Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 andre ledd for overtredelse av narkotikalovgivningen.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX (Fylkesmannen) oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder kjøp og oppbevaring av marihuana på fritiden, mens du arbeidet som turnuslege ved XXXX.

Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot deg på bakgrunn av brev datert XXXX fra din arbeidsgiver XXXX kommune. Forholdet tilsynssaken gjelder fant sted i forkant av at du begynte i stilling som turnuslege ved XXXX legesenter XXXX. Du ble orientert om saken i Fylkeslegens brev av XXXX. Ved brev fra XXXX av XXXX fikk Fylkesmannen oversendt politiets dokumenter i straffesak mot deg som følge av forholdet. Du uttalte deg til saken i brev av XXXX

Vi orienterte deg i brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som lege, eller gi deg en advarsel. Vi ba samtidig om samtykke til å innhente journal fra din fastlege, og du ga slikt samtykke XXXX, vedlagt brev av . XXXX fra XXXX, Den norske legeforening (Legeforeningen). Du oppga samtidig at din fastlege er XXXX. Du uttalte deg til saken i brev av XXXX vedlagt e-post av samme dato.

Etter forespørsel fra Statens helsetilsyn mottok vi ved to brev av XXXX uttalelse fra XXXX. Vedlagt brevene fulgte det uttalelser fra avdelingsoverleger som hadde hatt overordnet ansvar for deg ved henholdsvis XXXX avdeling ved sykehuset. Uttalelsene redegjør for din fungering i stilling som turnuslege, og i stilling som lege i spesialisering.

Vi mottok ved brev av XXXX fra fastlegen utskrift av din journal ved XXXX Legekontor.

Den XXXX var du sammen med XXXX fra Legeforeningen i møte hos Statens helsetilsyn. Referat fra møte ble oversendt deg ved e-post XXXX. I e-post av XXXX kom XXXX med en tilføyelse til referatet. Hun poengterte at du ikke har forsøkt å bortforklare eller bagatellisere det du har gjort. XXXX uttalte at referatet ellers i all hovedsak er dekkende for det som kom frem i møtet.

Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX, og fikk autorisasjon som lege den XXXX Ditt helsepersonellnummer er XXXX, og din fødselsdato er XXXX

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentasjonen du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for forhold som er relevante for vurderingen i saken.

Melding til Fylkeslegen XXXX

Leder XXXX ved XXXX har uttalt seg på vegne av XXXX kommune. Hun viser til at du XXXX, samme dag som du startet opp i turnustjeneste i kommunen, orienterte henne om at du hadde kjøpt og oppbevart marihuana. Dette hadde skjedd noen uker tidligere.

Du orienterte XXXX om at du hadde hatt noen feriedager før du startet i XXXX, og at du og noen kamerater hadde vært på hyttetur. På denne turen hadde du og kameratene dine bestemt dere for å kontakte noen for å få kjøpt marihuana. Da du hadde fått overlevert stoffet, dukket det opp sivilt politi. Det ble en politisak med anmeldelse, og du vedtok et forelegg på kroner 3 000,- den XXXX Boten er betalt. Du valgte å ikke informere XXXX om hendelsen, da det kun var noen uker igjen av turnustiden. Du fikk gode tilbakemeldinger på hvordan du fungerte XXXX kommune. XXXX opplyser at du fungerte bra i din tjeneste. Din turnustjeneste utløp XXXX.

Opplysninger fra politisaken

Det fremkommer av rapport fra ransaking/beslag XXXX klokken XXXX at politiet fant 3,6 gram marihuana i en lynlåspose i jakkelommen din. I avhør på stedet fremgår det at du oppgav at du var student, og at du sa du hadde fått telefonnummeret til selgeren av en «kompis». Du ringte selgeren, og dere avtalte å møtes i XXXX.

Du ble XXXX ilagt et forelegg på kroner 3 000,- for brudd på straffeloven (2005) § 231 første ledd. Grunnlaget for forelegget var at du torsdag XXXX klokken XXXX oppbevarte ca. 3,6 gram marihuana. Du vedtok forelegget.

Det fremgår av rapport fra laboratorieundersøkelse av XXXX at det analyserte materialet fra beslaget er identifisert som Cannabis sativa, og at materialet utgjorde 2,61 gram i tørket tilstand.

Dine uttalelser til saken

I din uttalelse av XXXX oppgir du at du og vennene dine hadde vært nysgjerrige og snakket om å prøve marihuana på hytteturen. Du viser til at du hadde to friperioder, henholdsvis fra XXXX og fra XXXX. Du ble tatt av sivilt politi da du skulle kjøpe stoffet. Det tok litt tid før du summet deg og kontaktet Legeforeningen, der du fikk råd om å si ifra til kommunen om det som hadde skjedd. Du kontaktet XXXX før du skulle begynne, og du fikk på din første arbeidsdag fortalt henne om hva du hadde gjort. Du innser at det var fryktelig dumt av deg, og du vil alltid angre på denne handlingen. Du vil aldri gjøre noe som kan sette pasientsikkerheten i fare. Du har ikke sykefravær og har fått høre at du er godt likt ved avdelingene du har jobbet ved. Du bruker ikke illegale rusmidler og kommer ikke til å gjøre det i framtiden heller.

I din uttalelse av XXXX til Fylkesmannen har du opplyst at du ikke informerte XXXX om det aktuelle, fordi dette var en engangshendelse. Selv om handlingen utgjør et straffbart forhold, må det vektlegges at det fant sted på fritiden. Du har fått gode tilbakemeldinger fra ledelsen på XXXX. Du påpeker at du på eget initiativ har iverksatt adekvate tiltak og at du tar ukentlige rusmiddelanalyser i samsvar med Statens helsetilsyns rundskriv. Dette for å dokumentere at du ikke bruker illegale rusmidler eller har et rusmiddelmisbruk.

Opplysninger fra fastlege og journal

Vi har fått fremlagt utskrift av din journal fra XXXX legesenter i tiden fra XXXX

Det fremgår av journalnotat XXXX at du informerte din fastlege om at du hadde gjort et dumt forsøk med å prøve marihuana, men at du ble stanset av politiet. Det fremkommer at du oppsøkte legen for å starte opp med rusmiddeltesting i samsvar med kravene i Statens helsetilsyns rundskriv. Du ønsket dette for å vise at du ikke misbruker rusmidler. Legen har notert at du erkjente at dine handlinger var en stor tabbe, men at du hadde lært fra saken og at du nå ønsket å fullføre legeutdanningen. Du trivdes godt som turnuslege, og var veldig motivert for å bli en flink lege.

I notat XXXX har legen skrevet at han informerte deg om at rusmiddelanalyse viste utslag på bruk av alkohol. Du hadde i denne forbindelse opplyst at du var invitert til en festival. Den XXXX har legen notert at du tok kontakt fordi du ikke kunne komme til kontroll som avtalt på grunn av vakansvakt.

Vedlagt journalen fulgte det resultat fra i alt 18 rusmiddelanalyser gjennomført i tiden fra XXXX. Med unntak for tre prøver tatt sommeren XXXX, som var positive på bruk av alkohol, var prøvene negative.

Opplysninger fra arbeidsgivere

XXXX, har opplyst at du var ansatt som turnuslege i perioden fra XXXX. XXXX. Du ble deretter ansatt i stilling som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling.

Overlege XXXX var avdelingsoverlege ved XXXX i perioden du arbeidet i avdelingen, fra XXXX en utmerket måte, og at du var faglig dyktig, ryddig og pliktoppfyllende. Hun anbefalte deg for videre ansettelse som lege i spesialisering i avdelingen, og opplyser at du fikk stillingen i konkurranse med mange andre søkere.

I uttalelse datert XXXX signert avdelingsoverlege XXXX , begge XXXX avdeling, er det opplyst at du ikke hadde fravær i turnustjenesteperioden. Du ble vurdert til å være en faglig sterk turnuslege, du var pliktoppfyllende og til å stole på. Du fungerte utmerket som en kollega i den kirurgiske legegruppen, og samarbeidet godt med annet helsepersonell. Ingen ved kirurgisk avdeling er kjent med at du har vært involvert i uheldige hendelser i perioden.

I uttalelse av XXXX signert XXXX ved XXXX, er det opplyst at du fra XXXX har vært ansatt som lege i spesialisering i avdelingen. Du har vært profesjonell og utøvet din yrkesrolle på en god måte. Du anses å ha god arbeidsmoral, og XXXX har ikke sett noe som bekymrer ham. Ved avdelingen ser man frem til flere år med samarbeid med deg.

Møte med Statens helsetilsyn

I møte med Statens helsetilsyn den XXXX fortalte du at du angrer på det som skjedde, og at du har lært av saken. Du har begått lovbrudd, og innser at saken er alvorlig. Du vil ikke gjøre noe tilsvarende igjen. Som helsepersonell vet du at marihuana har skadelig effekt, og at du som lege skal være et godt eksempel. Du poengterte at det er en engangshendelse, og at kjøpet fant sted på fritiden. Dine handlinger gikk derved ikke ut over pasientsikkerheten. Du mener det må vektlegges at du har vært ærlig om saken, og at du har tatt ansvar for dine feil, blant annet ved å informere arbeidsgiver om saken og ved å igangsette rusmiddeltesting for å dokumentere at du ikke misbruker rusmidler. Videre viste du til de gode tilbakemeldingene du har fått fra ditt arbeid ved XXXX Dette er et lite sykehus, hvor du har fått tett oppfølging. Du mener det ville blitt avdekket om du hadde hatt et rusmiddelmisbruk.

Om de prøvene som var positive for bruk av alkohol sommeren 2 XXXXX, forklarte du at du hadde drukket alkohol blant annet i forbindelse med XXXX. Du var først ikke kjent med at det også ble testet for bruk av alkohol, og innrettet deg etter dette så snart du ble klar over det. Etter dette har alle prøver vært negative, også for bruk av alkohol.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon.

Vilkårene for tilbakekall i denne saken fremgår av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller

spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Dersom vi ikke finner grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier, vil vi vurdere å gi deg en advarsel etter helsepersonelloven § 56 andre ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.»

I saker om administrativ reaksjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi administrativ reaksjon foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles eller du gis en advarsel. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn vil først vurdere om vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Vurderingstemaet er om du, på grunn av brudd på narkotikalovgivningen, har utvist en «atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen», og om dette gjør deg uegnet til å utøve yrket som lege forsvarlig.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Det vil variere i hvor stor grad autorisert helsepersonell er avhengig av allmenn tillit. Leger er en yrkesgruppe som er avhengig av stor grad av allmenn tillit. Det stilles derfor strenge krav til den enkelte leges etiske holdninger og atferd.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på at helsepersonell begår straffbare handlinger, herunder bryter narkotikalovgivningen. Dette gjelder selv om den straffbare handlingen ikke er utført i forbindelse med yrkesutøvelsen.

Det er i forarbeidene til helsepersonelloven lagt til grunn at en skal være varsom med å gripe inn ovenfor kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold, for eksempel straffbare handlinger som tyveri, underslag, legemskrenkelser, legemsbeskadigelser, gjentatte tilfeller av promillekjøring eller brudd på straffelovens sedelighetskapittel, jf. Ot. prp. nr. 13 (1998-99), punkt 21.1.3.8, side 178.

Eksemplene på straffbare handlinger som det er vist til i forarbeidene er ikke uttømmende for de forhold som kan omfattes av bestemmelsen, og Statens helsetilsyn legger til grunn at brudd på narkotikalovgivningen er en type straffbar handling som kan omfattes.

Du har erkjent overfor politiet og tilsynsmyndigheten at du XXXX kjøpte og oppbevarte marihuana. Du ble pågrepet av politiet, som beslagla 3,6 gram marihuana som du oppbevarte på deg. Du ble XXXX ilagt et forelegg på kroner 3 000,- for brudd på straffeloven (2005) § 231 første ledd. Du har akseptert forelegget, og du har betalt boten.

Etter vår vurdering har du, ved å bryte narkotikalovgivningen, utvist en «atferd som er uforenlig med yrkesutøvelse som lege».

Spørsmålet blir så om dette gjør deg uegnet til å utøve yrket som lege forsvarlig. Uegnethet vurderes på vedtakstidspunktet.

Statens helsetilsyn har ikke dokumentasjon som tilsier at du har brukt marihuana eller begått andre straffbare handlinger etter at du ble pågrepet for kjøp av marihuana

XXXX. Det er ikke opplysninger fra din fastlege eller fra tidligere/nåværende arbeidsgiver som indikerer at du har et rusmiddelmisbruk. Slik saken står for Statens helsetilsyn gjelder saken en engangshendelse.

I vår vurdering vektlegges det at tilbakemelding er gitt i saken fra tre avdelingsoverleger som har observert deg i yrkesaktivitet i etterkant av hendelsen, og som var kjent med ditt straffbare forhold. Ingen av dem har observert forhold ved deg som de mener gir grunn til bekymring, men har opplyst at du anses som en faglig dyktig lege som utøver ditt arbeid svært tilfredsstillende. Videre vektlegger vi at du har avgitt rusmiddelprøver jevnlig siden XXXX, som ikke har hatt positive utslag på bruk av illegale stoffer eller vanedannende legemidler. Når det gjelder de tre prøvene XXXX som var positive på bruk av alkohol, legger vi til grunn at du innledningsvis ikke var kjent med at vi anbefaler totalavhold. Etter at du ble klar over dette har alle prøver vært negative også for bruk av alkohol. Vi har videre vektlagt at du har gitt uttrykk for at du angrer på din handling, og at du i møte med Statens helsetilsyn har vist at du har fått innsikt av betydning for yrkesutøvelsen. Vi legger til grunn at du innser at bruk av illegale rusmidler ikke er forenlig med virksomhet som lege. Vi finner samlet sett at tilliten til deg som helsepersonell ikke er brutt i en slik grad at du anses uegnet til forsvarlig virksomhet som lege.

Etter en konkret vurdering har Statens helsetilsyn kommet til at det ikke er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon etter helsepersonelloven § 57.

Vurdering av om du skal gis en advarsel etter helsepersonelloven § 56 andre ledd

Statens helsetilsyn vil etter dette vurdere om det er grunnlag for å gi deg en advarsel etter helsepersonelloven § 56 andre ledd.

Vurderingstemaet er om du, på grunn av bruddet på narkotikalovgivningen, har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til din yrkesgruppe.

Av forarbeidene til helsepersonelloven § 56 andre ledd fremgår det at advarsel kan gis hvis helsepersonellet har utvist en atferd som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe, men hvor atferden ikke er av en slik alvorlighetsgrad at tilliten må anses så svekket at det er uforenlig med å inneha autorisasjon, jf. Ot. prp. nr. 25 (2007-2008). Det er vist til at dette typisk vil gjelde forhold utenfor yrkesutøvelsen, og brudd på narkotikalovgivningen er konkret nevnt som et eksempel på et forhold hvor det kan være aktuelt å gi advarsel.

Statens helsetilsyn har kommet til at du ved kjøp og oppbevaring av marihuana XXXX har utvist en atferd som er egnet til i betydelig grad å svekke tilliten til din yrkesgruppe.

Vilkårene for å gi deg en advarsel etter helsepersonelloven § 56 andre ledd anses derfor oppfylt.

Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel, som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme kvalitet i helsetjenesten, fremme pasientsikkerhet og til å bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd.

Du har vist erkjennelse og angrer dine handlinger, og vi har ikke holdepunkter for at du har kjøpt eller brukt marihuana etter XXXX. Vi vil imidlertid påpeke at forholdene i denne saken ligger tett opp mot en situasjon der det ville vært grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som lege. Vi har derfor kommet til at alvorligheten i saken tilsier at du skal gis en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 andre ledd.

Vi sender også informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige, Sundhedsstyrelsen i Danmark og din arbeidsgiver, se vedlagte kopier.

Informasjon om klageadgang

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68.

Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXX
XXXX
XXXX

Kopi uten vedlegg til:
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker