Hopp til hovedinnhold

2023

Se opptak av webinar om markedsføring av kosmetiske inngrep

Viktig å vurdere risiko ved GPS for sykehjemsbeboere med demens

En sykehjemsbeboer med demens var glad i å gå på tur, og fikk GPS, slik at sykehjemmet kunne finne hen hvis hen gikk av gårde uten at de oppdaget det. En ettermiddag var beboeren borte, og...

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet inviterer til webinar om regelverket for markedsføring av kosmetiske inngrep

Bidrar i granskingen av feil ved elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

Helsetilsynet bidrar i oppfølgingen av systemsvikten som førte til at bekymringsmeldinger til barnevernet forsvant

Høringssvar til forslag om lovendringer etter Pasientovergrepsutvalgets rapport

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven for å styrke pasientsikkerheten og tilliten til helse- og omsorgstjenesten. Helsetilsynet kommenterer i...

God meldekultur er viktig for læring og forbedring i helsetjenesten

Bruk av etterbilder i markedsføringen av kosmetiske inngrep

Første rapport etter tilsyn med skjerming i akuttavdelinger i psykisk helsevern er klar

Funn fra tilsyn med barnevernsinstitusjoner viser utfordringer som kan hindre at barn får riktig hjelp til riktig tid

8 av 9 statsforvaltere vurderer at barna ikke får den oppfølgingen de har behov for. Manglende samhandling med andre instanser, kompetanse og bemanning gjør det utfordrende å gi barna med de mest...

Endringer i Helsetilsynets ledelse

Assisterende direktør, Heidi Merete Rudi, er i dag konstituert som direktør i Helsetilsynet. Jan Fredrik Andresen går av som direktør i Helsetilsynet etter 11 år i direktørstolen og begynner som...

Tilsynsaksjon: Lovbrudd hos 10 av 10 klinikker – varsler pålegg om retting

Helsetilsynet har gjennom en tilsynsaksjon avdekket et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep.

Avdekket stort omfang av ulovlig reklame for kosmetiske inngrep

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet har gjennom en felles tilsynsaksjon avdekket et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep. – Dette er...

Lovbrudd i første tilsyn med hvordan enslige mindreårige har det i asylmottak

Tilsynsrapport fra innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital

Innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. Feilene i den nye IKT-løsningen truer pasientsikkerheten internt ved St. Olavs hospital og ved virksomheter...

Landsomfattende tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern for voksne

Godt grunnlag for utvikling av moderne tilsyn

– Varselutvalgets anbefalinger er et viktig utgangspunkt for vårt videre utviklingsarbeid, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen

Svikt i oppfølging og behandling av pasient dømt til tvunget psykisk helsevern

Ikke forsvarlig behandling til pasient med delir

Pasient med brystsmerter døde i ventetiden før legetilsyn på legevakt

Esben Esther Pirelli Benestad har mistet autorisasjonen til å praktisere som lege

Helsetilsynet fikk oversendt tre tilsynssaker fra Statsforvalteren i Agder knyttet til Pirelli Benestads praksis som lege. Sakene ble opprettet på grunn av bekymringsmeldinger fra helsepersonell og...

Stedlig tilsyn med Helseplattformen ved St. Olavs hospital

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag vil i fellesskap gjennomføre stedlig tilsyn ved St. Olavs hospital.

Nytt brukerråd i Helsetilsynet

Tilsyn med virksomheter og helsepersonell – bruk av administrative reaksjoner i 2022