Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning. Vi har også kommet til at tyveri av vanedannende legemidler fra arbeidsplassen din er en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) oversendt en tilsynssak om din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder mistanke om bruk og tyveri av vanedannende legemidler.

Vi orienterte deg ved brev XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er født XXXX. Du er XXXX statsborger, utdannet ved Høgskolen i XXXX og har norsk autorisasjon som sykepleier fra XXXX. Ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for hendelsene var du ansatt som sykepleier i 100% stilling ved XXXX i XXXX kommune. Som følge av hendelsene sa du opp din stilling i XXXX kommune med umiddelbar virkning den XXXX. Statens helsetilsyn er ikke kjent med din nåværende arbeidssituasjon.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot deg på bakgrunn av melding av XXXX fra XXXX kommune. Det fremgår av meldingen at du skal ha vært på legemiddellageret på åtte ulike datoer i samme tidsrom som du var 100% sykmeldt. Den XXXX ble du konfrontert med dette i telefonsamtale med din leder XXXX. Du erkjente da å ha logget deg inn på legemiddellageret hvor du stjal smertestillende legemidler. Du ønsket ikke møte med arbeidsgiver, og du sa opp din stilling med umiddelbar virkning. Forholdet ble meldt til politiet den XXXX.

Det fremgår av dokumentasjonen i saken at du var sykmeldt i perioden XXXX – XXXX, og fra XXXX – XXXX. Adgangsloggen for legemiddellageret viser at du har logget deg inn på følgende tidspunkt:

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

I brev av XXXX fra XXXX kommune fremgår det at de har avdekket at en pakke med 100 stk Oxycodone 10 mg (synonympreparat Oxynorm) som ble levert fra apotek XXXX er borte, og at de mistenker at du står bak. Arbeidsgiver hevder at regnskapsarket hvor disse legemidlene ble ført inn er fjernet, og at et nytt regnskapsark, datert fra XXXX, er konstruert. På det nye regnskapsarket er dine initialer XXXX nedtegnet på datoene XXXX og XXXX. Regnskapsarket viser videre at initialene XXXX er benyttet som dobbeltsignatur den XXXX. Ifølge arbeidsgiver var ikke XXXX på jobb den dagen. Du hadde ferie fra XXXX til og med XXXX, og var derfor ikke på jobb den XXXX. Utskrift fra adgangsloggen viser at du ikke var innlogget på legemiddellageret XXXX, men at du var innlogget XXXX kl. XXXX og XXXX kl. XXXX.

Utdrag fra politidokumentene

Vedlagt politianmeldelsen fulgte skriv fra leder ved XXXX, XXXX. Her fremgår det at den eneste sykepleieren som var på kveldsvakt XXXX logget seg inn på legemiddellageret mellom kl. XXXX – XXXX, og førte opp et legemiddel til bestilling på et tomt bestillingsskjema. Da sykepleieren igjen logget seg inn på legemiddellageret kl. XXXX, så hun at to nye legemidler var ført opp på bestillingslisten. Hun ringte da leder og fortalte at noen hadde vært inne på legemiddellageret. Adgangsloggen viste at du var innlogget på legemiddellageret kl. XXXX og kl. XXXX. Adgangsloggen viste at det ikke hadde vært andre innlogget på legemiddellageret i denne perioden. Overvåkningskameraet ved hovedinngangsdøren hadde også bilder som viste at du låste deg inn denne dagen.

I telefonavhør den XXXX forklarte at du ble skadet på jobb den XXXX, og at du kontaktet lege som ga deg smertestillende legemidler som «ikke virket». På samme tid hadde du private problemer som gjaldt XXXX. Du forklarte at du begynte «å miste hode og kontrollen» på grunn av både XXXX og situasjonen din for øvrig. Du erkjente at du hadde stjålet smertestillende legemidler i to til tre av gangene du var inne på legemiddellageret i den aktuelle perioden. Du var ellers på legemiddellageret for å skanne og skrive ut dokumenter, og for å gjøre søk på internett. Du forklarte at du ikke hadde skriver hjemme, og at du også i en periode ikke hadde nettilgang hjemme. Du benektet å ha stjålet pakken med 100 tabletter Oxycodone.

Du erkjente straffeskyld for å ha tatt cirka totalt 6 stk. Oxycodone i løpet av de tre gangene du var på inne på legemiddellageret.

I telefonsamtale av XXXX opplyste XXXX politidistrikt at du i desember vedtok forelegg datert XXXX på kr. 10 000,- for tyveri av seks tabletter Oxycodone.

Din uttalelse

Du har i e-post datert XXXX til Fylkesmannen gitt samtykke til innsyn i journal hos fastlege. Du skriver for øvrig at du er lei deg for problemene du har forårsaket, og at du har søkt behandling ved XXXX.

I e-post datert XXXX til Fylkesmannen henviser du til opplysningene du har gitt til politiet, og skriver at du ikke har flere opplysninger å legge til.

Utdrag fra din journal fra fastlege

Fylkesmannen mottok din journal fra din fastlege XXXX ved XXXX for perioden XXXX – XXXX. Det fremgår av journalen at du XXXX var til konsultasjon på grunn av XXXX som skal ha oppstått etter et XXXX på jobb. Det fremgår videre at du har slitt med residiverende XXXX i flere år. Du ble 100 % sykmeldt og fikk resept på Tramadol som smertebehandling. Den XXXX fikk du ny sykmelding og resept på 28 tabletter Oxycontin 10 mg. Fastlegen skrev følgende: «[..] Svært sterke smerter, kun moderat effekt av tramadol, ibux og paracet. Hadde en oxycontin hjemme som ga XXXX noe smertelindring på lørdag.» Du fikk videre forskrevet 28 tabletter Oxycontin 10 mg også XXXX, XXXX og XXXX.

I notat av XXXX skrev fastlegen:

«XXXX. Angir ingen bedring etter dette. Relativt omfattende smertelindret med bl.a opiater. Mye plager fra XXXX også tidligere, men klar forverring etter dette. Startet med fysio nå. Foreløpig kun 2 timer XXXX har vært på, forventes bedring etter flere timer. XXXX. Økt autonom aktivering og beredskap. XXXX Er for tiden sykemeldt for tiden, men sluttet i jobb før denne tid som sykepleier. Jobben har blitt stadig vanskeligere å håndtere da XXXX omgås naturlig nok mye sykdom og død. XXXX. Tror ikke XXXX kan komme tilbake i jobb som sykepleier og har nå XXXX. [..]XXXX.»

Av journalnotat datert XXXX fremgår det at du hadde sluttet med Oxycontin for en uke siden, men at XXXX var tydelig forverret. Fastlegen forskrev Lyrica 75 mg og Stilnoct. XXXX fikk du resept på Lyrica 75 mg og Paracet. Siste notat er fra XXXX, hvor det fremgår at du ikke møtte og ikke avbestilte avtalt time.

Tilleggsopplysninger fra XXXX kommune

På vår anmodning har XXXX kommune gitt tilleggsopplysninger i brev av XXXX. Det fremgår her at legemidlene som ble oppført på bestillingslisten XXXX, i tidsrommet mellom sykepleiers innlogginger på legemiddellageret kl. XXXX og XXXX, var Reltebon 10 mg (A-preparat med virkestoff oksykodon) og Nozinan 10 mg (B-preparat). Det vises i den forbindelse til den oversendte bestillingslisten.

Svinnet av en pakke med 100 tabletter Oxycodone 10 mg XXXX, ble avdekket ved at sykepleier som hadde ansvarsvakt kontrollerte ordresedlene og så at pakken var mottatt uten at den var ført inn i narkotikaregnskapet.

Det fremgår videre at registreringene på uttak av Oxynorm 10 mg til pasient XXXX i perioden XXXX til XXXX ikke er kjente signaturer (utenom «XXXX» som er en XXXX uten tilgang til legemiddellageret), og at det heller ikke er ført inn i journalsystemet Cosdoc at aktuelle pasient har fått Oxynorm 10 mg i denne perioden.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier.

Det sentrale vurderingstema er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, og/eller atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Statens helsetilsyn vil under dette punktet vurdere om du ved å urettmessig tilegne deg vanedannende legemidler fra arbeidsplassen har utvist en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Tyveri er i forarbeidene til helsepersonelloven nevnt som forhold som betraktes som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-99).

På bakgrunn av opplysningene i saken legger Statens helsetilsyn til grunn at du har stjålet vanedannende legemidler fra arbeidsplassen ved å logge deg inn på legemiddellageret på tidspunkt du var 100% sykmeldt. Vi viser til at du har erkjent straffeskyld og vedtatt et forelegg for å ha tatt seks tabletter Oxycodone, som du hevder å ha tatt over tre av de åtte gangene du var inne på legemiddellageret.

Vi vurderer at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at du også står bak svinnet av en pakke med 100 Oxycodone 10 mg (synonympreparat med Oxynorm), selv om du benekter dette. Vi har i vår vurdering vektlagt at dette svinnet gjelder samme legemiddel som du har erkjent å ha stjålet. Videre finner vi arbeidsgivers forklaring om at du må ha fjernet regnskapsarket, der pakken med 100 Oxycodone ble registrert inn, og erstattet det med et nytt regnskapsark, som sannsynlig. Dette fordi det eksisterende regnskapsarket beviselig er manipulert ved at dine initialer fremgår på de to første registreringene, henholdsvis XXXX og XXXX, samtidig som du den XXXX ikke var på jobb. Videre er det for uttakene i perioden XXXX til XXXX signert med ikke kjente signaturer (utenom «XXXX» som ikke var på jobb på aktuelle dato og «XXXX» som er en hjelpepleier uten tilgang til legemiddellageret), og det er heller ikke ført inn i journalsystemet Cosdoc at aktuelle pasient har fått Oxynorm 10 mg (Oxycodone) i denne perioden. Vi finner det derfor overveiende sannsynlig at du skiftet ut det opprinnelige regnskapsarket og konstruerte et nytt for å skjule at du hadde tatt pakken med Oxycodone.

Vi fester for øvrig ikke lit til din forklaring om at du i fem av de åtte gangene du var inne på legemiddellageret mens du var sykmeldt, var der for å skanne dokumenter og gjøre søk på internett. Det å oppsøke legemiddellageret utenfor arbeidstid viser erfaringsmessig en typisk rusrelatert atferd.

Tyveri av vanedannende legemidler fra arbeidsplassen er straffbart, og denne type handling avviker sterkt fra forventet atferd hos helsepersonell, og er egnet til å svekke tilliten til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten i betydelig grad.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du er uegnet til å utøve yrket som sykepleier på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven  § 57 første ledd.

Bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning

Statens helsetilsyn vil under dette punktet vurdere om du er uegnet til å utøve yrket som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Sykepleiere må, i tillegg til høy faglig kompetanse, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Virksomhet som sykepleier krever at man kan observere og vurdere komplekse situasjoner, og ta raske og adekvate beslutninger på grunnlag av dette. I tillegg må sykepleiere i enkelte situasjoner kunne utføre kompliserte manuelle oppgaver på en presis måte.

Misbruk av vanedannende legemidler og andre rusmidler fører til at funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, koordinasjon, kritisk sans og problemløsende evner svekkes. Dette gir redusert situasjonsforståelse og konsekvensinnsikt. Videre påvirkes evnen til å ta raske og adekvate beslutninger i en grad som kan få alvorlige følger for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten og for den enkelte pasient. Misbruk av vanedannende legemidler og andre rusmidler er derfor ikke forenlig med virksomhet som sykepleier.

På bakgrunn av opplysningene i saken legger Statens helsetilsyn til grunn at du har en legemiddelavhengighet som du ikke har kontroll over. Når det gjelder alvoret og omfanget av ditt avhengighetsproblem viser vi til opplysningene i din journal hos fastlegen som viser forskrivning av sterke smertestillende (A-preparater), og at du i samme tidsrom i tillegg stjal smertestillende A-preparater fra arbeidsplassen. Dette viser at din bruk av vanedannende legemidler kom ut av kontroll, og må betegnes som et alvorlig misbruks- og avhengighetsproblem. Du har selv beskrevet at bakenforliggende XXXX og XXXX i kombinasjon med XXXX, førte til at du begynte «å miste hode og kontrollen».

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at helsepersonell misbruker vanedannende legemidler.

Det foreligger ikke opplysninger om at du har vært påvirket av vanedannende legemidler under arbeid som sykepleier. Helsepersonellovens forarbeider (Ot.prp. nr. 13 (1998-99)) er imidlertid tydelige på at det ikke stilles krav om at pasienter er blitt skadet for at det skal kunne ilegges administrative reaksjoner. Det avgjørende for Statens helsetilsyns vurdering er at ditt XXXX misbruk utgjør en risiko for fremtidige pasienter.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du er uegnet til å utøve yrket som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning. Vi finner videre at du ved å stjele vanedannende legemidler fra arbeidsplassen har utvist en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Vi legger til grunn at du har en legemiddelavhengighet som ikke er under kontroll. Vi legger videre til grunn at du har stjålet vanedannende legemidler fra arbeidsplassen din. Hvert av forholdene ville alene vært tilstrekkelig til å begrunne tilbakekall av din autorisasjon som sykepleier. Etter vår vurdering er de aktuelle forholdene så alvorlige at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Statens helsetilsyn finner det derfor nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, og atferd som anses som uforenlig med yrkesutøvelsen.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi til:
Fylkesmannen XXXX
Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker