Hopp til hovedinnhold

2023

Helsetilsynet tilbakekaller autorisasjonen til lege og spesialist i psykiatri

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle autorisasjonen til lege og spesialist i psykiatri. Det betyr at han ikke lenger kan arbeide eller titulere seg som lege, spesialist i psykiatri ell

Helsetilsynet deler nyttige læringspunkter på samling for KlinObs kommune

Helsetilsynet, ved Avdeling for operativt tilsyn, holdt nylig et innlegg på en samling for KlinObs kommune i Oslo og Akershus. Arrangementet ble organisert av Utviklingssenter for sykehjem og hj

Gjennomgang av svikt i tekniske løsninger for elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

I mai 2023 ble det avdekket en teknisk feil som førte til at bekymringsmeldinger som ble sendt gjennom Nasjonal portal for bekymringsmelding (NPB) i noen tilfeller ikke ble registrert i fagsyst

En bruker fikk ikke påfyll av legemiddel – tilsyn avdekket mangelfull kommunikasjon og informasjonsflyt i hjemmetjenesten

Helsetilsynet mottok et varsel fra pårørende om manglende levering av legemiddel fra hjemmetjenesten til en bruker som hadde vedtak om bistand til legemiddelhåndtering. Dette til tr

Helsetilsynet avslutter tilsyn med Frosta – kommunen har jobbet godt for å sikre framtidig pasientsikkerhet

Rapport fra Helsetilsynets gjennomgang av saker der barn i barnevernsinstitusjon har mistet livet

Tjenestene må samarbeide på tvers på en helt annen måte enn de har gjort hittil når barn har sammensatte behov. Det er avgjørende at barnet blir satt i sentrum, og

Framlegging av Helsetilsynet sin gjennomgang av saker der barn i barnevernsinstitusjon har mista livet

Kallar inn til statusmøte om Helseplattformen

Helsetilsynet og Statsforvaltaren i Trøndelag følgjer opp tilsynet etter innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital, og har kalla inn til eit statusmøte om situas

Se opptak av webinar om markedsføring av kosmetiske inngrep

Viktig å vurdere risiko ved GPS for sykehjemsbeboere med demens

En sykehjemsbeboer med demens var glad i å gå på tur, og fikk GPS, slik at sykehjemmet kunne finne hen hvis hen gikk av gårde uten at de oppdaget det. En ettermiddag var beboer

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet inviterer til webinar om regelverket for markedsføring av kosmetiske inngrep

Bidrar i granskingen av feil ved elektronisk bekymringsmelding til barnevernet

Helsetilsynet bidrar i oppfølgingen av systemsvikten som førte til at bekymringsmeldinger til barnevernet forsvant

Høringssvar til forslag om lovendringer etter Pasientovergrepsutvalgets rapport

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven for å styrke pasientsikkerheten og tilliten til helse- og omsorgstjenesten. Helsetilsynet kommen

God meldekultur er viktig for læring og forbedring i helsetjenesten

Bruk av etterbilder i markedsføringen av kosmetiske inngrep

Første rapport etter tilsyn med skjerming i akuttavdelinger i psykisk helsevern er klar

Funn fra tilsyn med barnevernsinstitusjoner viser utfordringer som kan hindre at barn får riktig hjelp til riktig tid

8 av 9 statsforvaltere vurderer at barna ikke får den oppfølgingen de har behov for. Manglende samhandling med andre instanser, kompetanse og bemanning gjør det utfordrende å

Endringer i Helsetilsynets ledelse

Assisterende direktør, Heidi Merete Rudi, er i dag konstituert som direktør i Helsetilsynet. Jan Fredrik Andresen går av som direktør i Helsetilsynet etter 11 år i dir

Tilsynsaksjon: Lovbrudd hos 10 av 10 klinikker – varsler pålegg om retting

Helsetilsynet har gjennom en tilsynsaksjon avdekket et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep.

Avdekket stort omfang av ulovlig reklame for kosmetiske inngrep

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet har gjennom en felles tilsynsaksjon avdekket et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep. – D

Lovbrudd i første tilsyn med hvordan enslige mindreårige har det i asylmottak

Tilsynsrapport fra innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital

Innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. Feilene i den nye IKT-løsningen truer pasientsikkerheten internt ved St. Olavs hosp

Landsomfattende tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern for voksne

Godt grunnlag for utvikling av moderne tilsyn

– Varselutvalgets anbefalinger er et viktig utgangspunkt for vårt videre utviklingsarbeid, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen

Svikt i oppfølging og behandling av pasient dømt til tvunget psykisk helsevern

Ikke forsvarlig behandling til pasient med delir

Pasient med brystsmerter døde i ventetiden før legetilsyn på legevakt

Esben Esther Pirelli Benestad har mistet autorisasjonen til å praktisere som lege

Helsetilsynet fikk oversendt tre tilsynssaker fra Statsforvalteren i Agder knyttet til Pirelli Benestads praksis som lege. Sakene ble opprettet på grunn av bekymringsmeldinger fra helsepersonell

Stedlig tilsyn med Helseplattformen ved St. Olavs hospital

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag vil i fellesskap gjennomføre stedlig tilsyn ved St. Olavs hospital.

Nytt brukerråd i Helsetilsynet

Tilsyn med virksomheter og helsepersonell – bruk av administrative reaksjoner i 2022