Helsetilsynet

2019

Styrker barnas stemme i hele landet

Fikk for lite oksygen under transport – ikke forsvarlig helsehjelp

Statens helsetilsyn har som overordnet myndighet omgjort fylkesmannens avgjørelse om avslag på behandling med immunterapi

Ny barnevernslov - høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet

Betydelig bedring i risikoforståelse og risikostyring ved Sørlandet sykehus HF etter stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn

Varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten – ordning utvides

Får pasienter med sepsis (blodforgiftning) raskere behandling i akuttmottak? Om forbedringer etter et landsomfattende tilsyn

Mye å forbedre i tjenestetilbudet til personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse

Kor meiner brukar- og pårørandeorganisasjonar at faren for svikt i tenestene er størst?

Pasientens og de pårørendes perspektiv – årlig rapport om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Feiltolking av fosterlyd – barn døde etter fødsel

Rekvirering og behandling med Botox

Støtter ikke endringer i abortloven - fosterreduksjon

«Sammen om bedre tilsyn – anbefalinger om brukerinvolvering i tilsyn»

Barnas hjem. Voksnes ansvar – tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Veileder for tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid

Tilsynsmelding 2018

Pasient døde etter infusjon med kaliumklorid, skulle hatt kalsiumklorid

Resultatene etter gjennomgang av Tolga-saken

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2018