Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 andre ledd fordi du, til tross for advarsel, ikke har overholdt din opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten, jf. lovens § 30.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksforholdet og saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXXXX fra Fylkesmannen i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten.

Du er utdannet ved XXXXXX og fikk autorisasjon som lege den XXXXXX, HPR-nr. XXXXXX. På tidspunktet for hendelsen var du ansatt ved XXXXXX. Ifølge arbeidstakerregisteret er du for tiden ansatt ved XXXXXX.

Tilsynssaken er opprettet på bakgrunn av at Fylkesmannen i XXXXXX mottok en klage datert XXXXXX fra Pasient- og brukerombudet i XXXXXX. Klagen gjaldt mangelfull oppfølging av pasient XXXXXX, samt uakseptabel oppførsel av deg som lege.

Fylkesmannen i XXXXXX sendte deg XXXXXX en anmodning om å kontakte pasienten for å løse saken i minnelighet, og gi tilbakemelding på hvordan klagen var blitt behandlet. Da de ikke hadde mottatt tilbakemelding, sendte de deg en purring XXXXXX. Da de ikke mottok svar på denne henvendelsen kontaktet de Pasient- og brukerombudet som bekreftet ved e-post av XXXXXX at de opprettholdt klagen.

Fylkesmannen i XXXXXX ba i brev av XXXXXX om en redegjørelse for det påklagede forhold, samt en utskrift av pasientjournalen. Da de ikke hadde mottatt de etterspurte opplysninger innen fristen, sendte de deg en purring XXXXXX med svarfrist XXXXXX. Den XXXXXX sendte Fylkesmannen i XXXXXX saken over til Statens helsetilsyn.

Vi orienterte deg ved brev XXXXXX om at vi ville gi deg en advarsel dersom du ikke etterkom pålegget om å oversende etterspurte opplysninger til Fylkesmannen i XXXXXX.

Den XXXXXX la du igjen en beskjed på telefonsvareren til saksbehandler hos

Statens helsetilsyn. Vi forsøkte å ringe deg tilbake på det oppgitte telefonnummeret flere ganger de påfølgende dagene uten å få svar. Ved det siste forsøket XXXXXX fikk saksbehandler automatisk beskjed om at linjen var blokkert.

Da Fylkesmannen i XXXXXX stadig ikke hadde mottatt de etterspurte opplysningene XXXXXX, ga Statens helsetilsyn deg ved vedtak av XXXXXX en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 for brudd på opplysningsplikten i samme lovs § 30. Vi orienterte deg samtidig om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 annet ledd dersom du fremdeles ikke besvarte henvendelsen. Fylkesmannen i XXXXXX opplyste i telefonsamtale med saksbehandler hos Statens helsetilsyn XXXXXX at de stadig ikke har mottatt de etterspurte opplysninger fra deg.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle autorisasjon dersom innehaveren til tross for advarsel ikke innretter seg etter lovbestemte krav. Dette følger av helsepersonelloven § 57 annet ledd som lyder:

Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.

Statens helsetilsyns vurdering

Tilsynsmyndighetenes oppgave er å medvirke til sikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Det er en grunnleggende forutsetning for at tilsynsmyndigheten skal kunne føre tilsyn med helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten at helsepersonell utleverer etterspurte opplysninger. Dersom helsepersonell unnlater å gi opplysninger blir vi forhindret fra å kontrollere om helsepersonell utøver sin virksomhet i samsvar med lovens krav.

Statens helsetilsyn finner at du, til tross for advarsel, ikke har innrettet deg etter det lovbestemte kravet om å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten. Vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er etter dette oppfylt.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at du som lege forsøker å unndra deg tilsyn og kontroll ved å unnlate å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten. Av denne grunn finner vi det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon som lege.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 andre ledd, jf. lovens § 30.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi.

Vi opprettholder videre pålegget om å oversende de etterspurte opplysningene til

Fylkesmannen i XXXXXX. Dersom du sender inn den etterspurte informasjonen, vil den opprinnelige tilsynssaken deretter bli behandlet av Fylkesmannen i XXXXXX.

Vi gjør oppmerksom på at du vil få din autorisasjon som lege tilbake når vi har mottatt bekreftelse på at Fylkesmannen i XXXXXX har mottatt de etterspurte opplysningene.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK/-1/2009

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXXXX
Pasient- og brukerombudet i XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker