Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt. Videre har vi kommet til at du har utvist en atferd som anses som uforenlig med din yrkesutøvelse.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder primært påstand om seksuelt misbruk av pasient og rollesammenblanding.

Tilsynssaken ble initiert på bakgrunn av brev av XXXX fra XXXX, Klinikk for psykisk helsevern. Av meldingen fremgikk det blant annet at du var under etterforskning for brudd på straffeloven (2005) § 295 (Misbruk av overmaktsforhold og lignende), jf. § 16.

I brev av XXXX til XXXX politidistrikt anmodet vi om å få oversendt dokumentene i straffesaken. Vi purret på anmodningen i brev av XXXX.

I telefonsamtale XXXX opplyste XXXX politidistrikt at de kun hadde gitt bistand i saken. I forlengelsen av dette ba XXXX politidistrikt om at Statens helsetilsyn sendte ny anmodning om opplysninger til XXXX politidistrikt.

I brev av XXXX til XXXX politidistrikt anmodet vi om å få oversendt dokumentene i straffesaken.

I brev av XXXX avslo XXXX politidistrikt anmodningen om innsyn, idet det ble vist til vårt brev av XXXX. XXXX politidistrikt opplyste videre at Statens helsetilsyn ville få oversendt politidokumentene når saken var avsluttet.

I brev av XXXX fra XXXX mottok Statens helsetilsyn supplerende opplysninger til saken. Vedlagt fulgte et utdrag fra politidokumentene.

I telefonsamtale XXXX med XXXX politidistrikt ba vi om å få opplyst status i straffesaken. Vi gjentok at det som et ledd i å opplyse saken var ønskelig med en kopi av politidokumentene.

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Statens helsetilsyn mottok dine uttalelser til saken ved brev av XXXX fra advokat XXXX. Vedlagt brevet lå også din uttalelse datert XXXX, din e-post av XXXX med vedlegg og din udaterte uttalelse.

Den XXXX var du i møte i Statens helsetilsyn sammen med XXXX. Vi sendte deg XXXX referat fra møtet, som du kommenterte i brev av XXXX.

I e-post av XXXX opplyste advokat XXXX at hun hadde mottatt dokumentene i straffesaken, og at hun ville vurdere hvorvidt det var behov for supplerende uttalelse i saken.

I e-post av XXXX opplyste advokat XXXX at straffesaken var henlagt.

I brev av XXXX til XXXX statsadvokatembeter anmodet vi om å få oversendt dokumentene i straffesaken. Vi purret på anmodningen i brev av
XXXX.

Statens helsetilsyn mottok dokumentene i straffesaken i oversendelse fra XXXX politidistrikt den XXXX.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved Høgskolen i XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier XXXX. Ditt HPR-nr. er XXXX. På det aktuelle tidspunktet jobbet du som sykepleier ved XXXX, XXXX. Du ble avskjediget den XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av sakens dokumenter. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi ikke har mottatt supplerende uttalelse til saken, jf. advokat XXXX e-post av XXXX.

Opplysninger fra XXXX

Av redegjørelse datert XXXX fra XXXX fremgår det at funksjonsleder XXXX ble oppringt av ruskonsulenten i XXXX kommune XXXX. Ruskonsulenten fortalte at hun hadde fått opplyst at du hadde utsatt pasient XXXX (pasient 1) for tilnærmelser på et nettsted og ved tekstmeldinger. Videre fremgår det at du ble pågrepet av politiet den XXXX og fremstilt for varetektsfengsling for brudd på straffeloven (2005) § 295, jf. § 16.

Av vedlagt e-post av XXXX fremgår det at ruskonsulenten i XXXX kommune har sett flere tekstmeldinger fra deg på pasientens telefon. Du skal blant annet ha skrevet følgende til pasient 1: «tenk om eg kunne få smørja deg, setje sprøyte osv.» Videre fremgår det at pasienten var redd for å møte deg på akuttposten.

Det fremgår i referat fra personalsamtale mellom deg og ledelsen XXXX at du i en samtale med en ikke navngitt pasient ved akuttposten har gått ut over din rolle som sykepleier i en slik grad at det representerte et brudd på de etiske retningslinjene. Det ble avtalt oppfølgingssamtaler med deg én gang i måneden.

Opplysninger fra politidokumentene

For å opplyse saken tilstrekkelig har Statens helsetilsyn funnet det nødvendig å innhente dokumentene i straffesaken.

I anmeldelse datert XXXX fra pasient 1 fremgår det at du skal ha insistert på å smøre krem mot skabb på ryggen hans. Videre fremgår følgende:

«Da han smurte kremen på, merket fornærmede at XXXX gikk lenger og lenger ned fra korsryggen, og at han begynte og beveget seg under bokseren og ned på rumpa på bar hud. Dette var ett område fornærmede ikke kjente til at han skulle smøre, og han syns det var ubehagelig og ekkelt. Fornærmede sa at han følte seg utnyttet, ved at XXXX tok han under trusen, på bar hud på rumpa. 

Fornærmede sa at han ble helt paff da det skjedd, og at det var sammen dagen dette skjedde at han valgte å skrive seg ut av sykehuset. Han syns det var skikkelig ubehagelig, og syns det er synd at personen XXXX skal få ødelegge for mottak av nødvendig behandling fornærmede følte at han trengte.»

Videre fremgår det at pasient 1 reagerte på din administrering av B12 til ham. Ifølge pasienten brukte du «lengre tid enn normalt på å sette denne.». Pasienten mener at du «drøyde tiden ut bevist.»

I vitneavhør XXXX fortalte din kollega XXXX at han stod i døråpningen da du satte sprøyten med B12 på pasient 1. Han opplevde «ingen uregelmessigheter» med tanke på administreringen. XXXX observerte ikke påføringen av krem mot skabb.

Av politiets utskrift fra XXXX fremgår det at du den XXXX skrev følgende til pasient 1:

«Eg du kan ha meg som trygg voksen om du vil. Og stol masse på meg. Om det kom så langt at du kom i seng med meg så hadde eg gitt deg klem og varme og respekt og ikke hatt fokus på sex Og nå ble vi kjent der og da må eg på alle måter vise deg støtte og respekt». 

I ny melding den XXXX tilbød du pasienten å bo hos deg.

I vitneavhør XXXX fortalte XXXX (pasient 2) at han i XXXX var innlagt ved XXXX sykehus på grunn av psykiske problemer. Der kom han i kontakt med deg. I XXXX ble han igjen dårlig, og tok da kontakt med deg privat på telefon. Ifølge pasient 2 tilbød du ham å overnatte hos deg, noe han takket ja til. Under besøket ba du ham hente et leksikon eller lignende, og du ba ham slå opp på en bestemt side. Teksten handlet om «runking». Da pasient 2 hadde lagt seg på gjesterommet, kom du etter kort tid inn og spurte om han ikke ville ligge på ditt soverom sammen med deg. Pasient 2 ønsket ikke dette.

I vitneavhør XXXX ble XXXX (vitne 1) konfrontert med at han i meldinger hentet fra din iPad ba om penger den XXXX. Ifølge utskrift svarte du følgende: «Da fekk du 200 til så får du s meg he he Tør du?» Vitne 1 tilbakeviste at du ga penger mot seksuelle tjenester.

I vitneavhør XXXX fortalte XXXX (vitne 2) at han kom i kontakt med deg på XXXX da han var 16 eller 17 år. Ifølge vitne 2 møttes dere på et hotell. Der hadde dere oralsex, og du betalte ham 1000-1500 kroner kontant for dette. Den XXXX skrev du følgende til vitne 2: «når vil du ha penger. Eg gav 2500 til jul til en seg hadde knullet litt da han var circa 17 år».

I vitneavhør XXXX fortalte XXXX (vitne 3) at du var ansatt på en institusjon vitnet bodde på i XXXX. I denne perioden var vitnet 15 eller 16 år. Ifølge ham skal du uoppfordret ha fortalt at det i utlandet er normalt å «runke» hverandre.

I vitneavhør XXXX fortalte XXXX (vitne 4) at dere ble venner på Facebook på grunn av deres felles interesse for motorsykler. XXXX skrev du ifølge utskrift hentet fra din iPhone følgende: «Husk, det dukker nok opp ein som vil runke deg når du får ein god venn.»

Av politiets beslutning av XXXX fremgår det at du ble siktet for overtredelse av straffeloven (2005) §§ 295 og 297 (Seksuell handling uten samtykke). Bakgrunnen for siktelsen er at du forut for XXXX forsøkte å oppsøke pasient 1 på nettstedet XXXX og ved tekstmeldinger, samt ved å foreta seksuelle handlinger uten samtykke for å oppnå seksuell omgang med pasienten som på dette tidspunkt var pasient ved institusjonen der du arbeidet. Videre at du i perioden XXXX på XXXX sykehus i XXXX foretok seksuelle handlinger med pasienten uten samtykke.

I XXXX tingretts dom av XXXX fant retten ikke grunnlag for videre varetektsfengsling. Av dommen fremgår det at du erkjente at du gjorde «noe dumt» da du gikk inn på XXXX og tok kontakt med en person som var pasient. Du ville bare vise respekt overfor pasienten ved å si hvem du var. Videre oppga du at du aldri var under hoftekammen på pasient 1 da du ga ham medisin mot skabb. Angående uttalelser på sosiale medier om å ligge i samme seng som pasient 1, forklarte du at det kun var en metafor for hvilket forhold pasienten trengte å ha med andre. Du forklarte også at du ikke har hatt sex med noen du har hatt som pasient.

Avgjørelsen vedrørende varetektsfengsling ble anket av XXXX politidistrikt. XXXX Lagmannsrett forkastet anken i avgjørelse av XXXX.

Den XXXX vedtok du forelegg datert XXXX fra XXXX politidistrikt for overtredelse av våpenloven § 33, jf. § 27 a første ledd. Bakgrunnen for forelegget er at du fredag XXXX på bopel oppbevarte ikke forsvarlig nedlåst en rifle Mauser 7.92, en rifle Remington 308 og en hagle Star.

Statens helsetilsyn har også fått tilsendt XXXX tingretts dom XXXX, hvor du ble frikjent for brudd på straffeloven (1902) § 199, første ledd (seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt). Det fremgår av dommen at du var satt under tiltale for følgende forhold:

«I tidsrommet XXXX, i egenskap av å være et avlastningstiltak i regi av barnevernet og i påvente av annen og mer langvarig plassering, var XXXX plassert i XXXX bolig på XXXX. I nevnte tidsrom hadde XXXX ved flere anledninger utuktig omgang med XXXX ved at XXXX fikk XXXX til å masturbere seg og selv masturberte XXXX og/eller suget/slikket på XXXX kjønnsorgan.»

Dine opplysninger til saken

I brev av XXXX fra advokat XXXX fremgår det at du avviser samtlige påstander om kontakt av seksuell karakter med pasienter. Du mener at din omsorg og ønske om å hjelpe pasientene er feiltolket, samt at det er fremsatt falske anklager mot deg.

I brev av XXXX fremgår det at pasient 1 kom inn på akutten XXXX. Alt forløp ukomplisert frem til kvelden den XXXX. Da var du så uheldig at du gikk inn på XXXX, og «tasta då på eit nick» du ikke kjente igjen. Du oppdaget raskt at det var en feil, og at det var pasienten du hadde tatt kontakt med. At dialogen tok lang tid i starten, skyldes at pasienten hadde dårlig dekning, og at han ikke hadde sett bildet av deg. Videre tilbakeviser du at du har kontaktet pasienten vedrørende påføring av krem mot skabb.

I møtet med Statens helsetilsyn fortalte du at du ble kjent med pasient 1 ved at du selv måtte ta store deler av innkomstsamtalen lørdag den XXXX. Dagen etter satt du en B12-injeksjon på pasienten i henhold til prosedyre. Du hadde kveldsvakt den XXXX, og ble på nytt involvert i behandlingen av pasienten som da fikk utpreget abstinens. Om kvelden etter arbeidets slutt den XXXX åpnet du internettstedet XXXX, og fant der et «nick». Du startet en samtale med vedkommende, og forstod først senere at dette var pasienten. På Statens helsetilsyns bemerkning om at «nicket» var pasientens navn, en pasient som du hadde hatt mye kontakt med i samme tidsrom, svarte du at du opprettholdt din forklaring om at du ikke hadde lagt merke til at det var en av dine pasienter da du startet samtalen. Ifølge deg genererer XXXX en liste over aktuelle «nick» basert på geografisk nærhet, og du valgte tilfeldigvis å starte en samtale med pasienten. Da du forstod at det var pasient 1, ville du ikke avvise ham. Du viste i denne forbindelse til at avvisning var tema i din bacheloroppgave på sykepleierstudiet. En annen årsak til at du ikke avbrøt kontakten umiddelbart, var at du bekymret deg for at pasienten skulle røpe noe om denne kontakten til kolleger på akuttposten. Du fastholdt at dialogen om sex ikke var bokstavelig ment, men du forstår at andre kan oppfatte innholdet som en invitasjon til sex. Du presiserte at du ikke skulle hatt denne kontakten med pasient 1. Du tok opp hendelsen med pasienten den XXXX, i forbindelse med at dere dro til et apoteket for kjøp av skabbsalve. Du mente det var et gunstig tidspunkt å ta opp dette med pasienten, siden han skulle overføres til DPS etter påføring av salven. I løpet av kjøreturen skal du ha forklart om din rolle, og at dere ikke kunne fortsette med denne type kontakt. Da dere ankom avdelingen måtte pasienten ha hjelp til å påføre salven på ryggen, men aksepterte ikke at den aktuelle medisinansvarlige sykepleier skulle gjøre dette. Du fikk overta oppgaven, og påførte salven på pasientens rygg. Dette foregikk på pasientens rom med innsyn gjennom en åpen dør, og i tillegg har rommet et vindu som gir innsyn. Deretter påførte pasienten resten av salven selv.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier.

Bevisvurdering

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det følger av rettspraksis og langvarig forvaltningspraksis at det er det mest sannsynlige faktum som skal legges til grunn. Beviskravet i tilsynssaker er med dette betydelig lavere enn i straffesaker. I forlengelsen av dette bemerker vi at tilbakekall av autorisasjon i medhold av helsepersonelloven ikke er straff, og at formålet er et annet enn i en straffesak.

På bakgrunn av oversendt dokumentasjon fra XXXX politidistrikt og dine opplysninger, legger Statens helsetilsyn til grunn at påtalemyndigheten har henlagt straffesaken beskrevet i siktelse av XXXX. Videre legger vi til grunn at politiet ikke har funnet grunnlag for å følge opp de øvrige forholdene som har fremkommet under politiets etterforskning av saken.

Statens helsetilsyn vil i det følgende gjøre en selvstendig bevisvurdering på bakgrunn av sakens dokumenter. Vi har merket oss at det i forbindelse med politiets etterforskning av den opprinnelig anmeldelsen har fremkommet alvorlige opplysninger om dine relasjoner til yngre menn i en sårbar livssituasjon, idet det vises til vitneutsagnene gjengitt ovenfor. På bakgrunn av at politiet ikke har funnet grunnlag for å etterforske dette videre, finner vi imidlertid at disse forholdene ikke er tilstrekkelig opplyst til at vi kan gjøre en selvstendig bevisvurdering.

Etter vår vurdering er det på bakgrunn av sakens dokumenter grunnlag for å vurdere påstand fra pasient 1 vedrørende din påføring av krem mot skabb. Videre er det grunnlag for å vurdere din kontakt med samme pasient på XXXX etter utskrivelsen fra psykisk helsevern.

Vi bemerker at vi ikke vil legge vekt på de forhold som fremgår av XXXX tingretts dom av XXXX.

Påføring av krem mot skabb

I forbindelse med at du skulle smøre krem mot skabb på pasient 1, skal du ifølge pasienten ha gått «lenger og lenger ned fra korsryggen». Videre skal du ha beveget deg «under bokseren og ned på rumpa på bar hud.» Pasienten føler seg seksuelt utnyttet.

Du har tilbakevist at det var kontakt av seksuell karakter med pasient 1. Du påførte salven på pasientens rygg. Dette foregikk på pasientens rom med innsyn gjennom en åpen dør, og i tillegg har rommet et vindu som gir innsyn. Deretter påførte pasienten resten av salven selv.

Statens helsetilsyn konstaterer at det her står ord mot ord hva angår påføringen av krem på pasienten. Vi har merket oss henvendelsen fra ruskonsulenten i XXXX kommune, men vi kan ikke se at dette sannsynliggjør at du misbrukte pasienten seksuelt i den konkrete situasjonen. Det er ikke andre opplysninger som kan underbygge dine eller pasientens opplysninger. På denne bakgrunn finner vi det ikke sannsynliggjort at du utnyttet pasienten seksuelt i forbindelse med påføringen av krem mot skabb.

Kontakt på nettsiden XXXX

På bakgrunn av utskrift fra XXXX innhentet av politiet, legger Statens helsetilsyn til grunn at du den XXXX skrev følgende til pasienten:

«Eg du kan ha meg som trygg voksen om du vil. Og stol masse på meg. Om det kom så langt at du kom i seng med meg så hadde eg gitt deg klem og varme og respekt og ikke hatt fokus på sex Og nå ble vi kjent der og da må eg på alle måter vise deg støtte og respekt». 

Videre legger vi til grunn at du i ny melding den XXXX tilbød pasienten å bo hos deg.

Du hevder at du ikke forstod at det var pasienten du skrev med, og har vist til at du «tasta då på eit nick» du ikke kjente igjen.

Statens helsetilsyn finner det sannsynliggjort at du var klar over at det var pasient 1 du kontaktet. I vurderingen har vi lagt vekt på at utskriften fra XXXX viser at pasientens «nick» var hans fulle navn, og at profilen også viste pasientens alder og bosted. I forlengelsen av dette bemerker vi at dette var en pasient som du hadde hatt mye kontakt med i samme tidsrom i kraft av å være sykepleier ved Klinikk for psykisk helsevern. Etter vår vurdering var innholdet av seksuell karakter.

Vurderingstema

Vurderingstema er om du ved å sende en henvendelse til pasienten av seksuell karakter og påfølgende tilbud om å flytte inn hos deg, må anses uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt. Videre vil vi vurdere om du har utvist en atferd som anses som uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier.

I vurderingen vil vi vektlegge at pasienten nylig var utskrevet fra psykisk helsevern, og at du var sentral i behandlingen.

Uforsvarlig virksomhet

Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at helsepersonell skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen. I dette ligger det ikke bare et faglig krav, men også en etisk standard. Det er ikke avgjørende hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt. Hva som er forsvarlig avgjøres ut fra en konkret vurdering.

Om uforsvarlig virksomhet sier forarbeidene til helsepersonelloven (Ot.prp. nr. 13 1998-99 s. 175) følgende:

«Helsepersonell som innleder privat intimt forhold til pasienter de har eller nettopp har hatt et pasientforhold til, driver også uforsvarlig virksomhet, i tillegg til at dette kan være et utslag av grov mangel på faglig innsikt.»

Fordi pasienter er i en hjelpesøkende situasjon, er det ubalanse i ansvarsforhold og maktposisjon mellom pasient og helsepersonell. Styrkeforholdet er ulikt, og behandlingsrelasjonen består ikke av to jevnbyrdige parter. Etablering av nære personlige/seksuelle relasjoner mellom helsepersonell og pasient er ikke forenlig med den tillit som må ligge til grunn for behandlingsarbeidet. Det er avgjørende at behandlingsrelasjonen er basert på pasientens behov for profesjonell hjelp, og ikke på helsepersonellets sosiale eller seksuelle behov. Det er helsepersonellets ansvar å ha kunnskap om følelsesmessige reaksjoner, og å iverksette tiltak for å beskytte pasienten dersom det oppstår følelser som motvirker den profesjonelle relasjonen. Dette kravet skjerpes når det er tale om særlig sårbare pasienter, for eksempel pasienter med psykiske plager eller lidelser.

Personlige og seksuelle relasjoner mellom pasient og behandler kan føre til skyld- og skamfølelse, der pasienten føler seg misbrukt og hjelpeløs. Pasienten kan dermed bli påført alvorlige psykiske belastninger i tillegg til de problemer han allerede hadde.

På bakgrunn av dine ovenfor beskrevne henvendelser til pasient 1, finner Statens helsetilsyn at du har blandet sammen din rolle som helsepersonell og privatperson, og krenket pasientens integritet og intimgrenser på en måte som ligger utenfor det som kan anses som forsvarlig virksomhet for en sykepleier. Dine handlinger viser svikt i din vurderingsevne som sykepleier og manglende forståelse av din rolle i behandlingen.

Etter vår vurdering er dine handlinger et så stort avvik fra god praksis, at du må anses uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av uforsvarlig virksomhet, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Grov mangel på faglig innsikt

Vilkåret grov mangel på faglig innsikt er tett knyttet opp til uforsvarlig virksomhet, da den uforsvarlige virksomheten ofte også vil være uttrykk for underliggende grov mangel på faglig innsikt.

Sykepleiere forutsettes å være kjent med faremomentene forbundet med privatisering av en behandlingsrelasjon. Du har en fagbakgrunn som setter deg i stand til å reflektere over faglige og etiske aspekter ved behandlingen av pasienter, og over din rolle i møte med pasienter utenfor behandlingssituasjonen.

Statens helsetilsyn finner at du ved dine ovenfor beskrevne handlinger overfor pasient 1 har vist en alvorlig svikt i faglige vurderinger knyttet til grenser for handlinger som privatperson og som helsepersonell. Du har i liten grad vurdert konsekvensene av egne handlinger i et faglig perspektiv. Vi vurderer dette som faglig svikt på et sentralt område for en sykepleier.

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tilliten til dem.

Det er av avgjørende betydning at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten som sådan. Pasienter, pårørende, kollegaer, arbeidsgivere og andre skal være trygge på at helsepersonell ikke utnytter sin stilling til egen vinning eller til å dekke egne behov. Kravet til helsepersonells integritet er derfor høyt. Det enkelte helsepersonell representerer ikke bare seg selv, men også profesjonen og helse- og omsorgstjenesten som sådan.

Virksomhet som sykepleier forutsetter en betydelig grad av allmenn tillit, og det stilles strenge krav til en sykepleiers atferd. At man både i og utenfor yrkesutøvelsen opptrer i tråd med normer for akseptert atferd anses som en avgjørende forutsetning for å opprettholde den nødvendige tilliten blant pasienter, kollegaer og allmennheten for øvrig.

Etter vår vurdering har du ved din grenseoverskridende kontakt med pasient 1 opptrådt på en måte som i betydelig grad er egnet til å svekke tilliten til deg som sykepleier. Du har handlet på en måte som avviker sterkt fra det som er forventet av deg.

Statens helsetilsyn finner at du ved dine handlinger har utvist en atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, og at dette gjør deg uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt. Videre finner vi at du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Etter vår vurdering er de ovenfor beskrevne forholdene så alvorlige at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Det er derfor nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon. 

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd på grunn av uforsvarlig virksomhet, grov mangel på faglig innsikt og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX, tlf. XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker