Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  

Akutte brystsmerter hos pasient i legevakt med stor pasienttilstrømning

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Oversendelse av rapport i tilsynssak

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til varsel mottatt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 a, jf. helsetilsynsloven § 6, om en alvorlig hendelse ved Oslo kommune, Helseetaten ved Allmennlegevakten, den XXXX 2021. Bakgrunnen for saken er den helsehjelpen XXXX, født XXXX – død XXXX 2021, fikk ved Oslo kommunale legevakt, Allmennlegevakten i Oslo.

Helsetilsynet gjennomførte et stedlig tilsyn ved Allmennlegevakten 11. januar 2022 på bakgrunn av varselet. Vi undersøkte om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp, og om Oslo kommune, Helseetaten, sørger for at pasienter med brystsmerter får helsehjelp i samsvar med aktuelle lovkrav slik at pasientene får trygge og gode tjenester.

Vedlagt følger endelig rapport i tilsynssaken. Våre vurderinger og konklusjoner fremgår der. Kopi av rapporten er også sendt til pårørende.

Vi har merket oss at virksomheten har startet arbeidet med relevante tiltak for å redusere fremtidig risiko for at pasienter med brystsmerter eller andre akutte tilstander ikke får helsehjelp i perioder med stor pasienttilstrømning.

Vi ber om tilbakemelding innen 1. oktober 2023 på hvordan de nye tiltakene følges opp med tanke på hvorvidt de har den tilsiktede effekten. Vi viser for øvrig til våre forventninger som fremgår avslutningsvis i rapporten (kap. 7.3).

Vi ber også om at ledelsen informerer pårørende om hvilke tiltak som er iverksatt/vil bli iverksatt.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

XXXXXX XXXXX XXXXX
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Helsefaglige saksbehandlere:

seniorrådgiver XX XXXXXX, tlf. XXXXXX
seniorrådgiver XXX XXXXX, tlf. XXXXXX

Juridisk saksbehandler:

seniorrådgiver XXXXXX XXXXX XXXXX, tlf. XXXXXX

Vedlegg: Rapport av dags dato

Kopi:

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Pårørende