Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som hjelpepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet»,  «grov mangel på faglig innsikt» og «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som hjelpepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (heretter kalt Fylkesmannen) ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder seksuelle handlinger gjort overfor XXXX, født XXXX (heretter kalt beboer).

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Brevet sendte vi til din folkeregistrerte adresse. Vi mottok brevet i retur, og sendte det på nytt XXXX. Statens helsetilsyn har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved XXXX i XXXX, og fikk autorisasjon som hjelpepleier XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonell-nummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du ekstravakter på natt ved XXXX i XXXX kommune (heretter kommunen). Det fremgår av dom fra XXXX tingrett av XXXX at du nå er pensjonert.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Utdrag av melding fra kommunen datert XXXX

Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot deg etter melding fra kommunen datert XXXX. Meldingen omhandlet påstått atferd og handlinger utført av deg overfor beboer ved XXXX. Det fremkommer av meldingen at XXXX er et botilbud for personer med nedsatt funksjonsevne som har ulike bistandsbehov. Beboerne mottar helse- og omsorgstjenester fra fast bemanning i boligen. I meldingen beskrives to episoder hvor beboer skal ha fortalt om din atferd og dine handlinger til to andre ansatte:

Utdrag av opplysninger gitt av beboer til ansatt 1

Det fremgår av meldingen at fagleder den XXXX ble informert av ansatt 1 om at beboer hadde snakket om din atferd og dine handlinger. Beboer skal ha uttalt til ansatt 1 at hun syntes «du var litt ekkel», og at du pratet om sex. Videre skal beboer ha fortalt at du hadde tilbudt legemidler mot at hun tisset i et glass. Beboer ga uttrykk for at hendelsen skjedde for ca. seks-syv måneder siden.

Utdrag av opplysninger gitt av beboer til ansatt 2

Det fremkommer av meldingen at fagleder den XXXX informerte personalet om at du ikke kom på jobb, og at du ikke skulle få flere vakter. Ansatt 2 opplyste til fagleder i etterkant av møtet at hun hadde hatt en lengre samtale med beboer natt til XXXX, der beboer hadde gitt opplysninger om at du «var ekkel og snakket mye om sex, herunder fetisjer XXXX». Beboer skal også ha fortalt at du hadde et veddemål med en kompis XXXX, og at du ønsket at beboer skulle være med på dette. Beboer opplyste at hun til slutt ble med på «noe», og at hun fikk legemidler av deg som belønning. Beboer fortalte at hendelsene skjedde på lageret i boligen. Det opplyses at du blant annet skal ha utført seksuelle handlinger mot beboer, som skal ha inkludert oral aktivitet mot beboers kjønnsorganer, at du har bedt beboer om å XXXX på deg og at hun gjorde dette.

Ifølge meldingen fra kommunen bekreftet du i telefonsamtale med avdelingsleder XXXX de påstander som kommunen fremla i saken. Kommunen avskjediget deg fra din stilling som hjelpepleier, og anmeldte forholdet til politiet.

Utdrag av dom fra XXXX tingrett av XXXX

Fylkesmannen mottok i brev av XXXX kopi av rettskraftig dom fra XXXX tingrett datert XXXX.

Det fremgår av dommen at du stod tiltalt for følgende forhold:

  1. Brudd på straffeloven (2005) § 295, ved at du i perioden XXXX- XXXX misbrukte din stilling som hjelpepleier ved XXXX omsorgsboliger. Bakgrunnen er at du ved en eller flere anledninger i overnevnte periode, stakk en finger inn i skjeden eller anus til beboer, slikket henne i skjeden og i anus, samt at du fikk henne til å XXXX på deg blant annet i ansiktet.
  2. Brudd på legemiddelloven § 31 første ledd, jf. 24 annet ledd, ved at du en eller flere anledninger ga beboer Sobril og/eller Zopiclone i tilknytning tid og sted beskrevet i post 1.
  3. Brudd på straffeloven (2005) § 316 annet ledd, jf. første ledd, ved at du til tid og sted beskrevet i post 1, har skaffet deg seksuell omgang eller handling ved å gi legemidler som vederlag.
  4. Brudd på helsepersonelloven § 67 første ledd, jf. § 4, ved at du forholdt deg slik som nevnt under de øvrige postene.

Du erkjente straffeskyld etter samtlige fire poster i tiltalebeslutningen. Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at du hadde forholdt deg slik som beskrevet over.

Retten viste til at sterke allmennpreventive hensyn måtte tillegges avgjørende vekt ved straffeutmålingen. De handlingene du utsatte beboer for fremstår som svært krenkende, og representerer et alvorlig tillitsbrudd på bakgrunn av din rolle som helsearbeider. Som skjerpende momenter viser retten til at handlingene skjedde i beboers hjem, og at du oppnådde tilfredsstillelse av seksuelle preferanser ved å gi legemidler til beboer. Retten har videre lagt vekt på at beboer i etterkant av overgrepene har opplevd angstanfall, søvnproblemer, skyldfølelse og selvmordstanker.  

Du ble dømt til ett års ubetinget fengsel, samt til å betale oppreisningserstatning til beboer på kr 100 000,-.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», «grov mangel på faglig innsikt», og/eller om du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

En viktig bestemmelse i vurderingen av om du har utvist «uforsvarlig virksomhet» og/eller «grov mangel på faglig innsikt» er helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Statens helsetilsyn legger til grunn de gjengitte forhold du ble dømt for i XXXX tingretts dom av XXXX. Det vises til redegjørelsen over.

Uforsvarlig virksomhet

Statens helsetilsyn har vurdert om du ved dine handlinger er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier på grunn av «uforsvarlig virksomhet», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Hjelpepleiere skal utføre sine oppgaver på en måte som tilfredsstiller kravet til faglig forsvarlig virksomhet og omsorgsfull hjelp, og skal opptre på en omsorgsfull og respektfull måte overfor pasienter og brukere. Å utføre hjelpen på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte innebærer blant annet å ivareta deres behov for trygghet og sikkerhet. Det innebærer også at helsepersonell skal opptre med den største omtanke og respekt overfor pasienten eller brukeren. I tillegg må helsepersonell respektere pasienter/brukere/beboere sin integritet og verdighet.

Respekt for den enkelte pasient- og brukers rettighet, verdighet og integritet er et grunnprinsipp for utøvelse av forsvarlig helsehjelp. Helsepersonell skal ikke under noen omstendighet utnytte sin stilling til å tilfredsstille egne behov, verken seksuelt eller på andre måter. Relasjonen mellom hjelper og pasient/bruker skal ikke rettes inn mot helsepersonellets private behov, men mot pasientens/brukerens behov for profesjonell hjelp.

Beboeren som du utsatte for dine handlinger, trengte helsepersonells hjelp og bistand for å ivareta sine interesser og behov, blant annet behovet for trygghet og verdighet. Ved dine handlinger utsatte du beboeren for særdeles krenkende handlinger. Å bli utsatt for sterkt krenkende handlinger utgjør en helserisiko. Når i tillegg handlingene utføres av personell som har som oppgave og ansvar å beskytte mot helserisiko øker faren for at helsetilstanden svekkes ytterligere. Du har ved å handle slik du gjorde vist at du ikke ivaretok beboerens behov og ditt ansvar som hjelpepleier. Du utsatte beboeren for stor risiko for helsesvikt. Dine handlinger er, hver for seg og samlet, uforsvarlig virksomhet.

Statens helsetilsyn har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Grov mangel på faglig innsikt

Statens helsetilsyn har vurdert om du ved dine handlinger er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vilkåret om grov mangel på faglig innsikt vil være oppfylt når helsepersonellet i vesentlig grad svikter når det gjelder grunnleggende kompetansekrav. Vilkåret har også forbindelse med uforsvarlig virksomhet, som er drøftet ovenfor, da den uforsvarlige virksomheten også ofte vil være uttrykk for en underliggende grov mangel på faglig innsikt.

Å ha forståelse for og innsikt i sin rolle og sitt ansvar som helsepersonell inngår i helsepersonells grunnleggende kompetanse. Det gjør også det å ha forståelse for, og en bevissthet om, at helsepersonell skal ha pasienter- og brukeres situasjon og behov i fokus, og ikke egne eventuelle behov. Videre skal helsepersonell, som del av sin faglige innsikt, ha kunnskap om konsekvenser for pasientens og brukerens helsesituasjon dersom de utsettes for ulike helserisikoer.

Du har ved dine handlinger vist sviktende faglig innsikt og manglende forståelse for beboerens situasjon. Videre har du ikke ivaretatt ditt ansvar som helsepersonell. Dine handlinger representerer brudd på kravet til forsvarlig og omsorgsfull hjelp, og er i strid med etiske retningslinjer for hjelpepleiere. Vi vurderer at du ved dine handlinger har utvist grov mangel på faglig innsikt.

Statens helsetilsyn har kommet til at du er uegnet til å utøve virksomhet som hjelpepleier på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen

Statens helsetilsyn har vurdert om dine handlinger gjør deg uegnet til å utøve virksomhet som hjelpepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem.

Hjelpepleiere er en yrkesgruppe som er avhengig av allmennhetens tillit, og det stilles strenge krav til en hjelpepleiers atferd. Pasienter, pårørende, kolleger, arbeidsgivere og andre skal kjenne seg trygge på at hjelpepleiere ikke utnytter pasienter og beboere for å tilfredsstille egne behov eller ønsker. Den enkelte hjelpepleier representerer ikke bare seg selv, men også profesjonen og helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyns vurdering er at du utnyttet din stilling som hjelpepleier til å dekke dine egne ønsker/behov. Handlingene du utsatte beboeren for vurderes som grove seksuelle handlinger, og representerer grove tillitsbrudd mot beboeren. Ved å utføre slike krenkende handlinger mot beboeren, utviste du manglende dømmekraft og manglende impulskontroll. Du har ved dine handlinger opptrådt på en måte som sterkt avviker fra hva som forventes av helsepersonell, og handlingene er i betydelig grad egnet til å svekke allmennhetens tillit til deg, til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten generelt.

Statens helsetilsyn har kommet til at du er uegnet til å utøve virksomhet som hjelpepleier på grunn av «atferd uforenlig med yrkesutøvelsen» som hjelpepleier, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon.

Etter vår vurdering er forholdene i denne saken så alvorlige at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon enn tilbakekall. Hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell.

Etter vår vurdering er de aktuelle handlingene av så alvorlig karakter at vi mener det er formålstjenlig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», «grov mangel på faglig innsikt» og «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som hjelpepleier.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til aktuelle instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-2/2017

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX (uten vedlegg)

Juridisk saksbehandler: rådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker