Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som helsefagarbeider

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som helsefagarbeider i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og at du er uegnet til å utøve ditt yrke som helsefagarbeider på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som helsefagarbeider.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXX ved brev datert XXXX. Tilsynssaken gjelder at du i din stilling som helsefagarbeider har begått grovt bedrageri og grovt underslag overfor en bruker og overfor XXXX.

Vi orienterte deg i brev datert XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som helsefagarbeider den XXXX. Du er født den XXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene var du ansatt i XXXX kommune. Du jobber nå som XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen i XXXX opprettet tilsynssak mot deg på bakgrunn av kunnskap om dom i XXXX. Av dommen fremgår det at du ble dømt for overtredelse av straffeloven (1902) § 271, jf. § 270 første ledd nr. 1, jf. annet ledd og straffeloven (1902) § 256, jf. § 255, til en straff av XXXX. Videre ble du dømt til å betale kr. XXXX,- i erstatning til brukeren, og kr. XXXX. Dommen er rettskraftig.

Bakgrunnen for dommen er at du i perioden XXXX brukte om lag kr. 90 000,- som tilhørte tjenestemottaker, ved blant annet å opprette XXXX i XXXX navn. Du søkte om opprettelsen av kredittkortet XXXX, kun XXXX dager etter at du fikk autorisasjon som helsefagsarbeider.

I nevnte periode var du XXXX for brukeren. I egenskap av å være XXXX  for brukeren hadde du tilgang til XXXX konti og personsensitive data. Denne tilgangen benyttet du til å opprette kredittkort i brukerens navn, og deretter brukte du kredittkortet som betalingsmiddel til eget forbruk.

Du benyttet også brukerens bankkort til kjøp av klær fra XXXX, betaling av dine frisørtimer, uttak i minibank, samt at du handlet i andre butikker ved bruk av bankkortet. Du kjøpte også turklær til deg selv ved bruk av nettgiro fra brukerens bankkonto. Videre overførte du penger fra XXXX konto til din egen. Ny verge sperret kredittkortet den XXXX. Da var gjelden for brukeren til XXXX.

I rettsmøte den XXXX ga du en XXXX. XXXX tingrett vurderte at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, og saken ble derfor vurdert som en XXXX. XXXX tingrett la i sin straffeutmåling vekt på at saken omhandler et grovt brudd på et personlig tillitsforhold, og underslaget er gjort mot en pleietrengende person som var avhengig av din hjelp. De fant det videre skjerpende at forholdet skjedde over en periode på ca. XXXX år.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som helsefagarbeider. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstemaene er om du ved å begå grovt underslag mot brukeren, har brutt kravet til omsorgsfull hjelp etter helsepersonelloven § 4, og om dette gjør deg uegnet til å utøve yrket som helsefagarbeider forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Videre vil vi vurdere om du ved å begå grovt bedrageri og grovt underslag er uegnet til å utøve yrket som helsefagarbeider på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

En viktig bestemmelse i vurderingen av om du har utvist «grove pliktbrudd» er helsepersonelloven § 4 første og andre ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.»

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

«Grove pliktbrudd»

Statens helsetilsyn har vurdert om du ved urettmessig å tilegne deg penger fra brukeren, har brutt kravet til omsorgsfull hjelp etter helsepersonelloven § 4 første ledd, og om dette gjør deg uegnet til å utøve yrket som helsefagarbeider forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Kravet til omsorgsfull hjelp innebærer at all hjelp må ytes med respekt for brukerens behov og interesser. Brukere som helsepersonell møter er i varierende grad i stand til å ivareta sine behov og interesser, og det er avgjørende at helsepersonell ivaretar sitt ansvar på en god måte. Pålitelighet og ærlighet er viktige grunnverdier som dette ansvaret hviler på.

Ved å underslå penger fra en pleietrengende bruker med manglende egenomsorgsevne har du vist manglende forståelse og respekt for brukerens behov og interesser, og manglende forståelse for ditt ansvar som helsepersonell.

Vi finner at urettmessig tilegnelse av brukerens penger ved å opprette konto i XXXX navn og misbruke XXXX bankkort er alvorlige brudd på kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. Etter Statens helsetilsyns vurdering innebærer din handlemåte et så stort avvik fra hva som forventes av deg som helsefagarbeider, at du må anses som uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

«Atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen»

Statens helsetilsyn har vurdert om du er uegnet til å utøve virksomhet som helsefagarbeider på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og til helsetjenesten. Det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med «atferd uforenlig med yrkesutøvelsen» menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Tyveri og underslag er i forarbeidene til helsepersonelloven nevnt som ett av flere forhold som betraktes som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-1999).

På bakgrunn av opplysningene i saksforholdet ovenfor legger Statens helsetilsyn til grunn at du har tilstått å ha brukt om lag kr. 90 000,- som tilhørte brukeren samt at du opprettet kredittkort i XXXX navn og opparbeidet gjeld for brukeren på kr. XXXX,- til XXXX.

Underslag og bedrageri er handlinger som avviker sterkt fra forventet atferd hos helsepersonell, og som er egnet til å svekke tilliten til helsepersonell og helsetjenesten i betydelig grad.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du er uegnet til å utøve virksomhet som helsefagarbeider på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Oppsummering

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som helsefagarbeider forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som helsefagarbeider

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som helsefagarbeider er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at helsepersonellet urettmessig tilegner seg brukeres og pasienters penger. Selv om du har tilstått bedrageri og underslag mot brukeren, finner vi handlingene så alvorlige at det ikke er tilstrekkelig med en mindre inngripende reaksjon enn tilbakekall.

Etter vår vurdering er de aktuelle handlingene av så alvorlig karakter at vi mener det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som helsefagarbeider i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som helsefagarbeider forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som helsefagarbeider.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXX
XXXX

XXXX

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX
XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker