Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt samme lov § 21 a ved urettmessig å ha tilegnet deg taushetsbelagt informasjon.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som helsesekretær.

Tilsynssaken gjelder urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger og påstand om urettmessig videreformidling av disse opplysningene.

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Du uttalte deg til dette ved e-post av XXXX. 

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som helsesekretær den XXXX. Ditt HPR-nr. er XXXX. På det aktuelle tidspunktet var du ansatt ved XXXX HF (XXXX), Avdeling for XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen i XXXX har mottatt klage datert XXXX og XXXX fra din eksmann XXXX (heretter pasienten), hvor det fremgår at du skal ha foretatt uautorisert innsyn i pasientjournalen til pasienten og til

XXXX (pasientens stedatter). Pasienten har også anført at du aktivt har manipulert og brukt opplysningene i verste mening mot familien, og at «Påstandene … til tider vært så ekstreme at familien har vært på nippet til å bryte opp».

Fylkesmannen ba i brev datert XXXX om uttalelse og kopi av innsynslogg fra XXXX. I oversendelse datert XXXX mottok Fylkesmannen kopi av innsynslogg og redegjørelse fra XXXX.

I drøftingsmøte som ble avholdt med avdelingssjef, HR-avdelingen og deg XXXX innrømmet du å ha foretatt de urettmessige oppslagene, og du ble suspendert med øyeblikkelig virkning. Arbeidsforholdet ble formelt avsluttet

XXXX.

I uttalelse til Fylkesmannen datert XXXX gjentok du at du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagte opplysninger ved å gå inn i pasientens og hans stedatters pasientjournaler. Videre oppga du blant annet følgende:

«… Dette er jeg veldig lei meg for og jeg har beklaget dette overfor min tidligere arbeidsgiver og de berørte i saken. Jeg benyttet meg av tilgangene mine for å dekke et behov for nysgjerrighet og tar innover meg at dette er en krenkelse av privatlivet, misbruk av min posisjon som autorisert helsepersonell og et alvorlig tillitsbrudd ovenfor min tidligere arbeidsgiver.

… Jeg har aldri hatt til hensikt å bruke opplysningene til noe som helst. Dette handler om utøving av særs dårlig dømmekraft og misbruk av tilgangene mine og min rolle som helsepersonell for å dekke et privat behov for nysgjerrighet».

Du tilbakeviste at du urettmessig har videreformidlet opplysningene.

I din uttalelse datert XXXX til Statens helsetilsyn viste du til din redegjørelse datert XXXX til Fylkesmannen, og du gjentok blant annet at du ikke har «benyttet informasjon fra pasient journaler til noe formål.»

Rettslig grunnlag for vurderingen

Opplysningene i tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med >helsepersonelloven §§ 21 a og 21.

Helsepersonelloven § 21 a, lyder:

Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

Helsepersonelloven § 21, lyder:

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

De sentrale vurderingstema er om du har tilegnet deg taushetsbelagte opplysninger fra pasientjournalene uten tjenstlig behov, og om du urettmessig har videreformidlet opplysningene.

Ved brudd på helsepersonelloven § 21 a og/eller § 21 vil Statens helsetilsyn vurdere om du skal gis en advarsel etter helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn vil først vurdere om du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagte opplysninger fra pasientens journal. Vi vil deretter vurdere hvorvidt du har brutt taushetsplikten ved å videreformidle disse opplysningene.

Urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger

Helsepersonelloven § 21a har samme formål som hovedregelen om taushetsplikt i § 21, nemlig å verne pasienters integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Bestemmelsene om taushetsplikt skal sikre at pasienter oppsøker helsetjenesten ved behov for helsehjelp, uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helsetjenesten og til det enkelte helsepersonell, og er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell.

På bakgrunn av mottatt dokumentasjon fra XXXX og dine opplysninger legger vi til grunn at du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagte opplysninger ved å gå inn i pasientens og hans stedatters pasientjournaler.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du har brutt helsepersonelloven § 21 a.

Brudd på taushetsplikten

Når det gjelder spørsmålet om du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21, foreligger det ingen konkrete opplysninger utover pasientens anførsel om at du aktivt har manipulert og brukt opplysningene i journalen i verste mening mot familien, og at «Påstandene… til tider vært så ekstreme at familien har vært på nippet til å bryte opp». Som beskrevet ovenfor tilbakeviser du dette, og du uttaler videre at du ikke har «benyttet informasjon fra pasient journaler til noe formål.»

Det står påstand mot påstand hva angår om du har videreformidlet taushetsbelagte opplysninger. Statens helsetilsyn har ingen andre opplysninger i saken som kan bekrefte/avkrefte hvorvidt du har videreformidlet opplysningene. På denne bakgrunn finner vi det ikke sannsynliggjort at du har brutt taushetsplikten.

Det foreligger ikke brudd på taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt helsepersonelloven § 21 a.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Bestemmelsen er gjengitt ovenfor.

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Statens helsetilsyn legger til grunn at du leste i pasientens journal uten tjenstlige behov.

Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt eller forsettlig.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingen er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser. Etter Statens helsetilsyns vurdering er misbruk av tilgangsrettigheter i elektronisk pasientjournal egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning. Det svekker også tilliten til helsepersonell, og utgjør således en fare for sikkerheten i helsetjenesten ved at pasienter kan vegre seg for å oppsøke helsetjenesten eller unnlate å oppgi viktig informasjon.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme kvalitet i helsetjenesten, pasientsikkerhet og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd.

Vi har kommet til at du uaktsomt eller forsettlig har tilegnet deg pasientopplysninger du ikke hadde tjenstlige behov for i ditt arbeid. Dine handlinger representerer et misbruk av dine tilgangsrettigheter i elektronisk pasientjournal, og utgjør et brudd på den tillit du er gitt av arbeidsgiver og av samfunnet.

Statens helsetilsyn finner etter en samlet vurdering at overtredelsen av helsepersonelloven er så alvorlig at du skal gis advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens § 21 a.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige og Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, se vedlagte kopi.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi av melding til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) og Styrelsen for Patientsikkerhed

Kopi:

Fylkesmannen i XXXX

Saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker