Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 og brutt kravene til journalføring i samme lov § 40.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som tannlege. Tilsynssaken gjelder din tannbehandling av en pasient (XXXX) og manglende journalføring.

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Orienteringsbrevet ble oversendt deg på ny da det viste seg at du har skiftet arbeidssted og derfor ikke hadde mottatt vårt brev av XXXX. Du har ikke uttalt deg til saken.

Tilsynssaken har sitt utgangspunkt i en bekymringsmelding fra tannlege XXXX ved XXXX. Tannlege XXXX er pasientens faste tannlege.

Statens helsetilsyn ba professor XXXX om en sakkyndig vurdering i saken ved brev av XXXX. Vi fikk oversendt XXXX vurdering den XXXX.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Saksforholdet

Du er utdannet tannlege i XXXX i XXXX, og fikk autorisasjon som tannlege i Norge den XXXX. Ditt HPR-nummer er XXXX. På tidspunktet tilsynssaken ble opprettet jobbet du ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot deg ved brev av XXXX. Du oversendte uttalelse og journalopplysninger den XXXX. Fylkesmannen oppnevnte etter dette den XXXX tannlege XXXX, spesialist i kjeveortopedi ved medisinsk-odontologisk institutt ved Universitetet i XXXX, som sakkyndig i saken. Fylkesmannen mottok den sakkyndige vurderingen XXXX, og oversendte denne til deg for uttalelse. Du uttalte deg til den sakkyndige vurderingen i brev av XXXX Dine kommentarer ble oversendt til XXXX XXXX, og hun gjorde en ny vurdering samme dag. Fylkesmannen mottok dine kommentarer til denne vurderingen XXXX.

Statens helsetilsyn ba tannlege XXXX ved XXXX tannklinikk om opplysninger i brev av XXXX. Vi ba også i brev av XXXX om pasientens samtykke til å innhente opplysninger fra fastlege og faste tannlege, samt fra endodontist. Vi har ikke mottatt svar på denne henvendelsen. Ved våre brev av XXXX anmodet vi om opplysninger fra kjeveortoped XXXX og endodontist XXXX. Vi mottok svar på henvendelsen ved XXXX brev av XXXX, og ved telefonsamtale med XXXX den XXXX.

I journalen oversendt fra tannlege XXXX fremgår det at pasienten har vært til tannbehandling hos XXXX tannklinikk fra XXXX. Det fremgår fra perioden XXXX til XXXX at pasienten har en del erosjoner, muligens på grunn av juice og brus. Pasienten informeres om behov for regulering av åpent bitt den XXXX. Pasienten fikk tilsendt en ny liste over kjeveortopeder den XXXX og XXXX.

Pasienten blir undersøkt av deg XXXX. Du tar utgangspunkt i røntgenbilder fra XXXX, angivelig fordi mor/pasienten ikke ønsker å ta flere røntgenbilder av økonomiske grunner. Du henviser til annen tannlege for å ta nødvendige oppstartrøntgen, OPG og Lateralt CEPH. Du utfører en klinisk undersøkelse, en modellanalyse og du angir en behandlingsplan. Du gir utførlig informasjon til pasienten og hennes mor.

Pasienten går til jevnlige kontroller til deg, ca. hver tredje måned, og mye av behandlingen er med strikkdrag for å lukke det åpne bittet. Det fremgår at pasienten ikke benytter strikk slik du anbefaler, og den XXXX angis det at pasienten begynner å bli lei av regulering, men behandlingen fortsetter frem til XXXX da resultatet av reguleringen ser bra ut. Den XXXX viser røntgenbildene resorpsjoner på tenner 12 og 22. Pasienten undersøkes nå hos kjeveortoped XXXX og ved XXXX tannklinikk, og det anbefales at reguleringen avsluttes. Du er uenig i dette, og fortsetter behandlingen frem til XXXX. Røntgenbilder tatt XXXX og XXXX viser at det er limt på en bue i over- og underkjeven, og resorpsjon på tann 12 og 22. Bildene viser ikke hvor mye av tennene som er resorbert, eller om det har skjedd en forverring i denne perioden. Behandlingen strekker seg fra reguleringen ble satt på XXXX til den blir tatt av XXXX.

Du informerte pasientens mor om de forandringer som har skjedd på tennene, og at du tar på deg økonomisk ansvar for videre behandling. Du informerer også om mulighetene til å søke Norsk pasientskadeerstatning om erstatning. 

Utdrag fra din uttalelse til Fylkesmannen av XXXX

I uttalelsen skriver du at du ved XXXX tannlegevakt i hovedsak jobber med akutte pasienter, og enkelte pasienter med behov for regulering. Videre skriver du at pasienten hadde et åpent bitt på 3-5 mm, at du informerte pasienten og hennes mor om behandlingen og at de underskrev en behandlingsplan. Du informerte også pasientens mor om rett til refusjon fra HELFO, og at du ikke hadde avtale med HELFO. Reguleringsbehandlingen kostet 20 000 kr., og du opplyste at hun skulle betale 50 % egenandel, dvs. 10 000 kr. for behandlingen.

Etter behandlingen og ved etterkontrollen oppdaget du rotresorpsjon på tann 12 og 22. Du og mor diskuterte situasjonen, og du henviste pasienten til offentlig tannklinikk og til kjeveortoped. Pasienten ble også henvist til spesialist i endodonti.

Du skriver at du utførte behandlingen i samsvar med retningslinjer for kjeveortopedisk behandling i Norge, og at allmennpraktiserende tannleger kan utføre kjeveortopedisk arbeid, og du viser til din utdannelse fra XXXX. Det at pasienten fikk en rotresorpsjon mener du kunne skjedd uavhengig av hvem som utførte arbeidet.

Avslutningsvis skriver du at du og foresatte til pasienten har blitt enige om at pasienten skal få oppfølging av deg.

Utdrag fra sakkyndig vurdering fra tannlege, dr. odont., spesialist i kjeveortopedi,  XXXX av XXXX

I sin sakkyndige vurdering av XXXX konkluderer XXXX med at din behandling av pasienten var mangelfull. Hun skriver at frontalt åpne bitt er noe av det vanskeligste å behandle til et stabilt resultat, og at god diagnostikk og alternative behandlingsplaner er viktig å diskutere. Videre skriver hun at det er nødvendig å vurdere veksten, siden skeletalt åpne bitt ofte åpner seg med vekst. Hun mener at du har fremvist dårlig forståelse av hvor kompleks en slik behandling er når du tok på deg ansvaret for å behandle pasienten.

Videre skriver hun at det er vanlig å ta røntgen av fortennene ca. seks måneder etter behandlingen påbegynnes for å se etter resorpsjoner. Dersom tannleger observerer signifikante rotresorpsjoner, mener hun behandlingen må modifiseres og at behandlingsplanen må legges om. Hun påpeker at du ikke har dokumentert noen av disse vurderingene i journalen. Journalen er derfor mangelfull, og behandlingsforløpet i sin helhet blir usikkert. 

Utdrag fra din udaterte uttalelse til sakkyndig vurdering fra tannlege XXXX oversendt til Fylkesmannen, mottatt XXXX

I din uttalelse til den sakkyndige rapporten oversender du journal for årene XXXX, XXXX og XXXX. Du skriver at det ikke ble tatt røntgen fordi pasientens mor ikke ønsket den kostnaden, og at graden av åpent bitt ble tatt av modellene fra XXXX og etter behandlingen XXXX. I tillegg opplyser du om diagnose «Angle class 1 anterior åpent bitt, normale munnmuskulær, normal tunge». Du beskriver hvilke apparaturer, strikker og buer som ble benyttet. Du skriver også at pasienten brukte strikkene veldig lite. Du beskriver behandlingen, og mener at behandlingen ble utført i tråd med gjeldende retningslinjer. Du skriver videre at du var bekymret for resorpsjonsskadene, og at du henviste pasienten til flere steder for at hun skulle få oppfølging av skadene. Du har gitt hygieneinstruksjon og fulgt opp pasienten i ettertid.

Du har vedlagt journalutskrift for din behandling av pasienten i XXXX til XXXX. Av journalen fremgår det blant annet at pasienten har unnlatt å følge behandlingsplan over lengre perioder. Videre at pasienten ønsket å avslutte behandlingen i XXXX. Når skaden ble påvist XXXX, henviste du pasienten til kjeveortoped XXXX. Du fikk da tilbakemelding om at reguleringen burde tas bort med en gang. Denne anmodningen var du uenig i, og du mente at det var avgjørende at behandlingen måtte opprettholdes i 4-5 måneder til. Deretter fremgår det av journalen at du drøftet saken med XXXX XXXX, og at du etter ønske fra pasientens mor XXXX satte opp time for å fjerne reguleringen. Reguleringen ble fjernet den XXXX. 

Supplerende sakkyndig vurdering fra tannlege XXXX av XXXX

I sakkyndig vurdering (på eget initiativ fra tannlege XXXX av XXXX) konkluderer fortsatt XXXX med at din behandling av pasienten var mangelfull. Hun viser til at det ikke er vanlig å basere behandlingen av et åpent bitt kun på ekstrusjon av fortennene i over- og underkjeven, og at slik behandling sjelden gir et stabilt resultat. Hun mener at du velger feil apparatur og at dette, i kombinasjon med vertikal strikk til «jiggling», fremmer rotresorpsjon. XXXX skriver videre at ekstrusjon er en «farlig» tannbevegelse som bør begrenses, og at den lange behandlingstiden kan ha ført til rotresorpsjon. Hun oppsummerer med at din behandling ikke er i tråd med de prinsipper det undervises i for behandling av åpne bitt. 

Utdrag fra vurdering fra sakkyndig, professor XXXX av XXXX

XXXX har i sin rapport vurdert din tannbehandling av pasienten, og angitt hva som er god praksis ved behandling av åpent bitt. XXXX skriver at du ikke har gjort en kefalometrisk analyse av bildene fra XXXX, og at det er vanlig å gjøre en analyse av tennenes posisjon og vinkler i forhold til under- og overkjeven. I tillegg er det vanlig å foreta en analyse av over- og underkjevens vinkler i forhold til hverandre, og i forhold til skallebasis.

XXXX fremhever videre at det er mangler ved din vurdering av pasienten, og da spesielt fordi du ikke har foretatt en kefalometrisk analyse og vurdering av vekst/vekstmønster. Diagnosestillingen er derfor ikke fullstendig. I tillegg skriver også han at behandling av åpne bitt kan være komplisert, at behandlingen kan føre til resorpsjoner og at pasienter får tilbakefall av åpne bitt. Han skriver at du derfor burde tatt i bruk de hjelpemidlene som finnes med både røntgenundersøkelse og kefalometriske målinger, og at du burde vurdert pasientens vekst og vekstmønster.

Videre uttales at pasienter som får denne behandlingen må ha jevnlige kliniske kontroller, slik som du har gjort. I tillegg er det vanlig at man tar et røntgenbilde etter seks måneder etter at den aktive behandlingen har startet, fordi behandling av åpne bitt er såpass avansert at et røntgenbilde vil kunne gi nødvendig informasjon og utfyllende diagnostikk, og hjelp i behandlingsplanleggingen. XXXX skriver at det er mulig at resorpsjonene kunne vært oppdaget på dette tidspunktet, men at det også er mulig at resorpsjonene kom på et senere tidspunkt.

XXXX konkluderer med at deler av din behandling av pasienten har vært avvikende fra klinisk god praksis, og at dette har ført til en langvarig behandling der sluttresultatet muligens ikke er stabilt og med rotresorpsjoner av tann 12 og 22. Han uttaler at du handlet forsvarlig etter at du oppdaget resorpsjonene.

Fra XXXX konklusjon siteres: 

«Det er på punktene over vært avvik fra god klinisk praksis. Hvert av punktene er ikke så alvorlige sett separat, men samlet får man den konsekvens at man får en langvarig behandling der sluttresultatet muligens ikke er stabilt og der man får resorpsjon av 12 og 22. Behandlingen som er utført kan ikke sies å ha vært uforsvarlig, men det har vært en del mindre avvik fra god klinisk praksis som samlet sett har gitt dette behandlingsresultatet hos denne pasienten.» 

Rettslig grunnlag for vurderingen

Opplysningene i saken gir grunn til å vurdere om du ved behandlingen av pasienten har handlet i strid med forsvarlighetskravet, jf. helsepersonelloven § 4. Vi har også vurdert om din journalføring er i henhold til kravene i helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften § 8.

De aktuelle bestemmelsene gjengis nedenfor.

Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd om faglig forsvarlighet lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.»

Helsepersonelloven § 40 om krav til journalens innhold lyder:

«Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om pasientjournalens innhold og ansvar for journalen etter denne bestemmelse, herunder om oppbevaring, overdragelse, opphør og tilintetgjøring av journal.»

Journalforskriften § 8 om krav til journalens innhold. Vi viser her særlig til bokstavene e) og f) som lyder:

«Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige:

e) Bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens sykehistorie, og opplysninger om pågående behandling. Beskrivelse av pasientens tilstand, herunder status ved innleggelse og utskriving.

f) Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling, pleie og annen oppfølgning som settes i verk og resultatet av dette. Plan eller avtale om videre oppfølgning.» 

Statens helsetilsyns vurdering       

Statens helsetilsyn vil først vurdere om din tannbehandling av pasienten har vært i samsvar med kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4, og om din journalføring tilfredsstiller kravene i helsepersonelloven § 40, jf. forskriftens § 8. 

Faglig forsvarlig behandling 

God praksis

Ifølge sakkyndig XXXX forelå det på tidspunkt for behandlingen ingen nasjonale retningslinjer for tannregulering av åpne bitt. En må derfor forholde seg til den undervisningen som gis ved ulike læresteder og internasjonal litteratur som er skrevet for denne behandlingen.

XXXX slutter seg i denne forbindelse til XXXX konklusjon i sakkyndig vurdering av XXXX, hvor det blant annet fremgår at frontalt åpne bitt er vanskelige å behandle til et stabilt resultat. Det er derfor viktig å diskutere god diagnostikk og alternative behandlingsplaner. Det er også nødvendig å vurdere veksten siden skeletalt åpne bitt (åpne bitt som skyldes kjevestilling og kjevevekst) ofte forverres med vekst. 

XXXX uttaler videre i sin sakkyndige vurdering at det ikke er vanlig å basere behandlingen av et åpent bitt kun på ekstrusjon av fortennene i over- og underkjeven. Slik behandling gir sjelden et stabilt resultat, ifølge XXXX. Det er vanlig å ta røntgen av fortennene ca. 6 mnd. etter at behandlingen påbegynnes for å se etter resorpsjoner. Dersom en observerer signifikante rotresorpsjoner må behandlingen modifiseres og planen legges om.

XXXX uttaler at man for denne type behandling må forholde seg til god klinisk praksis, og til det som er den gjeldende undervisning på området i Norge. Tilstanden som her skulle behandles var åpent bitt som kan være både dentalt og skeletalt, noe som gjør at behandlingen av denne tilstand må karakteriseres som komplisert. En må derfor ta i bruk flere diagnostiske hjelpemidler enn det man kan gjøre ved mindre avanserte tannreguleringer.

God klinisk praksis er ifølge XXXX å utføre kefalometrisk måling, å foreta vekstvurderinger, og å gjennomføre god diagnostikk. Videre må det foreligge en vurdering av ulike behandlingsmåter, eventuelt i kombinasjon med kjevekirurgisk korreksjon. Det er ikke tilstrekkelig med kun bruk av ekstrusjon av fortenner. Det må også foretas fortløpende røntgenkontroller underveis i behandlingen.  Behandlingsresultat/manglende behandlingsresultat må også vurderes underveis. 

Vår vurdering

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at din behandling av pasienten avviker markant fra god praksis. Vi har sett hen til at diagnosefastsettingen var mangelfull, at røntgenbilder manglet og at det ikke er vurdert alternative behandlingsplaner. Du valgte også feil apparatur ved den aktuelle behandlingen. Etter vår vurdering og med bakgrunn i både sakkyndig XXXX og sakkyndig XXXX samlede sakkyndige vurderinger, er avviket samlet sett så markant at det er å anse som et brudd på kravet til forsvarlig virksomhet etter helsepersonelloven § 4.     

Konklusjon

Vi vurderer tannbehandlingen du ga pasienten i perioden XXXX til XXXX som faglig uforsvarlig, jf.  helsepersonelloven § 4. 

Føring av pasientjournal

God praksis

Formålet med journalføringsplikten er å sikre at opplysninger som er nødvendige og relevante for en forsvarlig behandling av pasienten fortløpende blir nedtegnet i journalen, og kan gjenfinnes. Som tannlege må du dokumentere henvisningsgrunn og bakgrunn for helsehjelpen, hvilken informasjon pasienten har fått om behandlingsopplegget, hvilke undersøkelser som er gjort, diagnoser, funn, behandling og plan for videre oppfølging. Helsepersonells journalføringsplikt er begrunnet i hensynet til pasientsikkerheten, hensynet til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, og i hensynet til etterprøvbarhet av den helsehjelpen som er gitt. Journalen skal fungere som et arbeidsverktøy, og den skal gi pasienter og tilsynsmyndigheten anledning til å få innsyn i den behandlingen som er utført. Journalen er også sentral dersom pasienten bytter behandler, og den skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Journalforskriften § 8 inneholder krav til journalens innhold. Helsedirektoratet har i sin veileder IS-1589 konkretisert følgende hovedpunkter som bør dokumenteres i journal ved utredningen av pasienten og som bør ligge til grunn for informert samtykke og behandlingsforløp: Symptomer, pasientens ønsker, generell anamnese, kliniske funn, røntgenfunn, diagnose, informasjon om behandlingsalternativer, antatt prognose, kostnadsoverslag og ev. refusjoner, eventuelt behov for henvisning, forbehandling/hygienefase, ny vurdering, besluttet behandling, informert samtykke, behandling, prognosevurdering og oppfølging. 

Vår vurdering

Sakkyndig XXXX har uttalt seg om din journalføring. XXXX påpeker at din journalføring vurderes som mangelfull på følgende punkter i behandlingsforløpet:

  • Journalen angir ikke fullstendige diagnoser ved behandlingsstart, herunder ikke tatt hensyn til pasientens vekstmønster og vekst
  • Kefalometrisk analyse er ikke utført (Uklart om det åpne bittet er dentoalveolært eller skeletalt.)
  • Behandlingsplanen er ufullstendig

Statens helsetilsyn slutter seg til sakkyndig XXXX vurdering. Vi vurderer at journalen mangler de nevnte opplysningene, som er å anse som relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og behandlingen. Du har ikke journalført fullstendige diagnoser ved behandlingsstart eller hvilke vurderinger du gjorde da du valgte å ikke utføre kefalometrisk analyser. Det fremgår heller ikke hvilke vurderinger du har gjort underveis, og beskrivelsene av behandlingen som er gjennomført er svært knappe. Gjennomgående er dine undersøkelser og vurderinger i liten grad beskrevet, og dine notater er stikkordsmessige og korte.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner at du har ved din manglende journalføring har brutt helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften § 8. 

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt helsepersonelloven § 4 og § 40, jf. journalforskriften § 8.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.»

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Det aktuelle vurderingstemaet i denne saken er om du har handlet uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Ved vurderingen legger vi blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Du kunne foretatt en forsvarlig behandling av pasienten. Videre kunne du gitt langt mer utfyllende beskrivelser av undersøkelser, vurderinger og behandling i journalen.

Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du hadde handlingsalternativer, og at du derfor handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingen er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Etter vår vurdering er uforsvarlig behandling av åpent bitt egnet til å medføre en fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, og til å påføre pasienter en betydelig belastning ved at pasienter utsettes for feil og mangelfull tannbehandling. 

Mangelfull journalføring gjør at undersøkelser, diagnostisering, behandling og vurderinger som utføres, vanskelig kan spores og etterprøves av deg selv eller av andre. Slik journalføring er egnet til å medføre en fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten og til å påføre pasienter en betydelig belasting.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme kvalitet i helsetjenesten, pasientsikkerhet og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd.

Vi kan ikke se at du i dine uttalelser til Fylkesmannen erkjenner å ha gjort faglige feilvurderinger på et komplisert område innen tannbehandling. Du hevder tvert imot at du har behandlet pasienten i tråd med gjeldende retningslinjer for behandling av åpent bitt.

Statens helsetilsyn mener etter en samlet vurdering at overtredelsene av helsepersonelloven er så alvorlige at du skal gis en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens § 4 første ledd og § 40.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige og Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, se vedlagte kopi.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
Kopi av melding til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kopi:
Fylkesmannen i XXXX
Tannlege XXXX
XXXX

Sakkyndig tannlege, dr. odont, spesialist i kjeveortopedi XXXX
Sakkyndig tannlege, professor XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker