Hopp til hovedinnhold
Innhold Referanser

Meny

Innhold Referanser
Rapport fra Helsetilsynet

Referanser

FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989.

LOV-1999-05-21-30. Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

LOV-2009-12-18-131. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven).

Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2024. Rundskriv A-3/2023. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2023.

Rundskriv til Lov om sosiale tjenenester i NAV. Rundskriv R35-00. 2012-06-22.

Barnets beste – en veileder for deg som jobber i NAV. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet, 19. mars 2024.

Veileder for landsomfattende tilsyn 2022-2023. Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Internserien 4/2022. Oslo: Statens helsetilsyn, 2022.

Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier? Kartlegging og individuell vurdering av barns livssituasjon og behov ved søknader om økonomisk stønad. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012. Rapport fra Helsetilsynet 2/2013. Oslo: Statens helsetilsyn, 2013.

Bergheim, B, Rugkåsa M. Sosialt arbeid i Nav. Erfaringer fra intervensjonen helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (Holf-prosjektet). Tidsskrift for velferdsforskning 2022; 25 (2): 1-14.

Halvorsen K et al. UTVEI – Utvikling av veiledningssamtalen i NAV. Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere. Trondheim: NTNU, 2018.

Skuland S E et al. Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser. SIFO-Rapport 5-2024. Oslo: OsloMet Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2024.

Nye mønstre – trygg oppvekst [nettside] Kristiansand: Kristiansand kommune. https://www.kristiansand.kommune.no/tryggoppvekst Lest 26.6.2024.