Hopp til hovedinnhold
Internserien

1. Om veilederen

Statsforvalteren skal føre tilsyn med at omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak, utøves i samsvar med utlendingsloven og tilhørende forskrifter etter utlendingsloven § 95 tredje ledd. 

Denne veilederen er et verktøy for statsforvalterens tilsyn. Veilederen beskriver hvordan tilsynet skal planlegges og gjennomføres, og må sees i sammenheng med øvrige styrende dokumenter fra Helsetilsynet for gjennomføring av et godt og virkningsfullt tilsyn. Alt materiell er tilgjengelig for statsforvalterne på Losen.

Lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige ble innført i 2022 og det er foreløpig ikke utarbeidet veiledende materiell for hvordan omsorgsansvaret skal utføres på en forsvarlig måte. Utlendingsdirektoratet (UDI) er i gang med å utarbeide slik veiledning. Derfor bygger denne veilederen på annet lovverk, som FNs barnekonvensjon, forskrift om omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak og forskrift om tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak. Helsetilsynet vil revidere tilsynsveilederen når det veiledende materiellet fra UDI er ferdig, og det er tydeligere hvilket nivå på omsorgen som forventes av asylmottakene.