Hopp til hovedinnhold
Innhold Vedlegg I

Meny

Innhold Vedlegg I
Rapport fra Helsetilsynet

Vedlegg I

Målepunkter

Målepunkter kartlegging

Statsforvalteren skal undersøke tre målepunkter som skal gi et bilde av om Nav-kontoret foretar en tilstrekkelig kartlegging av barns behov ved søknad om økonomisk stønad:

 1. Nav-kontoret gjennomfører og tilrettelegger for kartleggingssamtaler hvor barns behov inngår som tema.
 2. Nav-kontoret innhenter, muntlig og skriftlig, opplysninger om barna hvor opplysningene ikke allerede foreligger.
 3. Saksmappene inneholder opplysninger om barna i tråd med listen Barnas særskilte behov og situasjon som må kartlegges.

Statsforvalteren skal ikke overprøve enkeltsaker, men se på om det systematisk foretas kartlegging i tråd med regelverket.

Tips til kilder:

 • Saksmapper – særlig journalnotater
 • Klagesaker
 • Intervju med ansatte
 • Intervju med brukere
 • Rutiner
 • Kartleggingsskjema
 • Søknadsskjema

Barnas særskilte behov og situasjon som må kartlegges (listen er ikke uttømmende):

 • Antall barn og alder
 • Sosial- og helsesituasjon – psykisk og fysisk
 • Bosituasjon (eie/leie, antall rom, standard, beliggenhet og andre relevante forhold)
 • Overgangs- og etableringsfase
 • Omsorgssituasjon – samvær
 • Familiens nettverk
 • Kontakt med andre deler av kommunen/andre sektorer
 • SFO/AKS/barnehage/annen barnepass
 • Barnas skolesituasjon
 • Fritidsaktiviteter
 • Behov for utstyr (eks. PC og mobiltelefon) og klær
 • Internettilgang og mobilabonnement
 • Andre særlige behov (eks. bil)

Målepunkter vurdering og beslutning

Statsforvalteren skal undersøke fem målepunkter som skal gi et bilde av om Nav-kontoret foretar en forsvarlig vurdering og beslutning ved søknad om økonomisk stønad til familier:

 1. Nav-kontoret holder barnetrygden utenfor beregningen.
 2. Nav-kontoret foretar en individuell vurdering basert på kartleggingen, hvor det tas hensyn til hvert enkelt barns behov.
 3. I saksbehandlingen synliggjøres det hvordan barnets beste er vurdert ut fra situasjon og behov. Det må fremgå hvordan hensynet til barnet er vektet opp mot andre hensyn.
 4. Nav-kontoret foretar en vurdering etter § 19 hvor det omsøkte avslås etter § 18.
 5. Beslutningene henger sammen med vurderingene.

Statsforvalteren skal ikke overprøve enkeltsaker, men se på om det systematisk foretas vurderinger og beslutninger i tråd med regelverket.

Tips til kilder:

 • Saksmapper – særlig vedtak
 • Klagesaker
 • Intervju med ansatte
 • Rutiner

Målepunkter oppfølging

Statsforvalteren skal undersøke ett målepunkt som skal gi et bilde av om familier som mottar økonomisk stønad får oppfølging ved behov:

 1. Nav-kontoret tilbyr oppfølging gjennom samtaler, samarbeid med andre tjenester og/eller fatter vedtak etter § 17.

Det er nok at ett av de tre elementene er til stede. Det forventes at de fleste familier får tilbud om samtaler. Finner ikke statsforvalteren spor etter noen av de tre elementene i over 50 % av saksmappene, skal det legges til grunn at det ikke tilbys oppfølging.

Tips til kilder:

 • Saksmapper – særlig vedtak og journalnotater
 • Intervju med ansatte
 • Intervju med brukere
 • Rutiner