Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som hjelpepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som hjelpepleier.

Du kan klage på vedtaket innen fire – 4 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder at du er dømt i XXXX tingrett for å ha utnyttet en psykisk utviklingshemmet XXXX seksuelt.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet  

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som hjelpepleier den XXXX. Du er født XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som hjelpepleier ved XXXXX, i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

XXXX skrev den XXXX en artikkel om at en hjelpepleier hadde blitt dømt i XXXX for å ha utnyttet en psykisk utviklingshemmet XXXX seksuelt.

På bakgrunn av denne informasjonen innhentet Fylkesmannen dommen fra tingretten, hvor det fremgikk at det var du som ble dømt for forholdet. Fylkesmannen opprettet deretter tilsynssak mot deg. Du har ikke uttalt deg om saken til Fylkesmannen.

Dom avsagt i XXXX

Du ble tiltalt for overtredelse av straffeloven (2005) § 295 for å ha skaffet deg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske utviklingshemming. Grunnlaget for tiltalen var at du «ved flere anledninger, i perioden fra XXXX og utnyttet således XXXX psykiske utviklings-hemming til å skaffe [d]eg seksuell omgang». Du ble også tiltalt for overtredelse av § 311 første ledd, men aktor frafalt denne tiltaleposten under hovedforhandlingen.

Det fremgår av dommen XXXX. Fornærmede var XXXX. Etter det strafferettslige systemet vil klassifiseringen svare til psykisk utviklingshemmet i høy grad.

På tidspunktet for handlingene hadde fornærmede i noen tid vært etablert i egen leilighet. Kontakten mellom dere oppsto som følge av at du tok kontakt med fornærmede på Facebook, og kommunikasjonen foregikk deretter på Messenger.

Fornærmede fortalte deg at XXXX hadde en XXXX, og at de gjorde kjekke ting sammen som XXXX. Du forklarte at du ble nysgjerrig, og spurte hvordan XXXX syntes det var å ha sex. Fornærmede hadde snakket om sin fascinasjon for XXXX, og du hadde tilbudt XXXX noen sexleketøy du hadde.

Da fornærmede sa XXXX ikke visste hvordan disse skulle brukes, tilbød du deg å vise XXXX dette. Du forklarte at du dro til XXXX leilighet og viste XXXX hvordan sexleketøyene skulle brukes, og så hadde dere sex.

Retten la til grunn at dere møttes tre ganger i fornærmedes leilighet og hadde sex. Det ble lagt vekt på at du gjennom din utdannelse og lange yrkesliv i arbeidet med psykisk utviklingshemmede måtte være kjent med at psykisk utviklingshemmede kan være svært opptatt av positiv oppmerksomhet, kan være lett å begeistre og lede, og ønske et aktivt seksualliv. Det vesentligste av kommunikasjonen mellom deg og fornærmede var av seksuell karakter, og de ganger du kom til XXXX leilighet hadde dere seksuell omgang. I avhør med politiet hadde du forklart at du ble revet med, og at det var XXXX Du forklarte også at du på bakgrunn av ditt yrke skulle passe på de psykisk utviklingshemmede og ikke misbruke dem. Videre forklarte du at psykisk utviklingshemmede kunne være lette å lure.

Retten viste også til kommunikasjon du hadde hatt med en annen psykisk utviklingshemmet XXXX, som også dreide seg om seksuelt relaterte tema. Det fremgår at slik retten ser det, «kan det synes som om [du] har en modus hvor [du] henvender [d]eg til psykisk utviklingshemmede XXXX, leder kommunikasjonen inn på seksuelle forhold og for fornærmedes vedkommende, ender opp med å ha seksuell omgang».

Du ble dømt til fengsel XXXX, og til å betale oppreisningserstatning til fornærmede med XXXX kroner.

Opplysninger fra XXXX kommune

Personalsjef i XXXX kommune opplyser at du ble suspendert fra din stilling den XXXX og at du mottok oppsigelse den XXXX. XXXX.

Det fremgår av oppsigelsen at kommunen den XXXX fikk en anonym varsling om at du hadde innledet et forhold til en psykisk utviklingshemmet XXXX. Den XXXX  fikk de en skriftlig klage på deg fra XXXX til den samme XXXX. På bakgrunn av dette var arbeidsgivers tillit til deg, XXXX, brutt.

XXXX kommune har vedlagt to referater som omhandler andre forhold.

(avsnitt fjernet).

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Det sentrale vurderingstemaet er om du, ved å utnytte en psykisk utviklingshemmet XXXX seksuelt, har utvist en «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» som hjelpepleier, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Statens helsetilsyn har ikke funnet grunn til å opplyse forholdene fra 2007 og 2009 ytterligere.

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Når helsepersonell er dømt for et forhold, foretar Statens helsetilsyn normalt ingen selvstendig bevisvurdering. Hvis domstolen har funnet at helsepersonellet er skyldig i hendelsen i forbindelse med straffesak mot vedkommende, legger vi til grunn det samme faktum som retten har bevist. Dette har sammenheng med at beviskravet knyttet til vedtak om administrative reaksjoner etter helsepersonelloven ikke er like strengt som beviskravet for å kunne idømme straff ved de ordinære domstolene etter straffelovens bestemmelser. På denne bakgrunn legger vi til grunn det samme saksforholdet som tingretten fant bevist.

Vi legger til grunn dom i XXXX, hvor du ble dømt for å ha skaffet deg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske utviklingshemming. I skjerpende retning har vi vektlagt at retten vurderte at du synes å ha en modus hvor du henvender deg til psykisk utviklingshemmede XXXX, leder kommunikasjonen inn på seksuelle forhold, og i dette aktuelle tilfellet, ender opp med å ha seksuell omgang.

Autorisasjonsordningen skal sikre at helsepersonell har nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner til å inneha en bestemt tittel og yrkesrolle. Ordningen skal også bidra til å sikre at allmennheten og brukere av helsetjenesten kan ha nødvendig tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Det enkelte helsepersonell representerer derfor ikke bare seg selv, men også sin profesjon og helse- og omsorgstjenesten som sådan.

Det stilles strenge krav til hjelpepleiere og annet helsepersonell for å opprettholde denne tilliten. Kravet til tillit er stort for hjelpepleiere, i likhet med annet helsepersonell, da de ofte jobber med brukere eller pasienter som ikke selv kan ivareta sine interesser og egne behov. Det er derfor av stor betydning at brukere/pasienter, pårørende, arbeidsgivere og andre kan stole på og ha tillit til hjelpepleiere og annet helsepersonell. 

Med «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Brudd på straffelovens sedelighetskapittel er i lovforarbeidene til helsepersonelloven nevnt som ett av flere forhold som betraktes som «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-1999).

Å utnytte personer med psykisk utviklingshemming i den hensikt å tilfredsstille egne behov vurderes som grove tillitsbrudd. Du har ved å utnytte en XXXX med psykisk utviklingshemming seksuelt, handlet på en måte som sterkt svekker tilliten til deg. Du har utvist dårlig dømmekraft og en manglende evne til å sette egne grenser. Det at du hadde seksuell omgang med XXXX ved flere anledninger øker alvoret av dine handlinger ytterligere.

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som hjelpepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Etter vår vurdering er handlingen du er domfelt for av en så alvorlig karakter at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Vi har derfor kommet til at din autorisasjon som hjelpepleier må tilbakekalles.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som hjelpepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som hjelpepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som hjelpepleier.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er fire – 4 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

 Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXX
XXXX
XXXX              

Kopi til:
XXXX

XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker