Hopp til hovedinnhold

Pasientene oppnår ikke rett til helsehjelp

Organisering og nytteverdi av obduksjon

Eldres ernæringsbehov – et felles mål

113 fungerer

Samhandlingsreforma – lovtolkingsutfordringar for tilsyn og revisjon

Helsemessig og sosial ulikhet rammer unge gravide kvinner

Legen som forvaltar av rettslege reglar

Bevissthet om svikt og læring i helsevesenet

Lokalmedisinske tenester

Bending the Rules in the Commercial Goods Road Transport Sector

Reproduktiv helse nesten 20 år etter Kairokonferansen

Statlig tilsyn med kommunene

Bruk av funksjonsbasert regelverk og rettslige standarder

Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid

Innledning

Fylkesmannen – kven, kva og kvifor?

Regulated self-regulation or external control?

Helsetenester endring

Fokus på ernæringsstatus – et viktig ledd i helseforetakenes arbeid med pasientsikkerhet

Helsetjenesten mangler dirigenter

Om kommunetopper som ikke vet nok om eldretilbudet

Helsepersonellets varslingsplikt etter helsepersonelloven § 17

Teieplikta – ei norm i grenseflata mellom legen, pasienten og samfunnet

Salme ved livets slutt?

Risk images as basis for decisions related to provision of public services

Korleis ser legerolla ut i framtida?

Påtalebegjæring ved brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp