Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som tannlege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» på helsepersonelloven §§ 39 og 40, og på grunn av «uforsvarlig virksomhet».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som tannlege.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder manglende og mangelfull journalføring.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Du uttalte deg til dette i brev datert XXXX.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som tannlege den XXXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene var du privatpraktiserende tannlege i XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tidligere tilsynssak

I XXXX opprettet Fylkesmannen en tilsynssak mot deg, og ba om å få oversendt kopi av journaler, samt uttalelse, i forbindelse med vurdering av din behandling av fem navngitte pasienter.

I vedtak av XXXX tilbakekalte Statens helsetilsyn din autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57 andre ledd fordi du til tross for advarsel ikke overholdt opplysningsplikten etter lovens § 30. Vi ga deg ny autorisasjon som tannlege den XXXX da du på dette tidspunktet hadde oversendt opplysningene til Fylkesmannen.

Den XXXX konkluderte Fylkesmannen i den opprinnelige tilsynssaken med at behandlingen av pasientene hadde vært i strid med kravet til forsvarlighet i helsepersonelloven § 4, og til journalføring i helsepersonelloven §§ 39 og 40.

Aktuell tilsynssak

Fylkesmannen orienterte i ovennevnte sak om ny tilsynsmessig oppfølging i løpet av XXXX. I XXXX kontaktet advokat XXXX Fylkesmannen og fortalte at tannlege­virksomheten din var XXXX, og at han hadde alle pasientjournaler i sin besittelse. To ansatte hos Fylkesmannen reiste ut og hentet journalene. De fant håndskrevne journaler nedtegnet på små kort og ofte vedlagt bilder. Det var notater fra XXXX og frem til XXXX for til sammen 5 000 til 6 000 pasienter. Frem til ca. XXXX er det et slags system i pasientjournalene. Hvert pasientkort har et nummer, og det er en egen perm som kobler nummeret med et navn, sortert alfabetisk. For mange pasienter er det imidlertid ikke oppført personnummer eller adresse, og dersom pasienten har et vanlig navn vil det være vanskelig å finne tilbake til journalen. Det ser ut som om det er en tidligere tannlege som har laget systemet, og at dette til en viss grad har vært et akseptabelt pasientjournalsystem, sett med datidens øyne, frem til du overtok praksisen i XXXX.

Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot deg, og ba deg i brev av XXXX om å beskrive din journalføringspraksis. De informerte deg også om retten til å gi frivillig avkall på autorisasjonen din.

Du skrev i din tilbakemelding til Fylkesmannen av XXXX at du har ført papirjournaler, og at det er mulig at journalføringen er noe mangelfull. Etter XXXX i XXXX har pasientgrunnlaget forsvunnet litt etter litt, og du har hatt en del akuttpasienter/drop in. Dette var årsaken til den manglende registreringen med kontonummer. Du skriver videre at du ikke lenger skal jobbe som tannlege i XXXX, men som assistenttannlege hos en venn i XXXX, uten ansvar for praksisdrift.

Gjennomgang av journalene fra XXXX og frem til XXXX, viser at du ved nye behandlinger har ført opplysninger på tidligere avsluttede journalkort. Gjennomgående er notatene imidlertid sparsomme eller fraværende. For pasientene du har startet opp behandling av, ser det ikke ut til at journaldokumentasjonen er systematisert på noen måte.

Journalene ligger nå i kasser hos Fylkesmannen, og det er ikke mulig å systematisere eller finne tilbake til journaler for pasienter som trenger journalopplysninger. Pasientjournalkort mangler vesentlige opplysninger som fullt navn og fødselsdato, og de ligger sammen med andre dokumenter; blant annet innkalling til soning, klager, papirer fra overdragelse av praksis, m.m. Mye er tilgriset og flekkete. Et eksempel på journalføring er en gul post-it lapp påført et navn med to bilder pakket inn i lappen.

Din journalføring fra XXXX til XXXX har ifølge Fylkesmannen vært så mangelfull at den ikke har verdi for andre tannleger eller pasienter. Det er heller ikke mulig å finne frem til bilder eller notater der dette er nødvendig i erstatningssaker.

Utvalgte eksempler på din journalføring

Statens helsetilsyn ba per telefon XXXX Fylkesmannen om å sende over 20 konkrete eksempler fra ditt journalarkiv. Vi mottok disse XXXX.

XXXX
Vi finner noe forståelig dokumentasjon på behandling utført før XXXX. For øvrig består journalen av noen få uleselige, håndskrevne notater.

Fødselsdato ikke innskrevet
Vi finner noe forståelig dokumentasjon på behandling utført før XXXX. For øvrig består journalen av noen få uleselige, håndskrevne notater.

XXXX. Fødselsdato ikke innskrevet
Vi finner ingen dokumentasjon på behandling utført etter XXXX.

XXXX. Fødselsdato ikke innskrevet
Vi finner ingen dokumentasjon på behandling utført etter XXXX.

XXXX
Vi finner ingen dokumentasjon på behandling utført etter XXXX.

XXXX
Vi finner ingen dokumentasjon på behandling utført etter XXXX.

XXXX
Vi finner ingen dokumentasjon på behandling utført etter XXXX.

XXXX
Vi finner to uleselige, håndskrevne notater fra XXXX.

XXXX
Vi finner en post it lapp med personalia, en dato (timeavtale?) og telefonnummer, samt et røntgenbilde.

XXXX
Vi finner et uleselig notat fra XXXX.

XXXX
Fødselsdato ikke innskrevet
Vi finner ingen dokumentasjon på behandling utført etter XXXX.

XXXX
Journalkort der det er satt kryss over noen tenner, ellers ingen skriftlig dokumentasjon.

XXXX
Journalen består av noen få uleselige, håndskrevne notater, samt to røntgenbilder. En gul post-it lapp med kruseduller og tallrekker som ser ut som telefonnummer er påheftet journalkortet.

XXXX
Journalkort der det er satt kryss over noen tenner, ellers ingen skriftlig dokumentasjon.

XXXX
Journalkort der det er satt kryss over noen tenner, ellers ingen skriftlig dokumentasjon.

XXXX
Journalkort der det er satt kryss over noen tenner, samt et kort, uleselig, håndskrevet notat.

XXXX
Vi finner noen få, uleselige, håndskrevne notater fra XXXX.

XXXX
Vi finner noen få, uleselige, håndskrevne notater fra XXXX.

Gul post-it lapp med navnet XXXX, ingen fødselsdato, samt to røntgenbilder.

Flere av journalkortene er tilgriset av flekker som kan se ut som blod.

Bekymringsmelding og klage

Fylkesmannen mottok bekymringsmelding datert XXXX fra tannlege XXXX som nå behandler en tidligere, ikke navngitt, pasient av deg. Pasienten har ifølge tannlege XXXX over mange år ikke fått nødvendig tannbehandling.

Videre har Fylkesmannen mottatt kopi av en omfattende klage på din tannbehandling fra pasient XXXX. Klagen er ikke datert, og er skrevet direkte til deg.

Forespørsler fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Fylkesmannen har også oversendt kopi av korrespondanse de har hatt med NPE, der NPE har etterspurt journaldokumentasjon for pasienter som du har behandlet og som har klagesaker hos NPE.

For ni navngitte pasienter har Fylkesmannen oversendt journal og røntgenbilder fra ditt journalarkiv til NPE. For elleve navngitte pasienter har Fylkesmannen ikke klart å finne journal­dokumentasjon i ditt journalarkiv.

Utdrag fra din uttalelse til Statens helsetilsyn datert XXXX

Du skriver at det ikke er riktig at journaler har vært tilgriset av blod. Du har arbeidet uten data og digital røntgen, så det er mulig at noen flekker kommer fra røntgenfix.

Du «legger deg flat» når det gjelder journalføringen. I årevis har du hatt XXXX som har gått utover din motivasjon, og som igjen antagelig førte til svikt i orden og system. Du opplyser at du i april fikk XXXX med påfølgende XXXX, noe som bidro ytterligere til at den siste tiden ble noe kaotisk.

Du er villig til å bistå tannlegene som har overtatt pasientene dine med å rekonstruere/forklare hva som er blitt gjort av behandling hos deg. For tiden jobber du som assistenttannlege hos en venn i XXXX uten ansvar for journalføring, og med tett oppfølging. Du kommer ikke til å jobbe mer i XXXX. Du skriver at du er XXXX år, og at et tap av autorisasjon vil gjøre situasjonen din langt vanskeligere.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstemaene i saken er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» på helsepersonelloven §§ 39 og 40, jf. journalforskriften §§ 7 og 8, og om dette også gjør deg uegnet på grunn av «uforsvarlig virksomhet».

En viktig bestemmelse ved vurderingen av om du er uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet» er helsepersonelloven § 4, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.»

Helsepersonelloven § 39 første ledd lyder:

«Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.»

Helsepersonelloven § 40 første ledd lyder:

«Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.»

Kravene til journalføring i helsepersonelloven må ses i sammenheng med kravene i forskrift om pasientjournal §§ 7 og 8. Kravene til journalens innhold utdypes i journalforskriften § 8, og vi viser særlig til bokstav e), f) og i), som lyder:

«Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige:
e) Bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens sykehistorie, og opplysninger om pågående behandling. Beskrivelse av pasientens tilstand, herunder status ved innleggelse og utskriving.
f) Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling, pleie og annen oppfølgning som settes i verk og resultatet av dette. Plan eller avtale om videre oppfølgning.
i) Om det er gitt råd og informasjon til pasient og pårørende, og hovedinnholdet i dette, jf. pasientrettighetsloven § 3-2. Pasientens eventuelle reservasjon mot å motta informasjon.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Grove pliktbrudd

Statens helsetilsyn har vurdert om du er uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av «grove pliktbrudd» på helsepersonelloven §§ 39 og 40, jf. journalforskriften.

I medhold av helsepersonelloven § 39 plikter helsepersonell å føre fortløpende journal for hver enkelt pasient. Med fortløpende menes at nedtegnelser skal gjøres uten ugrunnet opphold etter at helsehjelpen er gitt. Av helsepersonelloven § 40 følger det at pasientjournalen skal føres i tråd med god yrkesskikk og inneholde nærmere angitte opplysninger, jf. også journalforskriften § 8.

Plikten til å føre pasientjournal er begrunnet i hensynet til pasientsikkerheten, hensynet til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, og til etterprøvbarhet av den helsehjelpen som er gitt. En tannlegejournal har flere funksjoner. Den skal fungere som et arbeidsverktøy for tannlegen, og skal i tillegg gi pasienter og blant annet tilsynsmyndigheten anledning til å få innsyn i den behandlingen som er utført. Journalen er også sentral der pasienten bytter behandler, slik at ny behandler skal kunne få oversikt over helsehjelpen som tidligere er gitt.

Helsedirektoratet har i sin veileder IS-1589 «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten – en veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling», konkretisert følgende hovedpunkter som bør dokumenteres i journal ved utredningen av pasienten, og som bør ligge til grunn for informert samtykke og behandlingsforløp: Symptomer – pasientens ønsker, generell anamnese, kliniske funn, røntgenfunn, diagnose, informasjon om behandlingsalternativer, antatt prognose, kostnadsoverslag og ev. refusjoner, eventuelt behov for henvisning, forbehandling/hygienefase – ny vurdering, besluttet behandling – informert samtykke, behandling, prognosevurdering og oppfølging.

Etter gjennomgang av de oversendte journalnotatene som vi har gjengitt eksempler på ovenfor, legger vi til grunn at du over flere år og i svært stort omfang har unnlatt å journalføre relevante og nødvendige opplysninger om pasientene og den behandling du har gitt. Gjennomgående finner vi at du har dokumentert svært lite om kliniske undersøkelser av den enkelte pasient, det mangler journalopplysninger om kontakt­årsak, kliniske vurderinger og beskrivelse av tannbehandling som er gitt. Flere av notatene inneholder kun informasjon om at det har foregått en konsultasjon og diagnosekode. Det er svært vanskelig å forstå hva som er blitt gjort av behandling, og hvordan pasienten skal følges opp. Dersom annen behandler skulle følge opp pasientene, ville det være nærmest umulig å hente ut relevant informasjon fra notatene.

Statens helsetilsyns vurdering er at din manglende og mangelfulle journalføring bryter med kravene til journalføring og journalens innhold i helsepersonelloven §§ 39 og 40, jf. journalforskriften. Bruddene på journalføringsplikten vurderes som grove da de har skjedd over svært lang tid, i et svært stort omfang, og på områder som utvilsomt var ditt ansvar som tannlege.

Statens helsetilsyn har etter dette kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av «grove pliktbrudd» på helsepersonelloven §§ 39 og 40, jf. journalforskriften.

Uforsvarlig virksomhet

Statens helsetilsyn har vurdert om din manglende og mangelfulle journalføring gjør deg uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd, jf. § 4.

Statens helsetilsyn viser til vurderingen av din journalføring som vi har redegjort for i avsnittet over som omhandler grove pliktbrudd. Vi legger til grunn at du over flere år og i svært stor utstrekning har unnlatt å journalføre helt sentrale og nødvendige opplysninger om pasientene og den behandlingen du har gitt.

Uforsvarlig virksomhet er et vidt begrep som brukes om virksomhet som strider mot de til enhver tid gjeldende faglige krav og regler. I helsepersonellovens forarbeider (Ot.prp. nr. 13 (1998-1999)) nevnes gjennomgående mangelfull journalføring som et eksempel på forhold som omfattes av vilkåret «uforsvarlig virksomhet». Et av de overordnede formålene med dokumentasjonsplikten er å sikre at pasienter får forsvarlig helsehjelp, og mangel på løpende journalføring utgjør en risiko for at helsehjelpen kan bli uforsvarlig.

Journalføringsplikten og kravet til journalers innhold må derfor ses i sammenheng med kravet til å gi faglig forsvarlig helsehjelp. Journalopplysningene skal blant annet bidra til å dokumentere at man som helsepersonell har handlet i samsvar med forsvarlighets­kravet i helsepersonelloven § 4 første ledd.

Din manglende og mangelfulle journalføring gjør det vanskelig å bedømme om tannbehandlingen du har gitt har vært faglig forsvarlig. Det er ikke mulig å vurdere hvilken informasjon pasientene har fått om behandlingsopplegget, hvilken kvalitet, kontinuitet og effekt pasientene har hatt av behandlingen og hvilken plan det har vært for videre oppfølging. Etter vår vurdering har din virksomhet vært uforsvarlig.

Din mangelfulle dokumentasjon av behandlingen du har gitt har fått konsekvenser for et stort antall pasienter. I elleve konkrete klagesaker til NPE knyttet til din tannbehandling, har det ikke vært mulig å finne journal­dokumentasjon i ditt arkiv.

Statens helsetilsyn har etter dette kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», jf. helse­personelloven § 57 første ledd, jf. § 4.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som tannlege

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Vi ser svært alvorlig på at du i din yrkesutøvelse over lang tid har utvist en gjennomgående og omfattende svikt når det gjelder journalføringsplikten. Din manglende og mangelfulle journalføring utgjør en betydelig risiko for pasientenes sikkerhet og kvaliteten i helsetjenesten. Selv om du i din uttalelse skriver at du «legger deg flat» med tanke på den mangelfulle journalføringen, kan vi ikke se at du viser den nødvendige innsikt i alvoret i saken og hva slags konsekvenser dine handlinger har for dine pasienter.

Statens helsetilsyn vurderer at hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av så alvorlig karakter at vi mener det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som tannlege forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» på helsepersonelloven §§ 39 og 40, jf. journalforskriften §§ 7 og 8, og på grunn av «uforsvarlig virksomhet».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som tannlege.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXX
XXXX
XXXX

Kopi til:
XXXX
XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker