Gå til innhold

Innhold

Publikasjoner

Enkelte publikasjoner kan bestilles i trykt utgave, se hver enkelt publikasjonstype. Rundskriv finnes under Regelverk, tilsynsrapporter under Tilsyn.

Artikler, kronikker og foredrag

Denne menyen inneholder et utvalg artikler, kronikker i aviser, nettmedier, fagtidsskrifter og bøker skrevet av ansatte i Statens helsetilsyn og fylkesmannen, foruten noen intervjuer og foredrag.

Brev og høringsuttalelser

Statens helsetilsyn publiserer sine høringsuttalelser og et utvalg av andre brev av allmenn interesse.

Internserien

Internserien inneholder styrende dokumenter for tilsynet og klagebehandlingen, og kunnskapsoppsummeringer m.m. Utgivelsene er skrevet for tilsynsmyndighetenes eget bruk, men publiseres for å vise arbeidsmåter og kunnskapsgrunnlag.

Rapport fra Helsetilsynet

I serien Rapport fra Helsetilsynet formidles resultater fra klagebehandling og tilsyn med sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester, blant annet oppsummeringsrapporter fra landsomfattende tilsyn.

Tilsynsmelding

Den årlige Tilsynsmeldingen er Statens helsetilsyns hovedpublikasjon, skrevet for en bred lesergruppe, med artikler om funn og erfaring fra klagebehandling og tilsyn, og en statistikkdel.

Videoer

Mange av Helsetilsynets videoer handler om rettigheter og klageordninger, noen også om landsomfattende tilsyn, brukerinvolvering og andre temaer.

Årsrapporter

Årsrapport fra Statens helsetilsyn lages for Helse- og omsorgsdepartementet, som grunnlag for drøfting av måloppnåelse. Her finnes også linker til fylkesmennenes årsrapporter.

Eldre publikasjoner

Denne menyen inneholder Tilsynsinfo og Helserettsinfo (om tilsynssaker), og utredninger og veiledere Statens helsetilsyn utga før 2002 (da Helsedirektoratet overtok direktoratsoppgavene).

Helse- og sosialmelding

Det var tidligere obligatorisk å utgi helse- og sosialmelding, som var etterfølgeren til medisinalmelding fra fylkeslegen og Helsetilsynet i fylket. Nå er det frivillig for fylkesmannen å utgi meldingen, og de fleste fylkesmannsembeter formidler sin tilsynserfaring på andre måter. Menyen er slettet. Tidligere utgivelser kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen.

Gå til toppen