Hopp til hovedinnhold
Innhold 6 Helsetilsynets anbefalinger

Meny

Innhold 6 Helsetilsynets anbefalinger
Rapport fra Helsetilsynet

6. Helsetilsynets anbefalinger

Ansatte i Nav-kontorene ønsker at familier med barn skal få god hjelp, men tilsynene viser at de mangler rammebetingelser for å gi hjelpen på en forsvarlig måte. I dette tilsynet avdekket statsforvalterne mye svikt. Helsetilsynet vurderer at både Nav-kontorene, kommunene, statsforvalterne, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet må bidra ut fra sin rolle og sitt ansvar, slik at barns behov blir ivaretatt når familier søker økonomisk stønad. 

Helsetilsynet gir følgende anbefalinger:

Anbefalinger til Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet bør vurdere behovet for en egen bestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven.
  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet bør bruke resultatet fra tilsynet i videre utredning av retningslinjene for økonomisk stønad, og se resultatene i sammenheng med kunnskapsgrunnlaget i Forbrukerforskningsinstituttet SIFO sin rapport «Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser» (Skuland m.fl. 2024).

Anbefalinger til Arbeids- og velferdsdirektoratet:

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet bør vurdere om det er behov for å tilpasse deler av innholdet i veilederen «Barnets beste – en veileder for deg som jobber i Nav» til sosiale tjenester. Direktoratet bør også vurdere om det er behov for egne opplæringstiltak.
  • Arbeids- og velferdsdirektoratet bør vurdere om det er behov for egne rutiner for hvor og hvordan ansatte med ansvar for sosiale tjenester skal dokumentere opplysninger om barn.

Anbefalinger til Nav-kontorene/kommunene:

  • Kommunene må sørge for at de ansatte får opplæring i hvordan de skal vurdere barnets beste.
  • Nav-kontorene bør bruke «Veileder Barnets beste En veileder for deg som jobber i Nav» i kartlegging, vurdering/beslutning og oppfølging av barnefamilier.
  • Nav-kontorene bør prioritere kartleggingssamtaler hvor barns behov er et tema.
  • Nav-kontorene må innhente barnas synspunkter i saker som angår dem.
  • Nav-kontorene må sørge for en forsvarlig dokumentasjon av opplysninger om barn i saker om økonomisk stønad, samtidig som de ivaretar barns personvern.
  • Nav-kontorene bør styrke godkjennerrollen (godkjenning av vedtak) i tråd med føringer i Arbeids- og velferdsdirektoratets veileder «Barnets beste – en veileder for deg som jobber i NAV».