Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21 for to pasienter. Du har også for den ene pasienten brutt kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i samme lovs § 4.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til to tilsynssaker oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (Fylkesmannen) ved brev datert XXXX. Fylkesmannens referanser er XXXX og XXXX.

Tilsynssakene gjelder flere sider ved din yrkesutøvelse, herunder spørsmål om brudd på kravet til faglig forsvarlig virksomhet og mulige brudd på taushetsplikten.

Vi orienterte deg i brev av XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

I e-post av XXXX fra seniorrådgiver XXXX ved Folkehelseinstituttet, fikk vi tilbakemelding på spørsmål fra oss angående gjeldende råd for håndhygiene. Hun opplyste blant annet at det, ut fra hennes kjennskap, aldri hadde vært anbefalt å vaske eller desinfisere hansker.

Saksforholdet

Du er utdannet ved universitet i XXXX og fikk autorisasjon som tannlege i Norge XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som tannlege ved XXXX, XXXX. Etter det vi er kjent med arbeider du der fortsatt.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av klage av XXXX fra XXXX  født  XXXX (pasient 1). Pasienten var til behandlinger hos deg i tiden fra XXXX til XXXX. XXXX klaget blant annet over manglende hygienetiltak, manglende behandlingsplan og brudd på taushetsplikten.

Fylkesmannen mottok XXXX journal for pasient 1 fra konsultasjon og vurdering XXXX hos tannlege og spesialist i protetikk, XXXX. Fylkesmannen mottok også journal for pasient 1 fra tannlege XXXX, for konsultasjon og vurdering etter time XXXX.

Du uttalte deg til klagen fra pasient 1 i brev av XXXX til Fylkesmannen. Vedlagt fulgte pasient 1 sin journal hos deg.

I brev av XXXX mottok Fylkesmannen bekreftelse fra XXXX, pasient 1 sin leder, om at XXXX ble oppsøkt av deg og din tannlegesekretær vedrørende pasienten. XXXX opplyste at du kontaktet XXXX første gang XXXX. Du opplyste da at pasienten ikke hadde betalt sin tannlegeregning, hva som var utført av behandling og hva som måtte gjøres videre. XXXX ga deg klar beskjed om at dette ikke var noe XXXX hadde noe med, men gikk med på et møte med deg XXXX. I dette møtet gjentok du de samme forholdene, og fortalte om hvor vanskelig det var økonomisk og hvor tungt du hadde det. XXXX påpeker at pasientens faktura hos deg ikke hadde forfall før to dager senere.

Fylkesmannen mottok ved e-post av XXXX fra pasient XXXX (pasient 2) ny klage, med påstand om brudd på taushetsplikten fra din side. Vedlagt e-posten fulgte e-post av XXXX som opprinnelig var sendt til lederen for XXXX Klagenemnd, tannlege XXXX, med opplysninger om de faktiske forhold til grunn for klagen. Pasient 2 har i e-post av  XXXX trukket klagen. Pasient 2 ble i Fylkesmannens e-post av samme dato orientert om at opplysningene i klagen likevel ville bli tatt med og vurdert i den foreliggende tilsynssaken mot deg. Fylkesmannen redegjorde for at tilsynssaken er et forhold mellom tilsynsmyndigheten og deg, og at det avgjørende er å vurdere din virksomhet som tannlege i sammenheng, basert på de opplysninger som foreligger.

Fylkesmannen mottok i e-post XXXX en minnepinne med røntgenbilder for pasient 1 fra deg.

Du uttalte deg til Fylkesmannen om klagen fra pasient 2 i brev av XXXX. Vedlagt fulgte kopi av pasientens journal hos deg.

Fylkesmannen innhentet sakkyndig vurdering fra tannlege XXXX basert på pasient 1 sin klage XXXX avga uttalelse i saken XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for faktum i saken og forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Klage fra pasient 1

Pasientens redegjørelse

Pasienten mener du er hardhendt og at du har dårlig hygiene. XXXX opplyser om blodflekker på utstyr, at du tar opp utstyr du mister på gulvet og bruker det, at du ikke alltid bruker munnbind og at du bruker samme engangshansker selv om du bruker mobil, skriver på pc, spiser, lager deg te, går ut og tar i dørhåndtak. Pasienten lurer på om tannbehandlingen du har foreslått egentlig er begrunnet i at du ønsker å tjene penger. Han opplyser at andre tannleger XXXX har oppsøkt har gitt uttrykk for at de ikke har forstått dine anbefalinger for behandling.

Pasienten viser til at du har bedt XXXX forskuddsbetale fordi bedriften ikke går så bra og du trenger penger. Du skal ha kontaktet ham flere ganger på SMS og telefon for å be om betaling. Den XXXX oppsøkte du ham på pasientens arbeidssted XXXX for å be ham komme innom klinikken og betale. Videre tok du XXXX kontakt med pasientens sjef, og fortalte om at du hadde utført arbeid på tennene på grunn av syreangrep og at du ikke hadde betalt for behandlingen. Pasienten skriver at dette varte en stund, at du begynte å gråte og at hans sjef derfor sa ja til å ha møte med deg og pasienten. Han beskriver at dere XXXX hadde møte i arbeidstiden, hvor du og din nye sekretær var til stede. Du skal ha fortalt om behandlingene som var utført, og du påsto at pasienten hadde behandlet deg dårlig som kunde i butikken da du kom innom for å prate om hans tenner/at han måtte betale deg.

Pasienten mener at sjefen hans ikke har noe med dette å gjøre, at din behandling ikke er akseptabel og at det foreligger brudd på taushetsplikten. Pasienten opplever dine hyppige forsøk på å komme i kontakt med ham som personforfølgelse.

Opplysninger i pasientjournal

Det fremkommer av journalanmerkninger etter første konsultasjon XXXX at du avdekker karies 3 og karies 4 (moderat/betydelig substanstap og/eller karies) på flere av pasientens tenner (tennene 45 og 12). I tillegg «sekundærkaries» (beskrives ofte som en undergruppe av karies) på tennene 13, 14, 16 og 34. Pasienten har også manglende tenner, etter det noterte, på grunn av tidligere karies. Ut over at det er notert «instruksjon med børste og tråd» står ikke andre opplysninger i notat fra konsultasjonen denne dagen.

Pasienten er XXXX tilbake hos deg og får behandling av tann 12 og 13, «preparering og fylling med kompositt». Den XXXX behandles pasientens tann 47 med preparering og fylling for karies 4, og tann 45 behandles den XXXX tilsvarende for sekundærkaries. Det er ut i fra opplysninger i journalen opphold i behandlingskontakten fra XXXX. Årsaken til at det her er et lengre opphold i behandlingskontakten fremkommer ikke av journalen.

I notater XXXX har du notert at det er gjennomført sementering av midlertidige kroner på tennene 46 og 47, og du sendte XXXX henvisning til XXXX. Helkroner for de aktuelle tennene sementeres XXXX. Du mottok XXXX epikrise fra XXXX.

Sakkyndig uttalelse fra tannlege XXXX

Sakkyndig XXXX har bemerket at det ikke er registrert behandlingsplan eller kostnadsoverslag i pasientjournalen etter første konsultasjon XXXX. Dette anses i strid med gjeldende nasjonale retningslinjer. Dersom det var din tanke å behandle all karies som ble diagnostisert ved konsultasjonen, skulle dette ha vært gjort.

Det er videre ikke journalført hvorfor behandlingen av resterende behandlingsbehov, registrert XXXX, ikke ble behandlet etter pasientens time hos deg XXXX. Notat etter timer XXXX, XXXX oppfattes også mangelfulle av den sakkyndige. Den sakkyndige finner samlet at din journalføring er så mangelfull at det er uklart hvor omfattende behandling du har foreslått for pasienten, og hva du og pasienten eventuelt har avtalt.

Den sakkyndige har vurdert hygienen i din tannlegepraksis, og viser til din egen beskrivelse av at du spriter av engangshanskene «ved transaksjon mellom behandlingsrom og andre arbeidsplasser i klinikken eller bygningen». Videre at du ikke alltid har tannlegesekretær, og at du noen ganger er nødt til å svare på mobil ettersom du er tannlegevakt i XXXX. Mobilen er spritet av og satt inn i spritet beholder på klinikkbenken. Den sakkyndige har konkludert med at din praksis med å sprite av engangshanskene ikke er i samsvar med anbefalingene i Folkehelseinstituttets veileder for håndhygiene i tannhelsetjenesten.

Din uttalelse til Fylkesmannen vedrørende klage fra pasient 1

Du viser til at pasienten var til behandling hos deg frivillig i perioden, og at han aldri klaget på deg, verken din hygiene, arbeidsforhold eller personlighet. Du mener pasienten kommer med en rekke usanne påstander i sin klage, og oppfatter at dette er et forsøk på å unngå å måtte betale for gjennomført behandling. Du bestrider å ha vært spesielt voldsom, eller hardhendt.

Du redegjør for at du og pasienten diskuterte løsninger. Pasienten ønsket et «Hollywoodsmil». Du påpeker at pasienten var plaget av erosjon/attrisjon (slitasje og syreetseskader) og skade på nesten alle tennene, blant annet mange hull under tidligere fyllinger utført av andre tannleger. Du mente derfor at det beste for pasienten var å legge kroner på tennene som hadde stor slitasje, altså tenner med store fyllinger på flere tannflater. Du opplyser at pasienten samtykket i dette behandlingsforslaget foran deg og tanntekniker den XXXX. Avtalen var deretter at du skulle studere saken med behandlingen av kronene. Du foreslo at enten du eller pasienten skulle ta kontakt når pasienten var klar for behandling, men at pasienten ikke tok kontakt med deg.

Du gjennomgikk i slutten av XXXX en XXXX. Du hadde redusert arbeidstid som følge av dette, og tok derfor ikke selv kontakt med pasienten.

Pasienten hadde krav på refusjon fra Helfo, og du tok XXXX kontakt med pasienten for å signere Helfos regning for studiemodeller. Det ble avtalt ny time  XXXX. Du påbegynte XXXX arbeidet med å preparere en krone om gangen. Dette i samråd med tanntekniker. Du mener avtrykksmodeller av pasientens munn som du har i tannklinikken beviser forberedelsene til denne behandlingen. Du ba pasienten om forskuddsbetaling, og pasienten betalte.

Etter ytterligere utført behandling XXXX ba du igjen om forskuddsbetaling. Pasienten skal da ha svart at han helst ville vente med betalingen til alle kronene var på plass. Du opplyser at du forklarte for pasienten at dette ble vanskelig for deg, på grunn av mye brukt materiale og tid. Pasienten dro uten å betale, og fikk ny time XXXX.

I forbindelse med timen XXXX ble pasienten på din anmodning henvist til spesialist, dette for å være på den sikre siden vedrørende behandlingen. Du var opptatt av at pasienten skulle til spesialisten før sommerferien, og du sendte SMS om henvisning og klokkeslett for time hos spesialisten til pasienten. Pasienten samtykket i å dra til spesialisten, og du fikk epikrise fra spesialist med veiledning om videre behandling. Du viser til at spesialisten ikke samtykket til syv kroner, fordi spesialisten ikke hadde forståelse for pasientens ønske om et «Hollywoodsmil». Du påpeker at behandlingsplanen var begrunnet i pasientens ønske, og at det kun var et forslag og ikke en fast beslutning. Du viser til gjentatte forsøk på å komme i kontakt med pasienten for å diskutere videre behandling fra XXXX, men at du ikke fikk svar fra pasienten. Du forklarer ditt «mas» med at du ikke ønsket at den midlertidige sementeringen av kronene skulle løsne. Videre hadde pasienten Helfo- papirer å signere og to utestående betalinger.

Du opplyser at du XXXX traff pasienten ved en tilfeldighet på XXXX. Du mener du hilste høflig, og at du minte ham på viktigheten av å sementere kronene permanent, samt at du minnet pasienten på sine utbetalte regninger hos deg. Du beskriver at pasienten da svarte med «jeg skal ta sommerferie nå, og betaler deg når det passer meg». Du var ikke ferdig med å snakke med pasienten, og ba en annen ansatt om telefonnummeret til pasientens sjef.

Du ringte pasientens sjef XXXX og forklarte henne om pasientens uhøflige opptreden mot deg. Dere avtalte et møte med deg, din tannlegesekretær, pasienten og pasientens sjef. Møtet ble avholdt XXXX, og du fant det nødvendig å forklare bakgrunnen for hvorfor du virket påtrengende og masete, og at dette var at pasientens tannhelsesituasjon var viktig å behandle før skader oppsto. Du opplyser at pasienten ved slutten av møtet ba om unnskyldning for sin uhøflighet, ga deg en klem og sa han ville ta ny kontakt med deg etter sommerferien.

Du fikk XXXX en e-post fra XXXX med opplysninger om at pasienten ikke vil betale sitt utestående hos deg, og fikk samtidig oversendt et klageskriv fra pasienten. Dette er samme klage som pasienten har oversendt til Fylkesmannen.

Når det gjelder dine hygienetiltak i praksisen, bestrider du at pasienten kan ha observert blod fra behandling av andre pasienter. Du opplyser at du er veldig nøye på å sprite av hele tannlegeunitet før og etter hver behandling. Du bestrider å ha brukt instrumenter som har falt på gulvet. Du forklarer at du som flerspråklig opplever situasjoner der pasienter finner det vanskelig å forstå hva du sier, og at du i slike tilfeller har behov for å trekke ned munnbindet for å kommunisere tydelig. Dersom du i denne forbindelse har «spyttet» på pasienten, beklager du dette. Din tannlegeassistent, XXXX, kan kontaktes for en uttalelse om din hygiene og behandlingsteknikk om ønskelig.

Når det gjelder bruk av engangshansker forklarer du at de sprites av med spritklut ved transaksjon mellom behandlingsrom og andre arbeidsplasser i klinikken eller bygningen, eller byttes ved sterkt behov ved mye blodflekker, etc. Fordi du ofte ikke har tannlegesekretær eller tannlegeassistent til stede, er du noen ganger nødt til å svare på mobil, der mobilen er spritet av og satt inn i spritet beholder på klinikkbenken.

Når det gjelder betaling, påpeker du at det både i venteværelset og utenfor klinikken er opplyst at du ikke aksepterer faktura. Du viser til at det er fast regel i tannhelsetjenesten at pasienten betaler på forskudd når en del av behandlingen utføres, og viser til at du hadde utført en behandling på tre timer på pasienten. Du mener pasienten har misforstått dette som at du har dårlig økonomi.

Klage fra pasient 2

Pasientens redegjørelse

Pasienten forklarer at hun kun var til en konsultasjon hos deg. Hun fikk faktura etter konsultasjonen med forfallsdato XXXX. Du tok imidlertid kontakt med henne på telefon to dager etter timen. Du skrek og sa mange uhøflige ord, du etterlyste når pasienten ville betale og sa at alle stjal penger fra deg. Da pasienten påpekte at regningen fra deg ikke var forfalt, skal du ha truet med å sende kravet til inkasso og ha sagt at dette ville bli dyrere for pasienten med ekstra gebyr.

Pasienten opplyser at hun på dato for klagen XXXX, fikk faktura fra inkassobyrå med påslag av ekstra gebyr, dette før forfallsdato på opprinnelig faktura.

Hun opplyser også at du fortalte både hennes mann og en felles venn om pasientens tannhelse, uten at pasienten hadde samtykket til dette.

Din uttalelse til Fylkesmannen vedrørende pasient 2

Du benekter å ha gitt taushetsbelagte opplysninger om pasienten til andre.

Du opplyser at pasienten, XXXX møtte til time XXXX klokken XXXX. Årsaken til at behandlingen var avtalt denne dagen, var at pasientens XXXX arbeider XXXX og XXXX. En annen begrunnelse var at pasientens mann ønsket tannbehandling etter sin XXXX. Du opplyser at du praktiserer tannlegevakt i helgen, og at du tar imot akutt-pasienter etter avtale.

Du viser til at faktura er uaktuelt, og at dette fremgår av oppslag ved inngangen til klinikken. Pasienten skal også ha vært informert om dette på forhånd, på telefon før timen.

Du beskriver at pasientens XXXX ble utålmodige en time ut i behandlingen, og at de begynte å gå inn og ut av behandlingsrommet. Dette både før og etter at du ga dem varsel om at dette ikke var tillatt.

Pasienten ble ferdigbehandlet, og du skrev ned all pasientinformasjon i journalen. Du opplyser at pasienten tilkalte ektemannen og informerte ham om at hun var ferdig. Mannen kom da inn på behandlingsrommet på anmodning fra pasienten. Du spurte da om de ønsket å betale kontant eller med kort, og mannen sa at de ønsket faktura. Familiens barn og familiens venn fulgte etter mannen inn på kontoret, slik at alle var samlet. Selv om du ikke aksepterer faktura, skrev du ut faktura uten noen videre kommentar. Familien hadde det travelt fordi de ønsket å reise til XXXX. Pasientens ektefelle ville derfor utsette sin tannbehandling.

Du opplyser at du ringte opp pasienten ca. tre dager etter behandlingen, og spurte henne om XXXX hadde betalt regningen. Pasienten opplyste at XXXX ville betale innen fristen. To dager etter dette ringte familievennen deg opp, og spurte om det hadde oppstått et problem mellom deg og familien. Du nevnte da kun at du avventet betaling.

Tidligere tilsynssak

Det foreligger en tidligere klagesak mot deg, med påstand om utilbørlig atferd overfor pasienter, herunder seksuell trakassering, vår referanse XXXX. Statens helsetilsyn avsluttet saken uten reaksjon ved brev av XXXX. Vi kom til at du ikke hadde opptrådt i strid med helsepersonelloven, men understreket viktigheten av at du som helsepersonell viser respekt for pasienters integritet og private grenser.

Statens helsetilsyns vurdering

På bakgrunn av saksforholdet som beskrevet over vil vi vurdere om du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21 for de to pasientene. Videre vil vi for pasient 1 vurdere du har brutt kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

Helsepersonelloven § 21 lyder:

«Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.»

Helsepersonelloven § 4 første og andre ledd lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

De sentrale vurderingstemaene i saken er om du ved å gi informasjon om pasient 1 til XXXX arbeidsgiver, og/eller å gi informasjon om pasient 2 til XXXX ektefelle/barn/familievenn, har brutt din taushetsplikt etter helsepersonelloven. Videre om din behandling og oppfølging av pasient 1 har vært faglig forsvarlig, herunder om du har fulgt gjeldende retningslinjer for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten, jf. Helsedirektoratets veileder IS-1589. Vi vil ta vurderingene i saken punktvis nedenfor:

  • Brudd på taushetsplikten
  • Behandling og oppfølging av pasient 1

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å gi en advarsel har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi en advarsel er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Brudd på taushetsplikten

Statens helsetilsyn har vurdert om du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Helsepersonelloven § 21 har som formål å verne om pasienters integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten og til helsepersonell. Bestemmelsene om taushetsplikt skal sikre at pasienter oppsøker helse- og omsorgstjenesten ved behov for hjelp uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem og deler dette videre. Taushetsplikten er ikke bare en passiv plikt til å tie, men også en aktiv plikt til å hindre uvedkommende i å få adgang til taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helse- og omsorgstjenesten og til det enkelte helsepersonell, og er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell.

Taushetsplikten er vidtrekkende og omfatter i utgangspunktet alle opplysninger om noens legeme, helsetilstand og personlige forhold som helsepersonell får rede på under utøvelsen av sin virksomhet. Også informasjon om at en person har oppsøkt helsepersonell er som utgangspunkt taushetsbelagt. Etter helsepersonelloven § 21 har du en plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold, eller andre personlige forhold som du får vite om i egenskap av å være tannlege.

Ut ifra saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger vi til grunn at du ga informasjon om at du hadde et behandlerforhold til pasient 1 og om pasientens behandlingsbehov/tannhelse til pasientens leder XXXX. Dette er beskrevet av pasienten selv, og bekreftes i XXXX brev av XXXX til Fylkesmannen. Du har heller ikke benektet dette. XXXX  har opplyst at du XXXX sa til XXXX at pasienten ikke hadde betalt sin tannlegeregning, hva som var utført av behandling og hva som måtte gjøres videre. Disse opplysningene ble gjentatt i møtet XXXX der du, din tannlegesekretær, pasienten og pasientens leder var tilstede.

Du har oppsøkt pasienten på jobb, og du benyttet anledningen til å konfrontere ham med manglende forskuddsbetaling. Ved din atferd har du utvist en manglende rolleforståelse som behandlende helsepersonell. 

Vi legger etter dette til grunn at du ved to anledninger, henholdsvis XXXX, har vist manglende rolleforståelse og klart har brutt din taushetsplikt som tannlege ovenfor pasient 1.

Når det gjelder pasient 2 foreligger det noe mer begrensede opplysninger om faktum. Pasienten har selv opplyst at du, uten at hun hadde samtykket til dette, fortalte både XXXX og en felles venn om XXXX tannhelse. Dette benekter du.

Statens helsetilsyn har kommet til at det er sannsynliggjort at du har gitt opplysninger om pasientens tannhelse i påhør av andre. Vi vektlegger pasientens opplysninger, at saken har likhetstrekk med ditt brudd på taushetsplikten overfor pasient 1, og at det ikke er øvrige opplysninger i saken som gir grunn til å mistro pasient 2 sin beskrivelse av de faktiske forhold. Vi ser også hen til at du, i din uttalelse til saken, har bekreftet at både pasientens ektefelle og deres venn, i tillegg til pasientens XXXX, var til stede og gikk inn og ut av behandlingsrommet. Dette til tross for at du ga beskjed om at dette ikke var tillatt. Forholdet viser at du ikke har innrettet din virksomhet på en slik måte at du sikrer at uvedkommende ikke gis adgang til taushetsbelagt informasjon. Samlet bidrar forholdet til å styrke inntrykket av at du har en sviktende forståelse for, og/eller etterlevelse av taushetsplikten i din virksomhet som tannlege.  

Statens helsetilsyn har kommet til at du ved din handlemåte overfor pasientene 1 og 2 har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Din oppfølging og behandling av pasient 1

Statens helsetilsyn har også sett på din virksomhet som tannlege for pasient 1. Vurderingstemaet under dette punktet er om din oppfølging og behandling av pasienten er i strid med kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4. Ved denne vurderingen har vi konkret sett på dine vurderinger knyttet til behandlingsbehov, behandlingsalternativ og prognose for pasienten, og vi har vurdert din håndhygiene i tannlegepraksisen.

Helsepersonelloven § 4 stiller krav til faglig forsvarlighet, omsorgsfull hjelp og til det enkelte helsepersonells profesjonsutøvelse. Forsvarlighetskravet innebærer en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer. Hva som er forsvarlig avgjøres på bakgrunn av en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke etter hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt. Forsvarlighetskravet setter en rettslig og faglig norm for hvordan den enkelte bør utøve sitt yrke. Tjenesten må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i til­strekkelig omfang.

God klinisk praksis i tannhelsetjenesten

Når det gjelder rammene for forsvarlig tannbehandling og hva som skal anses som god klinisk praksis, har Helsedirektoratet gitt veiledning i IS-1589, «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten, - en veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling» (heretter IS-1589). Veilederen gir uttrykk for hva som er god klinisk praksis ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag og den konsensus som gjelder på fagfeltet. Den ble utgitt i januar 2011, og var gjeldende på tidspunktet for din behandling og oppfølging av pasient 1.

Avvik fra gjeldende nasjonale retningslinjer kan i gitte tilfeller være berettiget og derved utgjøre god praksis, men begrunnelse for dette skal da fremkomme av pasientjournalen. Kravene til journalføring er, i tillegg til å være egne pliktbestemmelser i helsepersonelloven §§ 39 og 40 med forskrifter, også av betydning ved vurderingen av om behandlingen og oppfølgingen som er gitt er faglig forsvarlig. Journalopplysningene skal bidra til å dokumentere at man som helsepersonell har handlet i samsvar med forsvarlighets­kravet. Når det gjelder tannlegens journalføring står det i IS-1589: «Etter direktoratets vurdering er det naturlig at alle punkter om behandlingsplanlegging og behandlingsforløp i veilederen omtales i journalen». Dette er ytterligere utdypet i veilederen punkt 3.3 der blant annet informasjon om behandlingsalternativer, antatt prognose, kostnadsoverslag og eventuelle refusjoner er listet opp som punkter som bør dokumenteres i journal.

Håndhygiene er sentralt i alt smittevernarbeid i helsetjenestene, og er svært viktig for utøvelse av tannlegevirksomhet. Når det gjelder kravene til håndhygiene er det gitt en nasjonal veileder for dette fra Folkeinstituttet, ISSN 1500-8479 (heretter gjeldende nasjonale retningslinjer for håndhygiene).

Av veilederen fremkommer det under «Anbefalinger for håndhygiene» at «hånddesinfeksjonsmiddel bør kun benyttes på tørre hender», og om bruk av hansker at «hansker er engangsutstyr og bør tas på rett før en prosedyre og fjernes

umiddelbart etter at prosedyren er avsluttet» og at «hansker bør ikke gjenbrukes, vaskes eller desinfiseres da dette kan påvirke hanskenes barriereegenskaper». Når veilederen bruker «bør», er det presisert at dette gir uttrykk for at tiltaket er å anse som en faglig anbefaling.

I e-post av XXXX fra ansatt ved Folkehelseinstituttet, opplyses det om at rådet vedrørende vask eller desinfisering av hansker ikke er nytt, og at det, ut fra vedkommendes kjennskap, aldri har vært anbefalt å vaske eller desinfisere hansker i Norge. 

Statens helsetilsyns vurdering

Du har fremlagt pasientjournal for kontakt med pasient 1 i tiden fra XXXX til XXXX . Generelt er dine journalnotater korte, og kun opplysninger om hva som eventuelt er utført av behandling. 

Etter første konsultasjon XXXX er det verken notert opplysninger knyttet til din vurdering av pasientens behov for tannbehandling, behandlingsalternativer, antatt prognose, kostnadsoverslag og eventuelle refusjoner. Dette er i strid med gjeldende nasjonale retningslinjer for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten, noe som også er påpekt av sakkyndig XXXX i XXXX vurdering til saken.

Du har uttalt at du mente pasientens tannhelse var av en slik karakter at du anså det avgjørende at pasienten fikk gjennomført behandling for dette. Dette gjenspeiles imidlertid ikke i pasientjournalen, hvor både dine vurderinger knyttet til behandlingsplanlegging og behandlingsforløp er mangelfulle. Det er ditt ansvar som behandlende tannlege å sørge for tilstrekkelig og nødvendig dokumentasjon for de funn som er gjort, og dine overveielser som følge av disse. Manglende vurdering av behov for tannbehandling, behandlingsalternativer og prognose utgjør klare brudd på gjeldende retningslinjer for god klinisk praksis. Ved vurderingen vektlegger vi at saken gjelder oppfølging og behandling av pasient 1 over en tidsperiode på to og et halvt år, noe som skjerper alvoret i saken.

Din prosedyre for å sprite av engangshanskene mellom ulike prosedyrer i tannbehandlingen, eller i forbindelse med at du må ta deg av kontorarbeid, som å besvare telefoner, er klart i strid med gjeldende nasjonale rutiner for håndhygiene. Vår vurdering av dette får også støtte i sakkyndig XXXX vurdering av din håndhygiene ved bruk av engangshansker.

Mangelfull håndhygiene i arbeid som tannlege, kan ha et stort smittepotensial og er alvorlig. Den påpekte svikten er ikke i samsvar med god klinisk praksis. Det skjerper alvoret i saken at du i din uttalelse til saken gir uttrykk for at den påpekte mangelfulle håndhygienen knyttet til din gjenbruk av engangshansker mellom ulike prosedyrer og etter telefonhenvendelser, har vært en mer gjennomgående svikt og ikke kun kan anses som svikt i forhold til behandlingen av pasient 1. Samlet anses den påpekte svikten i din håndhygiene i tannlegepraksisen som uforsvarlig. 

Når det gjelder pasient 1 sine øvrige påstander om utilbørlig atferd og andre forhold knyttet til eventuell mangelfull hygiene i virksomheten ellers, herunder eksempelvis blodflekker på utstyr og at du skal ha benyttet utstyr du mistet på gulvet, har du benektet påstandene. Slik saken står for Statens helsetilsyn er det påstand mot påstand og vi finner ikke grunnlag for å konkludere.

Vi har kommet til at det er avdekket en gjennomgående svikt når det gjelder dine vurderinger knyttet til behandlingsbehov, behandlingsalternativ og prognose, samt at det er påpekt brudd på gjeldende nasjonale krav til håndhygiene. Samlet anses din oppfølging og behandling av pasient 1 i strid med kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt helsepersonelloven §§ 4 og 21. Vi vil derfor vurdere om du skal gis en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.»

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. I denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Vi legger blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i de aktuelle situasjonene. Når det gjelder ditt brudd på taushetsplikten for pasient 1, kunne du unnlatt å aktivt involvere pasientens sjef i forholdene rundt pasientbehandlingen. For pasient 1 anses bruddet på taushetsplikten forsettlig. Når det gjelder pasient 2 kunne du sørget for å organisere din virksomhet på en slik måte at du ikke kom opp i en situasjon der pasientens pårørende og bekjente fikk adgang til behandlingsrommet under pasientbehandlingen, og du kunne sørget for å sikre at taushetsbelagte opplysninger om pasienten ikke ble gitt i andres påhør. I tillegg kunne du, når det gjelder oppfølgingen og behandlingen av pasient 1, vurdert behandlingsbehov og behandlingsalternativ løpende i kontakten med pasienten, og sørget for at dine vurderinger knyttet til dette ble dokumentert i pasientjournalen. Videre kunne du byttet engangshansker mellom ulike prosedyrer, eller i forbindelse med at du måtte besvare telefoner. Bruddene på helsepersonelloven er uaktsomme.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingene er egnet til å «medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten», «påføre pasienter og brukere en betydelig belastning» eller til i «vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten». Det er ikke avgjørende om handlingene i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Ivaretakelse av hygiene anses som en sentral og avgjørende del av en tannleges virksomhet, og mangler ved hygienen er, i tillegg til å kunne medføre skade ved spredning av smitte ol, også egnet til å svekke tilliten til tannleger og til helse- og omsorgstjenesten i vesentlig grad. Brudd på taushetsplikten egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, og til å i vesentlig grad svekke tilliten til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Manglende vurderinger knyttet til behandlingsbehov, behandlingsalternativ og prognose, herunder manglende kostnadsoverslag til pasienten, medfører en risiko for at behandling planlegges eller utføres på feil faktisk grunnlag eller/og at pasienten ikke har nødvendig informasjon til å kunne gi et tilstrekkelig informert samtykke til behandlingen.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd er med dette oppfylt. Statens helsetilsyn skal da foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel, som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme pasientsikkerhet, kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og til å forhindre fremtidige lovbrudd.

Statens helsetilsyn har etter en samlet vurdering kommet til at overtredelsene av helsepersonelloven er så alvorlige at du skal gis en advarsel. Vi vektlegger at det er påpekt brudd på to sentrale bestemmelser for en tannlege, at brudd er påpekt for to pasienter når det gjelder taushetsplikt, og at de påpekte brudd samlet har skjedd over en lengre periode. Videre vektlegges at du i din uttalelse til tilsynssaken ikke synes å forstå alvoret i saken. Det anses derfor nødvendig å reagere med en advarsel i saken, for å forhindre fremtidige lovbrudd av samme karakter.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens §§ 4 og 21.

Vi sender informasjon om vedtaket til pasient 1. Videre sender vi informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige, Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark. Se vedlagte kopier.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Kopi til:
XXXX

XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker