Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rapport 3/2013 ”Ikke bare ett helseproblem…”om det landsomfattende tilsynet med spesialisthelsetjenestens behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd, er nå klar.

Tilsynet har vært et ledd i Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre (2009-2012), ble utført i 2011-2012.

”Skrøpelige eldre" er personer over 80 år som har helseproblemer som gjør dem særlig sårbare og som gjør at det må tas særlige hensyn når de skal motta helsehjelp. Formålet med tilsynet var ikke å se på den kirurgiske behandlingen, men å undersøke noen områder hvor det er kjent at svikt kan få alvorlige følger for pasientene.

Med få unntak ble pasientene operert i forsvarlig tid, det vil si innen 48 timer. Men tilsynet viste gjennomgående mangelfull forståelse for kompleksiteten og behovet for en tverrfaglig tilnærming i behandlingen av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd:

  • Størst svik var knyttet til kartlegging og oppfølging av pasientenes ernæringsstatus. Dette er svært bekymringsfullt med tanke på hvilke konsekvenser under- og feilernæring kan få for pasientene i form av komplikasjoner, infeksjoner, reinnleggelser og økt dødelighet.
  • Mange helseforetak hadde også manglende oversikt over, kontroll med og dokumentasjon av pasientenes legemiddelbruk. Dersom viktige opplysninger ikke følger med pasienten ved utskrivelse, kan det føre til feildosering og forårsake forvirring, økt falltendens eller økt blødningstendens.
  • I mer enn en tredel av tilsynene ble det avdekket mangelfull journalføring og oppfølging av pasienter med delir (akutt forvirring). Delir er en vanlig komplikasjon ved hoftebrudd, og det kan få alvorlige konsekvenser for pasientene dersom tilstanden ikke identifiseres og behandles.

Foretakene har grepet fatt i utfordringene og iverksatt ulike tiltak for å rette opp forholdene.

Problematikk knyttet til legemiddelbruk, delir og ernæringsstatus gjelder imidlertid ikke bare hoftebruddspasienter, men alle skrøpelige pasienter. Vi forventer at regionale helseforetak og helseforetak bruker rapporten og går gjennom de aktuelle delene av eget tjenestetilbud.

Skrøpelige pasienter må tas ekstra godt vare på. Tilnærmingen bør være ”fragile, handle with care”. 

“Ikke bare ett helseproblem………” Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd. (pdf) Oppsummering av Rapport fra Helsetilsynet 3/2013

Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestens behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd – Oppsummeringsrapport. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet 18.4.2013.

Sammendrag av “Ikke bare ett helseproblem………”

Samleside med lenker til enkeltrapporter