Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXXXX fra Fylkesmannen i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken knytter seg til forhold nevnt i XXXXXX tingretts dom av XXXXXX.

Vi orienterte deg ved brev XXXXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg. 

Saksforholdet 

Du er utdannet ved XXXXXX og fikk autorisasjon som lege XXXXXX. Ditt HPR-nr. er XXXXXX. Du er spesialist i XXXXXX i fra XXXXXX. Statens helsetilsyn tilbakekalte din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B i medhold av helsepersonelloven § 63 i vedtak av XXXXXX, på grunn av uforsvarlig forskrivning av legemidler i gruppe B i eget navn og i din XXXXXX navn.

Statens helsetilsyn viser til XXXXXX tingretts dom av XXXXXX hvor du ble dømt til ubetinget fengsel i ett år og fire måneder for overtredelse av regnskapsloven § 8-5 første ledd annet straffalternativ (slik den lød før ikrafttredelsen av bokføringsloven) og bokføringsloven § 15 første ledd første straffalternativ, samt ligningsloven § 12-2 nr. 1 og 2 jf. § 12-1 nr. 1a, sammenholdt med straffeloven (1902) § 62. I tillegg ble du dømt til inndragning av et beløp stort kr. 693 263 etter straffeloven (1902) § 35.

Bakgrunnen for dommen er din manglende bokføring av omsetning på totalt 5 584 616,- i tidsrommet september XXXXXX til domstidspunktet, og en samlet skatteunndragelse på kr. 1 975 198,- i tidsrommet XXXXXX til XXXXXX. Skatteunndragelsen regnes som grov.

Det fremgår av dommen at du etter anmeldelse fra skattekontoret i XXXXXX, ikke var å få tak i før du ble pågrepet på XXXXXX flyplass XXXXXX. På dette tidspunktet jobbet du som XXXXXX i XXXXXX.

I din forklaring i retten har du vist til at du på bakgrunn av en XXXXXX og en XXXXXX tidlig på XXXXXX fikk økonomiske problemer, delvis grunnet XXXXXX og XXXXXX. Etter å ha fått en XXXXXX i XXXXXX ble du 50 % arbeidsufør, men du fortsatte å bli XXXXXX. Gjelden ble større, og det ble tatt beslag i alle dine eiendeler, leilighet, bil osv. For å ha penger til livsopphold, bestemte du seg for å arbeide svart. Du tok strøjobber som XXXXXX og XXXXXX i XXXXXX og i XXXXXX ved siden av arbeidet som XXXXXX,

Du soner i dag fengselsstraffen ved XXXXXX.

Statens helsetilsyns vurdering

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som lege.

Det sentrale vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, ved at du har unndratt skatt og ikke bokført din omsetning.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Spørsmålet er om du, på grunn av din manglende bokføring av omsetning på totalt kr. 5 584 616,- og en samlet skatteunndragelse på kr. 1 975 198,-, er uegnet til å utøve yrket som lege på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. I forarbeidene til helsepersonelloven heter det at tilsynsmyndighetene bør avstå fra å gripe inn i kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold, eksempelvis straffbare handlinger av grov karakter (Ot.prp. nr.13 (1998-1999)).

Det er av avgjørende betydning at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og helsetjenesten. Det enkelte helsepersonell representerer ikke bare seg selv, men også profesjonen og helsetjenesten. Pasienter/pårørende, annet personell og andre skal kunne kjenne seg trygge på at helsepersonell ikke utnytter sin stilling til egen vinning. At man både i og utenfor yrkesutøvelsen opptrer i tråd med allment aksepterte etiske normer er en avgjørende forutsetning for å sikre nødvendig tillit blant pasienter, kollegaer og allmennheten for øvrig. Kravet til autorisert helsepersonells atferd og integritet er derfor høyt.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at helsepersonell begår handlinger hvor egen økonomisk vinning settes foran yrkesutøvelsen, som manglende bokføring av omsetning og grov skatteunndragelse. Helsepersonell skal ikke utnytte sin stilling til egen fordel eller vinning, verken økonomisk eller på andre måter. Forståelsen av ansvaret for å praktisere sitt yrke i tråd med dette er grunnleggende kunnskap for alt helsepersonell.

Vi påpeker også at forholdet er straffbart. Dette bidrar ytterligere til å svekke tilliten til deg som helsepersonell.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har du, ved dine handlinger, opptrådt på en måte som i betydelig grad er egnet til å svekke tilliten til deg som lege.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du er uegnet til å utøve yrket som lege på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57.

Vurdering av om din autorisasjon som lege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som lege på grunn av en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som lege.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Manglende bokføring av omsetning og grov skatteunndragelse er etter vår vurdering et så alvorlig tillitsbrudd at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Statens helsetilsyn finner det derfor nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon. 

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutførelsen.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege og spesialist i anestesiologi.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 (2017) ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

 

           

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

 

 

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009 (2017)

Kopi:
Fylkesmannen i XXXXXX.   

Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXXXX, tlf. XXXXXX.
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXXXX, tlf XXXXXX.


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker