Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt samme lov § 21 a ved at du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagt informasjon. Vi har også kommet til at du ved ett tilfelle har brutt taushetsplikten i samme lov § 21, ved å videreformidle taushetsbelagt informasjon.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder spørsmål om du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagt informasjon og om du har brutt taushetsplikten.

Du ble ved brev av XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi mottok din uttalelse til dette ved brev av XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX i XXXX. Du fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. På det tidspunktet hendelsene fant sted var du ansatt som ekstravakt ved XXXX. Du arbeider per i dag ikke lenger ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

XXXX varslet i brev av XXXX Fylkesmannen i XXXX om at du hadde erkjent at du regelmessig hadde tilegnet deg taushetsbelagt informasjon uten tjenstlig behov. Sykehuset opplyste også at du skriftlig hadde blitt gjort oppmerksom på ulovligheten av dette, men at du likevel fortsatte med å tilegne deg taushetsbelagt informasjon om pasienter du ikke hadde ansvar for.

I ditt brev av XXXX til Fylkesmannen i XXXX erkjente du tre tilfeller der du tilegnet deg taushetsbelagt informasjon. Du bestred imidlertid at du hadde fortsatt med dette etter at du fikk tilbakemelding fra arbeidsgiver om forbudet mot urettmessig å tilegne deg taushetsbelagte opplysninger. Som begrunnelse for dine handlinger, viste du til at du ønsket å undersøke om de tre pasientene (XXXX) var i live, og om du ville møte dem på din neste vakt på XXXX.

Det fremgår for øvrig av sakens dokumenter at du ved ett tilfelle viste navnet på en pasient fra XXXX til din avdelingsleder på en annen post. Du bestrider for øvrig at du utover pasientnavn videreformidlet taushetsbelagt informasjon om pasienten.

I brev av XXXX, anfører du, uten å unnskylde dine ulegitimerte oppslag, at du har jobbet ved flere sykehus hvor erfarne sykepleiere logger seg inn på andre avdelinger og gir muntlig tilbakemelding til personalet om pasienter som er overflyttet eller ankommet sykehuset.

Du føler deg dårlig behandlet av din arbeidsgiver, og opplever at det har vært en uryddig prosess. Du ble aldri gitt en skriftlig advarsel slik at du kunne korrigere din yrkesutøvelse, men ble isteden presset til å slutte.

Da du har opplevd saken som svært psykisk belastende, ber du om at du ikke gis en advarsel.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagt informasjon og om du har brutt taushetsplikten.

Helsepersonelloven § 21 er hovedregelen om taushetsplikt. Bestemmelsen lyder:

«Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.»

Helsepersonelloven § 21 a lyder:

«Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.»

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har i denne saken vurdert om du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagt informasjon etter helsepersonelloven § 21 a, og om du har brutt taushetsplikten i samme lov § 21 ved å videreformidle taushetsbelagt informasjon.

Helsepersonelloven § 21 a har samme formål som hovedregelen om taushetsplikt i § 21, nemlig å verne pasienters integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Bestemmelsene om taushetsplikt skal sikre at pasienter oppsøker helsetjenesten ved behov for helsehjelp uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helsetjenesten og til det enkelte helsepersonell, og er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell.

Både autorisert og uautorisert helsepersonell har en plikt til å gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert det regelverket som regulerer egen yrkesutøvelse. Som generelt prinsipp er ikke rettsvillfarelse, altså at man er ukjent med regelverket eller forståelsen av det, noe som fritar for ansvar.

Statens helsetilsyn legger til grunn at du har erkjent å ha foretatt tre oppslag i pasientjournal uten tjenstlig behov. Statens helsetilsyn legger dette til grunn. Du har dermed brutt helsepersonelloven § 21 a.

Du har også erkjent å ha vist/videreformidlet navn på en pasient på XXXX til din avdelingsleder på en annen avdeling. Statens helsetilsyn bemerker at pasientnavn er en taushetsbelagt opplysning. Ved å videreformidle pasientens navn til din avdelingsleder har du dermed brutt taushetsplikten.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven §§ 21 og 21 a.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.»

Det er et vilkår for å gi en advarsel at du har handlet uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Du har oppgitt at din grunn for å gjøre oppslag i pasientjournalene var for å se hvordan det gikk med pasientene. Etter vår vurdering burde du vært klar over at dette ikke er en lovlig grunn for å gjøre oppslag i pasientjournaler. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingen er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Statens helsetilsyn har vurdert om din uaktsomme handling er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Etter vår vurdering er handlingen egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Statens helsetilsyn viser til at du uaktsomt har tilegnet deg taushetsbelagt informasjon og brutt taushetsplikten. Vi tar ikke stilling til måten arbeidsgiver har behandlet personalsaken, da dette uansett ikke er et relevant vurderingstema for tilsynssaken.

Ved vurderingen av om du skal gis en advarsel, har vi også lagt vekt på at Statens helsetilsyns praksis er fast og langvarig, og at overtredelse av helsepersonelloven § 21 a som hovedregel innebærer at det gis en advarsel. Vi har merket oss dine anførsler, men etter vår vurdering er det ikke grunnlag for å fravike praksis om å gi advarsel.

Etter vår vurdering er forholdet i denne saken av en slik karakter at du skal gis advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens §§ 21 og 21 a.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige og Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, se vedlagte kopi.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
Kopi av melding til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker