Hopp til hovedinnhold
Innhold 2 Hvordan ble tilsynet gjennomført?

Meny

Innhold 2 Hvordan ble tilsynet gjennomført?
Rapport fra Helsetilsynet

2. Hvordan ble tilsynet gjennomført?

Sosialt arbeid med barnefamilier er en viktig oppgave i Nav-kontorene. Nav-kontorene skal kartlegge familienes behov, gjøre nødvendige vurderinger og beslutninger av hvilken hjelp familien har krav på, og å gi familiene den oppfølgingen de har behov for. Tilsynet ble bygget opp etter disse fasene i saksgangen, der en familie leverer en søknad om økonomisk stønad.

Fasene i saksgangen. Vektorbildet som symboliserer en familie med barn. Tre piler med tekst inne som illustrerer saksgangen.

Kravene til Nav-kontorenes praksis som statsforvalterne undersøkte var:

  1. Nav-kontoret foretar en tilstrekkelig kartlegging av barns behov ved søknad om økonomisk stønad.
  2. Nav-kontoret foretar en forsvarlig vurdering og beslutning ved søknad om økonomisk stønad til familier.
  3. Familier som mottar økonomisk stønad, får oppfølging ved behov.

Framstillingen i denne rapporten er bygget opp på samme måte, hvor kapittel 4, 5 og 6 viser resultatene i de tre fasene kartlegging, vurdering/beslutning og oppfølging.

2.1. Tilsynsmetode

For en mer detaljert fremstilling av tilsynsmetoden, se kapittel 6 i veileder for tilsynet: Veileder for landsomfattende tilsyn 2022-2023. Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad (helsetilsynet.no)

2.1.1. Veiledningsmateriell

Før statsforvalterne startet opp tilsynene i Nav-kontorene, utarbeidet Helsetilsynet veiledningsmateriell. Veiledningen ga statsforvalterne detaljert informasjon om lovgrunnlaget for tilsynet, hva de skulle undersøke og om tilsynsmetoden. Veiledningen ga også praktisk veiledning i hvordan statsforvalterne skulle planlegge og gjennomføre tilsynet.

Helsetilsynet fikk mange innspill til arbeidet med veiledningsmateriellet. Vi opprettet en drøftingsgruppe med fire statsforvaltere og et tjenestepanel med fire Nav-kontor. Vi fikk også innspill fra Barneombudet, Brukerombudet i Fredrikstad og Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken.

2.1.2. Systemrevisjon

Statsforvalterne brukte systemrevisjon som metode da de gjennomførte tilsynene. Systemrevisjon egner seg godt til å undersøke om tjenestene har en systematisk styring (internkontroll) som sikrer at brukerne får forsvarlige tjenester. I dette tilsynet undersøkte statsforvalterne Nav-kontorenes praksis gjennom ulike kilder som blant annet:

  • egenrapportering om Nav-kontorenes/kommunenes styringssystem (internkontroll)
  • intervju med brukere, ansatte og ledere
  • gjennomgang av saksmapper

Statsforvalterne vurderte funn fra disse kildene opp mot kravene i tilsynet. Etter at tilsynet var ferdig, beskrev statsforvalterne resultatene i en tilsynsrapport. Dersom statsforvalteren fant lovbrudd, måtte Nav-kontoret endre praksisen som førte til svikt. Statsforvalteren fulgte med på at tjenestene gjorde de nødvendige forbedringene slik at praksis ble i samsvar med lovgivningen.

2.1.3. Utvalg av Nav-kontor

Statsforvalterne førte tilsyn med til sammen 68 Nav-kontor i alle landets fylker. Statsforvalterne gjennomførte 22 tilsyn i 2022 og 46 tilsyn i 2023. Flere av Nav-kontorene var del av interkommunalt samarbeid/vertskommunesamarbeid.

Statsforvalterne avgjør selv hvilke Nav-kontor de skal føre tilsyn med. Nav-kontorene er valgt ut på bakgrunn av lokal kunnskap om risiko for svikt. Dette kan innebære at de har funnet mer svikt enn om utvalget av Nav-kontor hadde vært tilfeldig. Funnene i oppsummeringsrapporten gir ikke nødvendigvis et representativt bilde av forholdene på landsbasis.

Samtidig gir framstillingen i oppsummeringsrapporten et bilde av tilstanden på undersøkelsestidspunktet i de aktuelle Nav-kontorene. Antallet Nav-kontor er stort nok til at funnene gir et inntrykk av de utfordringene som finnes i Nav-kontorenes praksis.

2.1.4. Involvering av brukere i tilsynet

Brukernes erfaringer med tjenestene er en sentral del av faktagrunnlaget i tilsynene. Erfaringene er viktige for at tilsynet skal være relevant og bidra til forbedring. I hvert tilsyn intervjuet statsforvalterne mellom 5-10 brukere, avhengig av kommunestørrelse. Brukerintervjuene var anonyme, og det var ikke kjent for Nav-kontorene hvilke brukere statsforvalterne intervjuet. Statsforvalterne intervjuet brukerne før tilsynsbesøkene, slik at informasjonen fra brukerne kunne brukes som grunnlag i intervjuer med ledere og ansatte.

2.1.5. Oppsummering av funn fra tilsynsrapporter

Denne oppsummeringsrapporten er en sammenstilling av funn fra tilsynsrapportene fra de enkelte tilsynene.

Formålet med tilsynsrapportene er først og fremst å gi en tilbakemelding til Nav-kontoret/kommunen om resultatet av tilsynet. Av den grunn er rapportene ulike og inneholder ikke alltid samme type informasjon. Det gjør det vanskelig å nøyaktig tallfeste mange av funnene. For denne rapportens del er tilsynsrapportene derfor å regne som sekundærkilder skrevet for et annet formål enn oppsummering. De funnene vi gjengir i denne oppsummeringsrapporten er vanlige i de Nav-kontorene som fikk lovbrudd. Dersom et funn bare gjelder et mindretall av Nav-kontorene, har vi presisert dette.

I oppsummeringen har vi brukt sitater fra tilsynsrapportene for å illustrere typiske funn. I sitatene har vi anonymisert hvilket Nav-kontor eller hvilken kommune som er omtalt. Dette er fordi vi i denne sammenhengen ønsker å synliggjøre hva som kan svikte i Nav-kontorenes praksis på landsbasis, og ikke knyttet til det enkelte kontor. Dessuten har alle Nav-kontorene som fikk påvist lovbrudd, i etterkant gjennomført forbedringsarbeid for å rette lovbruddene. Praksis på disse kontorene kan derfor ha endret seg siden statsforvalterne var på tilsyn.