Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsmelding 2004

PDF

Feil i diagnoser, koder og journalføring ved flere sykehus

Fødeinstitusjonene har for dårlig oversikt over egne resultater

Dessuten er det Helsetilsynets mening at …

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Kompromissløs mot tortur

9000 inngrep med kosmetisk kirurgenes kniver

Områder for landsomfattende tilsyn i 2005

Mangelfull kunnskap om bruk av tvang i psykisk helsevern

Markedsføring av kosmetisk kirurgi i lovens grenseland

Menns vold i nære relasjoner – et helseproblem?

Det offentliges sikringsansvar ved bruk av private aktører i helse- og sosialtjenester

Produktet vårt er tillit!

Rusmiddelmisbruk viktigste årsak til tap av autorisasjon

Mange rusmiddelmisbrukere får ikke nødvendig helsehjelp

Svikt i tildeling av sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere

Sosialombud mellom tjenester og bruker

Vanedannende legemidler til rusmiddelmisbrukere

Rusmiddelanalyser som grunnlag for alvorlige sanksjoner

– Språket er inngangsporten til kulturen

Slik ble Statens helsetilsyn i 2004 oppfattet av media

Tall og fakta

Tjenestedirektivet og tilsyn med helsetjenester

Verdt-å-vite-meldinger viser bredden i saksfeltet

”Ean hal moai gal gulahallan” – vi to forsto nok ikke hverandre

Spørsmål om dobbeltstraff avgjort i Høyesterett

Helsetilsynets samarbeid med politi og påtalemyndighet

Hva viser kartleggingen i pleie- og omsorgstjenesten?

Hva viser tilsyn med sosiale tjenester innen pleie og omsorg?

Uklarhet om lindrende sedering til døende

Fortsatt press på plassene i psykiatriske akuttavdelinger

Helsetilsynets oppfølging av beredskaps og smittevernplaner

Felles tilsyn er faglig nyttig, men det er lite å spare

Usynlige forskjeller i nemndbehandling av abortsøknader

Klagesaker etter sosialtjenesteloven