Samarbeidsavtale mellom avdeling for hjemmetjenester og avdeling for psykisk helse og rus
 • Samarbeidsavtale mellom avdeling for barn og familie og avdeling for psykisk helse og rus
 • Samarbeidsavtale mellom Skedsmo kommune og Ahus HF. Divisjon psykisk helsevern
 • Retningslinje for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike og Ahus ved BUP Nedre Romerike
 • Prosedyre for samarbeidsrutiner mellom helsestasjon- og skolehelsetjenesten og fastlegene i Skedsmo kommune
 • Helsestasjon for ungdom- psykisk helse, 3 dokumenter
 • Politiet, Frivillig avtale om rusmiddelkontroll for ungdom
 • Strategi for helse- og sosialtjenestene
 • Kommunikasjonsstrategi for Helse- og sosialsektoren- tidlig utkast
 • Opplæringsplan- tjenestekontoret
 • Opplæringsplan- Salerudveien
 • ÅB/ handlingsprogram, Avdeling psykisk helse og rus
 • Årsmål/ virksomhetsplan 2017, Ambulerende team
 • Årsmål/ virksomhetsplan 2017, Rusteamet
 • Årsmål 2017/ virksomhetsplan, Boveiledertjenesten
 • Årsmål/ virksomhetsplan 2017, Rop- teamet
 • Årsmål/ virksomhetsplan, 2017 Stillverksveien Ressurssenter
 • ÅrsmåI/ virksomhetsplan 2017, Salerudveien boliger
 • HMS 2017, Salerudveien boliger
 • Virksomhetsplan 2017, avdeling for hjemmetjenester
 • Virksomhetsplan, Avdeling for barn og familie
 • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017
 • Delegasjon av rådmannens myndighet til kommunaldirektører og stabssjefer
 • Notat- Oppdatert delegasjon av kommunaldirektørens myndighet til avdelingssjefer og NAV- leder
 • Notat- Oppdater delegasjon- delegasjon av avdelingssjefens myndighet i Tjenestekontoret
 • Notat- Oppdater delegasjon- delegasjon av avdelingssjefens myndighet i Avdeling for barn og familie
 • Notat- Oppdater delegasjon- delegasjon av avdelingssjefens myndighet i avdeling for psykisk helse og rus
 • Notat- Oppdater delegasjon- delegasjon av avdelingssjefens myndighet til avdelingsledere i Avdeling for hjemmetjenester
 • Recoverybeskrivelse
 • Tjenestebeskrivelse fra
  - Rop-team
  - Boveiledertjenesten'
  - Rusteam
  - Ambulerende team
  - Ressurssenteret
 • Tjenestebeskrivelser Hjemmesykepleie
 • Tjenestebeskrivelse- Innsatsteam
 • Stillings- og funksjonsbeskrivelse Avdelingsleder- Forebyggende helsetjenester
 • Daglig leder- Psykisk helsetjenester for barn og unge
 • Psykologfaglig ansvarlig
 • Gruppeveileder for barne- og ungdomsteamet
 • Beskrivelse kompetansefokus
 • Oversikt seminarer, faglig påfyll, kompetanseheving 2017
 • Kompetansematrise
 • Plan for felles kompetansepåfyll
 • Utlysning- Saksbehandler Tjenestekontoret
 • Stillingsutlysning Ruskonsulent LAR
 • Stillingsutlysning ROP-team
 • Stillingsutlysning Sykepleier/miljøterapeut Ambulerende team
 • Stillingsutlysning Stillverksveien Ressurssenter (i.m)
 • Utlysning- Fagansvarlig Salerudveien
 • Utlysning- Teamkoordinator
 • Søknadskjema- Søke helse- og omsorgstjenester- Tjenestekontor
 • Rutine ved førstegangsbesøk -Tjenestekontor
 • Kartleggingsmal — Tjenestekontor
 • Tildelingskriterier for ulike tjenester— Tjenestekontor
 • Behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester- Tjenestekontor
 • Prosedyre for tildeling av koordinator og utøvelse av koordinatorrollen nivå 1
 • Prosedyre for vedtak om individuell plan samt utførelsen, nivå 1
 • lnformert samtykke ved samarbeid i individuell plan
 • Melding om tildeling av koordinator
 • Prosedyre for overføring av tjenestemottakere som fyller 18 år fra avdeling Barn og Familie til tjenestekontoret
 • Prosedyre for tverrfaglige møter- Nivå 1
 • Brukerplan, presentasjon resultater 2016
 • Henvendelser til Rusteam
 • Henvendelser til Ambulerende team
 • Veileder til førstegangssamtalen -Ambulerende team
 • Veileder til førstegangssamtale - Rusteam, ROP-team
 • Behandling for rusavhengige
 • Oppfølging fra rusteamet
 • Avdelingsmøte agenda rusteam
 • Oppfølging Boveiledertjenesten
 • Retningslinjer for arbeid ibasen
 • Agenda mandagsmøter boveiledertjenesten
 • Oppfølging i Ambulerende team
 • Avdelingsmøte agenda Ambulerende team
 • Oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • Bruk av tvang ovenfor rusmisbrukere
 • Legemiddelassistert rehabilitering
 • Prosedyre ved hjemmebesøk
 • Forhåndsregler ved besøk hos ustabile personer
 • Avslutte vedtak (Ambulerende team)
 • Bekymringsmelding til barneverntjenesten nivå 2
 • Informasjon om barnevern bekymringer
 • Skjema for bekymringsmelding
 • Inntakssamtale- Ressurssenter
 • Sjekkliste for inntakssamtale- Ressurssenter
 • Mål—plan— Ressurssenter
 • Miljøregler - Ressurssenter
 • Ukeplan- Ressurssenter
 • Beskrivelse av samarbeid- ressurssenter
 • Infofolder- Ressurssenter
 • Rutiner ved dødsfall nivå 2
 • Mal presentasjon av case
 • Mottak og oppfølging av bekymringsmeldinger- Kommuneoverlegen
 • Vedtak om tvungen legeundersøkelse- Kommuneoverlegen
 • Legemiddelhåndtering- Nivå 1
 • Medisinrutiner- Salerudveien boliger
 • Rutine for ansvarsvakt- Salerudveien
 • Team for risikogravide
 • Team for risikogravide — Infofolder. (i.m)
 • IMR, Illness Management and Recovery
 • Kvalitetsstandard hjemmesykepleie
 • Brukeravtale hjemmeboende
 • Tverrsektorielt samarbeid for barn og unge i aldersgruppen 0-24 år
 • Hvordan fange opp og følge opp barn og unge (0-18år) som opplever vold i nære relasjoner
 • Hvordan fange opp og følge opp utsatte barn i Skedsmo kommune
 • Helsestasjon PLUSS
 • Samarbeidsrutiner mellom helsestasjon PLUSS og Spedbarnsgruppen
 • Spedbarnsgruppe
 • Oppfølging av kvinner etter EPDS kartlegging
 • Kartlegging av psykiske reaksjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid
 • Rutiner for ruskontrakt, Helsestasjon for ungdom, Skedsmo kommune
 • Prosedyre for elektronisk meldingsutveksling- nivå 1
 • Rutine for kommunens og stedsansvarlig i HsPro for behandling av elektroniske meldinger
 • Prosedyre for journalføring og dokumentasjon i Helse - og Sosialsektor- nivå 1
 • Prosedyre for journalføring og tiltaksplan og Gerica- Nivå 1
 • Tiltaksplan- Nivå 1
 • Prosedyre for dokumentasjon og journalføring- Ressurssenter
 • Rutine for dokumentasjon ved 1.gangs hjemmebesøk hos brukere ved oppstart av hjemmesykepleie
 • Brukermedvirkning i helse og omsorgstjenestene -nivå 1
 • Recovery
 • Beskrivelse av FlT
 • Brukermedvirkning ved Stillverksveien Ressurssenter
 • informasjon om brukerundersøkelser
 • Saksfremlegg- Brukerundersøkelse i Avdeling psykisk helse og rus
 • Prosedyre for internkontroll nivå 1
 • Melding om- og behandling av avvik fra tjenesteutførelsen- nivå 1
 • Internkontroll sjekkliste for ledere
 • Oversikt, Kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet
 • HMS-dugnad
 • Medarbeidersamtalen
 • Vernerunde i Risk Manager
 • Skadeskjema ansatt
 • Årshjul avdeling for psykisk helse og rus 2017- Stillverksveien 9
 • Brukerlister, avdeling for psykisk helse og rus
 • Brukerlister, avdeling for hjemmetjenester
 • Liste ansatte, Tjenestekontoret
 • Liste ansatte, Avdeling for psykisk helse og rus
 • Liste ansatte, Avdeling for hjemmetjenester
 • Liste ansatte, Avdeling for barn og familie
 • Beskrivelse av hver enkelt avdeling ved Nav Skedsmo
 • Rutine Overføring av bruker til annen veileder ved kontoret
 • Henvendelse til rusteamet med henvisningsskjema
 • Åpningstider Nav
 • Møteoversikt Nav
 • organisasjonskart Nav
 • Rutine unge arbeidssøkere Nav
 • Rutine Registrere henvendelse Nav
 • Rutine Avvikshåndtering
 • Veileder ved søknad om sosialhjelp
 • Rutine nye henvendelser kommunale tjenester
 • Sjekkliste søknad
 • Registreringsskjema
 • Rutine økonomisk rådgivning
 • Rutine Journalnotat
 • Kompetansekartleggingsskjema
 • Opplæringsplan nyansatte
 • Virksomhetsplan Nav

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksdokumenter for 20 brukere fra Nav-kontoret, Tjenestekontoret, Avdeling psykisk helse og rus og Avdeling for hjemmetjenester for perioden 01.01.16 – 18.09.17 ble gjennomgått.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndigheten deltok:

Marit Thorseth, revisor
Søren Rysstad, revisor
Arve Knutsen, revisor
Rigmor Hartvedt, revisjonsleder

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk