Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXXXX. Tilsynssaken gjelder domfellelse for seksuell handling med en mindreårig.

Vi orienterte deg i brev datert XXXXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Du uttalte deg til dette i brev datert XXXXXX.  

Den XXXXXX var du i møte i Statens helsetilsyn XXXXXX. Vi sendte deg den XXXXXX referat fra møtet. Du har kommentert møtereferatet i e-post av XXXXXX.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved XXXXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXXXX. Du er født XXXXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som sykepleier ved XXXXXX i XXXXXX kommune. Etter det opplyste varslet XXXXXX kommune deg om oppsigelse av ditt ansettelsesforhold i brev av XXXXXX med fratredelse XXXXXX. 

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av melding fra XXXXXX kommune datert XXXXXX.

Det fremgår av meldingen at du er dømt i XXXXXX tingrett den XXXXXX for å ha foretatt seksuell handling med en jente på XXXXXX, jf. straffeloven § 304. Ifølge kommunen anket du først saken, men trakk senere anken, og dommen er derfor rettskraftig.

Dom av XXXXXX i XXXXXX tingrett
Ifølge domsslutningen er du dømt for overtredelse av straffeloven (2005) § 304 for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år, nærmere bestemt at du i perioden XXXXXX ved flere anledninger strøk fornærmede, XXXXXX, på rumpen under trusa, holdt hånden inn mot skrittet XXXXXX utenpå klærne, og klemte og/eller kysset XXXXXX på kinnet. Du erkjente deg ikke skyldig.

Det fremgår av rettens vurdering at du ble kjent med XXXXXX i XXXXXX eller XXXXXX gjennom aktivitet i samme XXXXXX. De seksuelle handlingene skal ha skjedd under bilturer sammen med XXXXXX og XXXXXX. Du benektet at du hadde tatt XXXXXX på intime steder, men forklarte at du hadde tatt på XXXXXX, gitt XXXXXX klemmer og kysset XXXXXX på kinnet noen ganger.

Retten delte seg i et flertall og et mindretall, hvor flertallet la vekt på XXXXXX forklaring som de oppfattet som detaljert, konsistent og samsvarende med det XXXXXX hadde forklart til sin nærmeste familie og til en venninne. Du ble i tråd med flertallets konklusjon dømt til betinget fengsel i 60 dager med en prøvetid på to år. Du ble videre dømt til å betale fornærmede oppreisningserstatning med XXXXXX, og til å betale saksomkostninger til det offentlige med XXXXXX.

Din uttalelse til Statens helsetilsyn av XXXXXX
Du skriver at du har vært svært nedfor etter at du ble dømt i tingretten. Du trodde du skulle bli frikjent og mener at dommen er urettferdig. Din advokat XXXXXX foreslo at du kunne anke dommen, hvilket du gjorde. Da tiden nærmet seg for rettsaken i lagmannsretten, trakk du anken selv om advokaten din mente at du burde anke. Du trakk anken fordi saken var en belastning for deg og familien, og du ville bare bli ferdig med saken. Du ser i ettertid at du ikke burde trukket anken, da dommen har fått store konsekvenser for deg i form av oppsigelse fra ditt arbeid med fratreden XXXXXX. Du mener dommen er feil, og at det ikke er riktig å frata deg autorisasjonen.

Du mener påstandene om at du skal ha vært opptatt av å kose med XXXXXX og tatt XXXXXX på ryggen og rumpa er løgn, og at forklaringene som XXXXXX, XXXXXX mor og XXXXXX ga i forbindelse med rettssaken ikke er riktig. Du har i uttalelsen forklart at du ved enkelte tilfeller har berørt XXXXXX på en naturlig måte, som å gi XXXXXX en klem, klappet XXXXXX på skulderen eller kneet, men aldri tatt XXXXXX på rumpa eller annet intimt sted. Du mener XXXXXX til XXXXXX ikke er til å stole på, du føler deg utpekt som syndebukk og er skuffet over at tingretten trodde på deres forklaringer. Du håper at Statens helsetilsyn forstår at du ikke har gjort disse seksuelle handlingene. Du har arbeidet i hjemmetjenesten i cirka XXXXXX og håper inderlig du får beholde autorisasjonen som sykepleier.

Møte med Statens helsetilsyn XXXXXX
I møtet understreket du på ny at det aldri skjedde noe i bilen under disse bilturene. Du forklarte at det etter hvert kom frem at XXXXXX hadde følelser for deg. Du sa da ifra at du ikke hadde følelser for XXXXXX. Du tenker at det kanskje var derfor moren endret sin oppfatning av deg og vendte seg imot deg. Du uttalte at det var dumt av deg å bli med på XXXXXX. Det har slått tilbake på deg at du forsøkte å hjelpe en XXXXXX med XXXXXX. Du føler at uansett hva du har sagt, så har det blitt brukt mot deg. Du føler deg urettferdig behandlet, og angrer veldig på at du ikke anket dommen.

I e-post av XXXXXX kommenterte du møtereferatet. Du skriver at det ikke gikk mer enn noen sekunder i forbindelse med en klem, bildetaking ut av bilen, osv., at du var borti fornærmede. Du skriver at du overhodet ikke har berørt XXXXXX seksuelt eller tatt XXXXXX på erogene soner.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig.

Når helsepersonell er dømt for et forhold, foretar Statens helsetilsyn normalt ingen selvstendig bevisvurdering. Hvis domstolen har funnet at helsepersonellet er skyldig i hendelsen i forbindelse med straffesak mot vedkommende, legger vi til grunn det samme faktum som retten har bevist. Dette har sammenheng med at beviskravet knyttet til vedtak om administrative reaksjoner etter helsepersonelloven ikke er like strengt som beviskravet for å kunne idømme straff ved de ordinære domstolene etter straffelovens bestemmelser.

Saksforholdet vi legger til grunn
Du ble i XXXXXX tingrett XXXXXX dømt for å ha foretatt seksuell handling med en mindreårig. Du anket opprinnelig dommen, men trakk anken før den ble behandlet. Du har gitt din forklaring og formidlet overfor tilsynsmyndigheten at du er uenig i dommen, men at du ikke var klar over konsekvensene da du trakk anken. Dommen er rettskraftig, og vi legger derfor til grunn det samme saksforholdet som tingretten fant bevist.

Atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen
Det sentrale vurderingstemaet i saken er om opplysningene i dom av XXXXXX gjør deg uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Med «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» menes at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Straffbare handlinger, som brudd på straffelovens sedelighetskapittel, er i forarbeidene til helsepersonelloven nevnt som ett av flere forhold som betraktes som «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. Ot. prp. nr. 13 (1998-1999) s. 179.

Det enkelte helsepersonell representerer ikke bare seg selv, men også profesjonen og helse- og omsorgstjenesten generelt. Arbeid som sykepleier forutsetter en betydelig grad av allmenn tillit, og det stilles strenge krav til en sykepleiers handlemåte. At man både i og utenfor yrkesutøvelsen opptrer i tråd med normer for akseptert atferd, anses som en avgjørende forutsetning for å ivareta nødvendig tillit blant pasienter, kollegaer og allmennheten for øvrig.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at helsepersonell dømmes for brudd på straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Selv om du ikke har erkjent forholdet, har retten funnet det bevist at du begikk en seksuell handling med en mindreårig. Etter Statens helsetilsyn vurdering har du ved å foreta en seksuell handling med en mindreårig vist manglende evne til å sette grenser, og svært dårlig dømmekraft. Du har videre svekket tilliten til deg selv, til sykepleiere og til helse- og omsorgstjenesten generelt i vesentlig grad.

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier
I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Etter vår vurdering er handlingen du er domfelt for av en så alvorlig karakter at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Hensynet til den allmenne tillit, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Vi har derfor kommet til at din autorisasjon som sykepleier må tilbakekalles.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Kopi til:
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker