Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bufetats bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjoner

Tema for det landsomfattende tilsynet på barnevernsområdet skal i 2017 være Bufetats bistandsplikt. Bistandsplikten utløses når den kommunale barnevernstjenesten anmoder om bistand med plassering av barn utenfor hjemmet. Tilsynet skal omfatte institusjonsplasseringer – både akuttplasseringer og planlagte plasseringer, og både som hjelpetiltak, omsorgstiltak og såkalte atferdstiltak. Barnets medvirkning skal være et gjennomgående tema.

Kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet (2017–2018)

Fylkesmennene skal også i 2017 og 2018 gjennomføre landsomfattende tilsyn med tjenester til voksne personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Det skal føres tilsyn både med kommunene og med spesialisthelsetjenesten. 

Brukernes/pasientenes erfaringer og medvirkning er viktig i hele løpet, fra kartlegging til utforming og evaluering av tjenestene.  Brukernes/pasientenes meninger om tjenestetilbudet er viktig informasjon for tilsynsmyndigheten. Et utvalg brukere/pasienter skal bli intervjuet i tilsynene. 

Tilsynet med kommunenes helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester i Nav

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen legger til rette for og følger opp at helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten yter individuelt tilpassede, forsvarlige og samordnede tjenester til voksne personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse, som hver for seg eller samlet gir et funksjonstap som medfører at de har behov for tjenester over tid. 

Temaer i tilsynet er om kommunen gjennom sosialtjenesten i Nav og helse- og omsorgstjenesten: 

  • samarbeider slik at tjenestene er koordinerte
  • kartlegger brukernes helhetlige situasjon og behov for tjenester
  • yter helsetjenester og oppfølging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer 
  • yter tjenester slik at bruker kan beholde bolig og mestre de løpende praktiske oppgavene i boligen
  • samarbeider med fastlegen og spesialisthelsetjenesten ved behov
  • legger til rette for og følger opp at brukerinvolvering blir ivaretatt 

Tilsynet med spesialisthelsetjenesten

I tilsynet med spesialisthelsetjenesten skal fylkesmennene undersøke om helseforetakene legger til rette for og følger opp at pasienter med psykisk lidelse og samtidige rusmiddelproblemer i DPS-poliklinikk får tjenester som er preget av en samordnet og helhetlig tilnærming til psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse. 

Tilsynet er inndelt etter sentrale faser i et pasientforløp:

  • utredning
  • diagnostisering
  • behandling
  • avslutning 

For å kunne gi virkningsfull helsehjelp, er det en forutsetning at pasientene er tilstrekkelig utredet for både psykisk lidelse og rusmiddelproblematikk. Utredningsfasen er derfor sentral i tilsynet. Det er også avgjørende at pasientene får mulighet til å medvirke i sitt eget forløp. Videre skal det undersøkes om helseforetaket sørger for tilstrekkelig kompetanse i alle ledd av pasientforløpet, og nødvendig samhandling mellom personell og ulike organisatoriske nivåer. 

Tilsyn med hvordan akuttmottakene følger opp blodforgiftninger (sepsis)  

Statens helsetilsyn gjennomfører i 2016 – 2018 landsomfattende tilsyn med det somatiske akuttilbudet i helseforetakene og hvordan de gjenkjenner og følger opp sepsis (blodforgiftning). Vi har fått mange varsler etter varselordningen i spesialisthelsetjenesteloven § 3–3a som handler om infeksjon og sepsis. Tilsyn i enkeltsaker har vist at nødvendig behandling av pasienter med tegn til alvorlig infeksjon eller sepsis er satt i gang for sent, at gjeldende retningslinjer for behandling ikke er fulgt, og at det ikke tidsnok har blitt erkjent at det forelå en sepsis.