Hopp til hovedinnhold
Innhold 5 Hendelsesforløpet og helsehjelpen

Meny

Innhold 5 Hendelsesforløpet og helsehjelpen

5. Hendelsesforløpet og helsehjelpen

For å forstå de vurderinger og beslutninger som lå til grunn for helsehjelpen som ble gitt er det behov for informasjon om pasientens volds- og behandlingshistorie og pasientforløp før det aktuelle forløpet på OUS.

5.1. Bakgrunn

Psykiatrisk sykehistorie inkludert rus- og voldhistorikk

Pasienten har historikk med XXXX bruk av rusmidler, særlig XXXX Rusinntak har lett ledet til utagerende adferd. Pasienten er beskrevet XXXX i forbindelse med XXXX

XXXX

I XXXX skal pasienten ha oppsøkt XXXX fordi han mente han var blitt forgiftet av sine «fiender». Pasienten gikk angivelig spontant til angrep med slag på en annen XXXX. Pasienten ble transportert til XXXX med politi og ambulanse. I journal er det anført XXXX

I 2019 skjedde hendelsen som pasienten senere ble domfelt for, hvor pasienten knivstakk og påførte en tilfeldig forbipasserende alvorlig og livstruende skade. Samme dag fulgte han etter personer med angivelig intensjon om knivstikking, og oppførte seg truende overfor andre. XXXX hendelsen. Ellers ble XXXX påvist. Pasienten oppga å ha ruset seg på XXXX kvelden og natten før hendelsen, men at han ikke hadde ruset seg siste 6-8 ukene før det.

I forbindelse med denne hendelsen ble det gjort en vurdering av tilregnelighet. Den endelige rettspsykiatriske undersøkelsen, utført av tre sakkyndige, konkluderte med at pasientens tilstand fylte kriteriene for diagnosen XXXX. De sakkyndige skrev at pasienten kan ha hatt endret bevissthet på handlingstiden grunnet intoksikasjon, XXXX. Det ble også nevnt som en mulighet at XXXX Det ble for øvrig konkludert med at pasienten var å anse som utilregnelig da de straffbare handlingene ble begått.

Pasienten ble dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern etter kapittel 5 i lov om psykisk helsevern jf. straffeloven § 62 med en minstetid på tre år. Dommen ble rettskraftig 22. desember 2020. Han ble samme dag overført fra Oslo fengsel til psykiatrisk avd. XXXX som fikk ansvaret for videre oppfølging og behandling av pasienten.

Ved årsskiftet 2020/21 startet prosessen med å avklare bosetting og neste behandlingsnivå. Det ble bestemt at pasienten gradvis skulle overføres til ambulant behandling i XXXX. Det ble i januar 2021 utarbeidet en HCR-20 utredning av voldsrisiko. I HCR-20 V3 ledd R2 er det krysset av for at problemer med bosetting i nær fremtid ikke er tilstede. Det ble videre besluttet at pasienten skulle bosettes i en privat leid bolig som pasienten selv hadde funnet i Oslo sentrum.

XXXX Dette ble identifisert som et stressmoment for pasienten under tiden på XXXX men ble ikke spesifikt nevnt i HCR-20. XXXX

Det ble utarbeidet en risikohåndteringsplan datert XXXX hvor det er beskrevet risikosituasjoner, varselsignaler og tiltak knyttet til fremtidig bosetting. Planen inneholdt også en kontaktliste for samhandling mellom XXXX.  Det fremkommer her at det ble besluttet daglig tilsyn også i helg, urinprøver to ganger ukentlig og lav terskel for innleggelse ved klinisk rus eller positive rusprøver.

Den XXXX 2021 ble pasienten overført fra døgnavdeling til poliklinisk behandling XXXX Han hadde på dette tidspunktet holdt seg rusfri i over to år, dog i beskyttede omgivelser på døgnavdeling og i fengsel.

Allerede én uke etter overføringen, XXXX 2021, ble det kjent at pasienten hadde ruset seg. Pasienten hadde inntatt XXXX og ble re-innlagt på døgnposten. I perioden frem til XXXX 2021 ble det gjort to nye forsøk på permisjon hvor pasienten ruset seg på XXXX.

I etterkant av hver rusepisode har han igjen opplevd å få tilbake XXXX i varierende grad. Til tross for disse rusepisodene, forløp døgnoppholdet ved XXXX uten klare tegn til XXXX.

Etter tredje rusepisode ble all aleneutgang besluttet inndratt. Det ble i henhold til redegjørelsen og journal fra XXXX vurdert som ikke lenger forsvarlig å videreføre planen med å skrive pasienten ut til oppfølging i egen bolig, siden han ikke klarte å holde seg rusfri. I journalnotat fra XXXX 2021 og XXXX 2021 fremgår at pasienten ber gjentatte ganger om en «ny sjanse», men forklares av behandlere at det ikke lenger en mulighet for det. Det ble vurdert som lite sannsynlig at han ville klare å holde seg rusfri under rammene av poliklinisk (ambulant) oppfølging i den nåværende boligen. XXXX understreket for pasienten at det ikke ville være aktuelt for ham å bo alene i leiligheten på ganske lang tid, og de anbefalte pasienten å si opp leieforholdet, noe han også senere gjorde.  

XXXX 2021 ble pasienten XXXX

Henvisning og overføring fra XXXX til OUS

Det ble fattet vedtak om overføring til annen institusjon (OUS) XXXX 2021. En sentral bestilling fra XXXX var «målrettet rusbehandling», noe man anså som en forutsetning for å lykkes med den overordnede målsetningen om rusfri etablering i egen bolig. I journalnotat XXXX 2021fremgår at pasienten forberedte seg på utflytting av leiligheten, bl.a. ved å hente klær og tømme leilighet m.m., og senere solgte XXXX unna møbler og eiendeler. I journalnotat XXXX 2021 XXXX pasienten skal rehabiliteres tilbake til boligen etter et kort opphold ved OUS, og det jobbes med å endre oppsigelsen. XXXX

Planen var at pasienten etter oppholdet ved OUS skulle tilbakeføres til XXXX for videre poliklinisk oppfølging i samarbeid med bydelen.

5.2. Forløpet på OUS

Pasienten kom til OUS XXXX 2021. Behandlingsplan datert samme dag beskriver at målsetningen om etablering i egen bolig søkes oppnådd ved en gradvis økning av permisjoner til egen bolig, med samtidig oppbygging av strukturerte regelmessige aktiviteter, XXXX. Dersom det ikke lyktes å holde pasienten rusfri med denne planen, var alternativ plan overføring til bolig med 24-timers bemanning/tilsyn.

Det ble igangsatt permisjoner allerede første uke, med en plan for gradvis økning av lengde og frekvens. Det ble inngått avtaler med pasienten om at han skulle ha et klart formål med permisjonene, at rusmiddelinntak ikke var akseptabelt, og at det måtte avgis rusmiddelanalyser (urin) før og etter permisjonene. Vilkårsbrudd ville medføre inndragning av permisjon, og det fremkom at gjentatte vilkårsbrudd og/eller alvorlige sådanne ville kunne medføre at man søkte overføring av pasienten til bemannet bolig utenfor byen.

XXXX

Som en del av behandlingen måtte pasienten levere urinprøver XXXX. Urinprøvene ble avlest umiddelbart, hvoretter de ble sendt laboratoriet for verifisering.

Den første uken hadde pasienten permisjon inntil fire timer daglig. XXXX Deretter startet en opp med overnattingspermisjoner i ukedager med gradvis økning av antallet permisjoner pr. uke. XXXX

XXXX

Påfølgende dag, XXXX 2021, ble det avholdt samarbeidsmøte mellom OUS, XXXX og hvor pasienten også deltok. Det ble formidlet fra virksomheten at det ikke hadde vært noen vilkårsbrudd under oppholdet. Risikohåndteringsplan ble gjennomgått. XXXX

Den XXXX 2021 XXXX dro pasienten på overnattingspermisjon. Retur var avtalt dagen etter XXXX Før permisjonen var det samtale med pasienten hvor tema var XXXX. Det ble ikke registrert noe uvanlig ved pasientens atferd i løpet av denne samtalen.

Den XXXX 2021 på morgenen utagerte pasienten ved å løpe med kniv mot tilfeldige forbipasserende på gaten utenfor boligen. En politipatrulje i nærheten kom raskt til og forsøkte å uskadeliggjøre pasienten. Han ble skutt etter at han hadde angrepet og knivstukket en polititjenestemann. Pasienten døde senere av skadene.

5.3. Klinisk obduksjon/rettsmedisinsk undersøkelse

Av den rettstoksikologiske analysen etter hendelsen fremgår at pasienten XXXX