Hopp til hovedinnhold

2022

Flere lovbrudd i Norwait-studien – Helsetilsynet gir pålegg om å stanse studien ved Helse Bergen HF

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Risikovurdering av sosiale tjenester i Nav

Tilsyn med laboratorium: Ingen svikt i elektronisk formidling av laboratoriesvar

Håndtering av risiko i IKT-systemer i legemiddelbehandling

Helseforetakene har ansvaret for å avdekke og håndtere risiko for svikt i IKT-systemer for legemiddelinformasjon, men tilsyn avdekker manglende oversikt ved innføring av nye IKT-sys

Sykehus og sykehjem ga feilaktig dobbelt opp med blodfortynnende medisiner – pasienten døde

Ikrafttredelse av ny uavhengig tilsynsordning for enslige mindreårige i asylmottak

Statsforvalteren har fra 01. juli 2022 ansvaret for å føre tilsyn med omsorgen enslige mindreårige får i asylmottak. Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for tilsy

Statens helsetilsyn har vurdert fare for liv og helse som konsekvens av flyteknikerstreiken

I vårt brev av 27. juni varslet Helsetilsynet Helse – og omsorgsdepartementet om at det ville oppstå fare for liv og helse i helsetjenesten dersom flyteknikerne ikke fikk utfø

Tilsynserfaringer viser at presset på fastlegeordningen har konsekvenser for pasientene

Svikt i håndtering av akutt forverring hos pasient i kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Svikt i forbindelse med feilplassering av sentralt venekateter

Svikt i oppfølgingen av insulininfusjon på sengepost

Landsomfattende tilsyn 2022–2023

Skal du forske på, utvikle eller ta i bruk kunstig intelligens i helsetjenesten?

Svikt i helsehjelpen til nyfødt barn med tegn forenlig med hjertesykdom

Gjennomført tilsyn med markedsføringen til kosmetiske behandlere

Pasienter skulle vært transportert med ambulansehelikopter – fikk ikke forsvarlige tjenester

Reaksjoner til helsepersonell og påpekte lovbrudd overfor virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2021

Påminnelse om varslingsplikt ved alvorlige hendelser

Tvungent psykisk helsevern – ikke forsvarlig helsehjelp