Hopp til hovedinnhold

2021

Feil lovanvendelse, men omgjør ikke vedtaket i rettighetssak

Risikoer ved bruk av IKT i helsetjenesten

Medisinsk og helsefaglig forskning er i all hovedsak i tråd med bestemmelsene i helseforskningsloven, viser ny rapport

Telefoniløsningen i Nav fører til at de sosiale tjenestene blir mindre tilgjengelige for brukerne

Policy for tilsynssaker gjelder nå for alle tjenesteområdene våre

Veiledning om hvilke svært alvorlige hendelser knyttet til smitte av SARS-CoV-2 som er varslingspliktige

Hvordan har personer med utviklingshemming opplevd tiden med koronapandemi og hvordan har smitteverntiltak påvirket hverdagslivet deres?

VG og tilsyn etter alvorlige hendelser

Oppdatert informasjon om varselordningen

Uforsvarlige ambulanseflytjenester

Svikt i risikoforståelse og -styring — prosedyre for større barn ble tatt i bruk på barn med meget lav vekt

Kommune sviktet i oppfølging av diabetesbehandling — pasient døde etter å ha hatt for lavt blodsukker

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom

Svikt i håndteringen av akutt somatisk sykdom ved avdeling for rusbehandling

Svikt i diagnostikk og behandling av alvorlig depresjon – pasienten tok sitt liv

Førstegangsgravid med risikofaktorer falt ut av svangerskapsoppfølging hos jordmor, barnet døde i magen

Positiv til endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven - høring

Vi har hatt til høring Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag om endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv, og avga høringsuttalelse 30. april.

Helsetilsynets tilsynsmelding i ny innpakning

Hvor svikter det? Hvor alvorlig er det? Hvem har ansvaret for å rette opp feilene? Artikler i Helsetilsynets tilsynsmelding gir deg noen svar.

Stor variasjon i hvordan pandemien har påvirket barn og unge i barneverninstitusjon

Digitalt egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge

Forsvarlig pasientbehandling uten IKT?

Barn og unge som sliter under pandemien må identifiseres og få hjelp

Økning i tvangsbruk på barneverninstitusjoner

Helsepersonell bør gi saklig informasjon

Avvikling av e-postadressen for varsel om alvorlig hendelse fra virksomheter

Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket pasienter, brukere og pårørende under pandemien?

Reaksjoner mot helsepersonell og påpekte lovbrudd mot virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2020

Sørlandet sykehus brøt loven – ga ikke forsvarlig kirurgi

Statens helsetilsyn har avsluttet tilsynssak mot Sørlandet sykehus HF og to leger/kirurger som jobbet der. Helsetilsynet har kommet til at både sykehuset og de aktuelle legene har brutt k

Ole Bergs bok om helseforvaltningens historie, bind 2 om årene 1983 til 1994