Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helse Vest RHF (regionalt helseforetak) varsles om pålegg om å betale kroner 600 000 i tvangsmulkt pr. måned inntil det er slutt på korridorpasienter ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger ved Helse Bergen.

Mulkten begynner å løpe fra 1. oktober 2007 dersom ikke pålegget etterkommes. Helse Vest RHF har frist til å uttale seg til varselet innen 14. september 2007. 

Varselet er begrunnet med manglende oppfyllelse av pålegg av 9. mars 2005 til Helse Vest regionale helseforetak (RHF) om umiddelbart å sørge for at driften blir forsvarlig ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF (helseforetak).

Pålegget ble gitt på bakgrunn av vedvarende overbelegg og korridorpasienter ved psykiatriske akuttposter lokalisert ved daværende Sandviken sykehus og Helse Vest RHFs plikt til å sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys forsvarlig helsetjeneste.

Til tross for at Helse Vest RHF har iverksatt tiltak, og belegget er gått ned siden pålegget ble gitt, fremgår det av rapporteringene til tilsynsmyndigheten at det fortsatt er korridorpasienter ved de psykiatriske akuttpostene/korttidsavdelingene og at dette har vedvart sammenhengende både før og etter pålegget ble gitt.

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a, jf. § 2-2 har Helse Vest RHF ansvar for å sørge for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjeneste og at helsetjenesten som tilbys eller ytes er forsvarlig.

Varsel om vedtak om tvangsmulkt. Brev fra Helsetilsynet til Helse Vest RHF 11.6.2007

Tidligere brev i saken:

11.6.2007