Hopp til hovedinnhold

2018

Oppfølging etter Tolga-saken – stikkprøveundersøkelse i kommunene

Ingen avvik påvist etter oppfølgende tilsyn ved Sykehuset Innlandet HF

Jan Fredrik Andresen utnevnt for ny periode som direktør

Jan Fredrik Andresen ble fredag 9. november i statsråd utnevnt til direktør for Statens helsetilsyn for en ny periode.

Oppfølging etter Tolgasaken

Mandat for gjennomgang av "Tolga-saka"

Ikke forsvarlig tilsyn med Vestlundveien ungdomssenter

Ikke forsvarlig helsehjelp til jente som tok sitt eget liv

For inngripende forslag om obduksjon av alle trafikkdrepte

Helse Fonna HF må forbedre sine rutiner ved drift av det sentrale sædgiverregisteret

Hjertesykt barn døde etter reinnleggelse på nyfødtintensiv avdeling

En pasient med både kirurgisk og medisinsk problemstilling fikk ikke forsvarlig undersøkelse, diagnostikk og behandling

Ikke forsvarlig helsehjelp til barn ved behandling av cellegift

Barn med blodforgiftning fikk behandling for sent

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn med Bufetat 2017

Lettlest versjon av rapport om tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Undersøkelsesenheten skifter navn til Avdeling for varsler og operativt tilsyn 1. juni 2018

Konferanse om sepsis i akuttmottak

Helsetilsynet arrangerer saman med dei regionale helseføretaka ein erfaringskonferanse etter det landsomfattande tilsynet med diagnostikk og behandling av sepsis i akuttmottak.

Statens helsetilsyn har ny postboksadresse fra 1. juni

Kor meiner brukar- og pårørandeorganisasjonar at faren for svikt i tenestene er størst?

Brukar- og pårørandeorganisasjonar er velkomne til å kome med forslag til tema for landsomfattande tilsyn i 2020.

Nytt infoskriv om virksomhetens egenvurdering til bruk i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter alvorlige hendelser

Omtrent halvparten av varslene om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, kommer fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Mange av varslene gjelder selvmord og selvmord

Nytt nettsted for Statens helsetilsyn

Det nye nettstedet skal gjøre det enklere å finne innholdet gjennom et enkelt og luftig design, bedre søk og klarere deling av stoff som gjelder barnevern, sosiale tjenester og hel

Til beste for den neste – årlig rapport om varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Tilsynsmelding 2017 er klar

Pasienter fikk ikke antibiotikabehandling innen anbefalt tid. Pasientsikkerheten var ikke godt nok ivaretatt

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2017

Pasient fikk overført blod av feil type – ikke forsvarlig helsehjelp