Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som omsorgsarbeider

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som omsorgsarbeider i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som omsorgsarbeider på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som omsorgsarbeider. 

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder forsøk på urettmessig tilegnelse av vanedannende legemidler ved å benytte en forfalsket resept.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg. 

Saksforholdet 

Du fikk autorisasjon som omsorgsarbeider den XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. Statens helsetilsyn er ikke kjent med din nåværende arbeidssituasjon.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot deg på bakgrunn av melding på telefon fra XXXX apotek XXXX den XXXX. Fylkesmannen mottok kopi av den angivelig forfalskede resepten XXXX.

I brev av XXXX til Fylkesmannen har XXXX apotek XXXX ved apotektekniker XXXX og apoteker XXXX beskrevet at du den XXXX leverte en håndskrevet resept på Rivotril 2 mg 100 tabletter og Xanor2 mg 100 tabletter, stemplet med dr. XXXX. Resepten var skrevet ut til deg, og du viste pass som legitimasjon. Ettersom utsteder var ukjent for apoteket, vurderte XXXX og XXXX i fellesskap at resepten muligens var falsk. Ved søk på legen i rekvirentregisteret, fant de en merknad fra XXXX om at XXXX hadde blitt frastjålet stempel og at man måtte være oppmerksom på falske resepter. XXXX gikk for å ringe den aktuelle legen på mobilnummeret som var angitt på stempelet, men kom bare til en telefonsvarer. XXXX slo også opp i «Gule sider» for å forsøke å finne et annet telefonnummer til legen. I løpet av den tiden XXXX var borte, forlot du apoteket.

Tilleggsopplysninger fra Fylkesmannen

I brev av XXXX fra Fylkesmannen mottok vi opplysninger og dokumentasjon som understøtter at resepten du benyttet på XXXX apotek XXXX den XXXX var forfalsket.

Fylkesmannen opplyser blant annet at XXXX fikk norsk autorisasjon som lege i XXXX, og bodde i XXXX XXXX i deler av XXXX. Ifølge Folkeregisteret flyttet imidlertid XXXX fra Norge den XXXX, og hun har siden vært registrert med adresse i XXXX.

Videre opplyser Fylkesmannen at de begynte å få meldinger om forfalskede resepter på vanedannende legemidler med XXXX stempel allerede i XXXX. De sendte da brev til apotekene i XXXX med anmodning om å være oppmerksom på resepter med XXXX navn. Fylkesmannen har etter dette mottatt kopi av flere forfalskede resepter.

Tidligere opplysninger hos Fylkesmannen

I brev til daværende Helsetilsynet i XXXX (nå Fylkesmannen) datert XXXX fra XXXX hjemmebaserte tjenester, XXXX kommune, fremgår at du den gangen jobbet som omsorgsarbeider ved XXXX bofellesskap.

Det fremgår av brevet at du i forbindelse med et oppfølgingsmøte med HMS-seksjonen i kommunen innrømmet å ha et rusproblem. Du hadde ikke blitt «tatt på jobb», men du innrømmet at du røyket heroin og at det siste halve året «hadde vært verst». Det ble inngått AKAN-avtale, avtale om månedlig oppfølging av virksomhetsleder for XXXX hjemmebaserte tjenester, og avtale om omplassering etter avsluttet sykmelding til arbeid uten brukerkontakt og legemiddelhåndtering.

Det fremgår av brev datert XXXX til XXXX kommune at daværende Helsetilsynet i XXXX på bakgrunn av kommunens tiltak ikke åpnet tilsynssak mot deg.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som omsorgsarbeider. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som omsorgsarbeider forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning», og/eller om du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Statens helsetilsyn vil under dette punktet vurdere om du ved å forsøke å tilegne deg vanedannende legemidler urettmessig, har utvist en «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» som omsorgsarbeider, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og til helsetjenesten. Det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Straffbare handlinger er i forarbeidene til helsepersonelloven nevnt som forhold som betraktes som «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-99).

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du urettmessig forsøkte å tilegne deg vanedannende legemidler ved å benytte en forfalsket resept på Rivotril 2 mg 100 tabletter og Xanor 2 mg 100 tabletter den XXXX på XXXXs apotek XXXX. Du forlot apoteket da apotekpersonellet begynte å undersøke resepten, og du fikk ikke utlevert legemidler.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at helsepersonell begår straffbare handlinger.

Statens helsetilsyn bemerker at urettmessig tilegnelse av vanedannende legemidler eller forsøk på slik tilegnelse er grove avvik fra forventet atferd hos helsepersonell, og er i stor grad egnet til å svekke tilliten til deg som omsorgsarbeider. Det har ingen betydning at du ikke faktisk tilegnet deg legemidlene.

Vi har etter dette kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som omsorgsarbeider fordi du har utvist en «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. 

Bruk av narkotika eller midler med lignende virkning

Statens helsetilsyn vil vurdere om du er uegnet til å utøve ditt yrke som omsorgs­arbeider forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning», jf. helsepersonelloven § 57.

Det er på det rene at du den XXXX forsøkte å tilegne deg 100 tabletter Rivotril 2 mg og 100 tabletter Xanor 2 mg ved å levere en forfalsket resept på apoteket. Når du på ulovlig måte forsøker å hente ut vanedannende legemidler, indikerer dette at du kan ha et misbruksproblem. Du hadde et rusproblem for flere år siden, i XXXX. Vi har imidlertid ingen opplysninger ut over hendelsen i XXXX som underbygger mistanke om et eventuelt pågående rusmiddelmisbruk. På denne bakgrunn finner vi det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at du har et rus­problem.

Statens helsetilsyn har etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for å konkludere med at du er uegnet til å utøve yrket som omsorgsarbeider forsvarlig på grunn av «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som omsorgsarbeider

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som omsorgsarbeider er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Du har forsøkt å tilegne deg vanedannende legemidler ved å benytte en forfalsket resept. Etter vår vurdering er din handlemåte et så grovt avvik fra forventet atferd av et helsepersonell at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Vi har derfor kommet til at din autorisasjon som omsorgsarbeider må tilbakekalles. 

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som omsorgsarbeider i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som omsorgsarbeider.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017 

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX
Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker