Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av norsk autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn mottok den XXXX kopi av XXXX sitt vedtak av XXXX i avsluttet tilsynssak mot deg. Tilsynssaken knytter seg til din bruk av vanedannende legemidler.

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege. Du uttalte deg til saken ved e-post av XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX i XXXX og fikk autorisasjon som lege i Norge den XXXX. Ditt HPR-nr. er XXXX. Du er spesialist i XXXX og XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

I XXXX sitt vedtak av XXXX ble du ilagt en prøvetid på tre år. Videre ble din rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B tilbakekalt.

Bakgrunnen for vedtaket var at XXXX fant det sannsynliggjort at du har et langvarig og alvorlig rusmisbruksproblem. Du har blant annet forskrevet et stort antall tabletter Zolpidem, og du har hatt en bruk tilsvarende 50 til 100 ganger anbefalt dosering.

Du har selv tatt initiativ til behandling, men i XXXX stod du fortsatt på en høy dose med beroligende legemidler.

Etter XXXX sin vurdering er det fortsatt en betydelig fare for tilbakefall.

Din uttalelse

I din e-post av XXXX skriver du blant annet at du i en periode forskrev Zolpidem til eget bruk utenfor terapeutisk dose på grunn av en rekke «ytre faktorer», blant annet søvnproblem i forbindelse med smerte XXXX. Du oppsøkte profesjonell hjelp da du mottok vedtaket fra XXXX knyttet til din forskrivning, og du har vært i kontakt både med psykolog, din fastlege og XXXX.

Ifølge deg har du ikke mottatt advarsler eller anmerkninger knyttet til din yrkesutøvelse tidligere, og du har utelukkende positive referanser.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Det sentrale vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som lege.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

På bakgrunn av XXXX sitt vedtak av XXXX slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du har et langvarig og alvorlig rusmisbruksproblem.

Vurderingstema er om ditt rusmisbruksproblem gjør deg uegnet til å utøve virksomhet som lege forsvarlig.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at helsepersonell misbruker vanedannende legemidler.

Virksomhet som lege krever gode kognitive og manuelle ferdigheter og høy kompetanse innen kommunikasjon og samhandling. Evne til å observere og vurdere komplekse situasjoner og handle raskt og adekvat i forhold til dette, er en forutsetning for å utøve forsvarlig virksomhet som lege.

Misbruk av vanedannende legemidler fører til at funksjoner som hukommelse, innlæring, konsentrasjon og feilkontroll svekkes og kan føre til endret stemningsleie og kritikkløshet. Dette svekker helsepersonellets situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og evne til å ta raske beslutninger. Misbruk av vanedannende legemidler er derfor ikke forenlig med forsvarlig virksomhet som lege.

Vi har ikke dokumentasjon i saken som viser at du har gjort faglige feil i tjenesten.

Lovforarbeidene er imidlertid tydelig på at det er ikke noe vilkår om at pasienter har blitt skadet for å kunne tilbakekalle en autorisasjon. Ved vurdering av administrativ reaksjon skal det tas hensyn til fremtidige pasienters sikkerhet. Det avgjørende for vår vurdering er at ditt misbruk av vanedannende legemidler representerer en fare for sikkerheten i helsetjenesten.

Statens helsetilsyn har merket seg at du selv oppsøkte helsehjelp for ditt rusmisbruksproblem som beskrevet ovenfor. Det ser vi positivt på. Erfaringsmessig tar det imidlertid lang tid å få kontroll på et rusmisbruksproblem. Vi finner ikke at du i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at du nå har god nok/betryggende kontroll over ditt rusmiddelmisbruk. Statens helsetilsyn vil som hovedregel kreve dokumentasjon for en sammenhengende rusfri periode over minst to år for å få ny autorisasjon som lege uten begrensninger. Det vises i denne sammenheng til rundskriv IK-1/2009.

Etter vår vurdering representerer ditt misbruk av vanedannende legemidler en fare for sikkerheten i helsetjenesten. På denne bakgrunn er Statens helsetilsyn kommet til at ditt rusmisbruksproblem gjør deg uegnet til å utøve yrket som lege forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 57.

Vurdering av om din autorisasjon som lege skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som lege forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Etter vår vurdering er det ovenfor beskrevne forholdet så alvorlig at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon.

Etter vår vurdering er det derfor nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon som lege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker