Hopp til hovedinnhold
Innhold 4 Forhold ved virksomheten, organisering, prosedyrer, rutiner og praksis

Meny

Innhold 4 Forhold ved virksomheten, organisering, prosedyrer, rutiner og praksis

4. Forhold ved virksomheten, organisering, prosedyrer, rutiner og praksis

I dette kapitelet gir vi en kort beskrivelse av det spesifikke ved OUS Lokal sikkerhetsenhet B sin målgruppe og organisering av behandlingen.

4.1. Organisering av virksomheten

OUS Lokal sikkerhetsenhet er en del av Klinikk for psykisk helse og avhengighet, med klinikkens nest høyeste sikkerhetsnivå etter Regional sikkerhetsenhet.

Det er en lukket enhet med XXXX døgnplasser forbeholdt pasienter som er i behov av større grad av trygghet og rammer enn ved vanlige psykiatriske døgnenheter, herunder også pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Hovedvekten av pasientene har psykoselidelse. XXXX

Over år har enheten jevnlig tatt imot og behandlet pasienter på dom. En stor andel av pasientene har rusproblematikk i tillegg til alvorlig psykisk lidelse.

Aktiv pasientmedvirkning og samarbeid med familie/nettverk og annen helsetjeneste vektlegges for alle pasienter. Det vektlegges at døgnbehandlingen skal innebære at pasienten tilbys meningsfulle aktiviteter.

Alle pasienter følges opp av et tverrfaglig team. Når pasienten er på dom samarbeider en behandler og en spesialist med det faglige ansvaret for det tvungne vernet sammen i team med en eller flere høyskoleutdannede primærkontakter og teamet forøvrig. En høyskoleutdannet teamleder koordinerer teamet og har oversikt over alle pasienter.

4.2. Prosedyrer/ retningslinjer mottatt fra virksomheten

Ved det stedlige tilsynet mottok vi kopi av følgende prosedyrer:

  • Prosedyre for uønskede hendelser, risikoforhold og forbedringsforslag i Achilles (sykehusets system for avvikshåndtering)
  • Mandat og prosedyre for Pasientsikkerhetsråd i klinikken
  • Mandat for Fag- og kvalitetsnettverk i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA)

Etter tilsynet har vi fått oversendt følgende prosedyrer/retningslinjer/anbefaleringer:

  • Voldsrisiko- HCR20- anbefalinger
  • Prosedyre/Varslingsrutine fornærmede og etterlatte
  • Retningslinje for Voldsrisiko- Samarbeid med pårørende ved forhøyet risiko for vold
  • Retningslinje – informasjonsutveksling med Politi og Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
  • Retningslinje for henvendelse fra politiet vedrørende pasienter dømt til behandling
  • Rutine for laboratorieundersøkelser og rusmiddeltesting