Hopp til hovedinnhold
Internserien

Litteratur

1) Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere (GI-05/2023). Rundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet.

2) Regelverk for drift av asylmottak - UDI (her finnes de fleste av referansene til UDI i denne referanselista.)

3) Krav til drift av plasser for enslige mindreårige. Oslo: UDI, 2022.

4) Krav til ordinære plasser. Oslo: UDI, 2023.

5) Generelle krav til drift av asylmottak. Oslo: UDI, 2023.

6) Rutinebeskrivelse for generelle krav til drift av asylmottak. Oslo: UDI, u.å.

7) Krav til drift av transittplasser. Oslo: UDI, 2022.

8) Sønsterudbråten S, Tyldum G, Raundalen M. Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige. Fafo-rapport 2018:05. Oslo: Fafo, 2018.

9) Valenta M, Garvik M. Enslige mindreårige asylsøkere – opplevelser og mestring av midlertidighet Enslige mindreårige asylsøkere: – opplevelser og mestring av midlertidighet. Tidsskrift for velferdsforskning 2019; (22)2: 126–145.

10) FNs konvensjon om barns rettigheter. Generell kommentar nr. 14 (2013) om barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn (art. 3, para. 1).

11) UDI 2011-034 Omsorgsarbeid for enslige mindreårige i asylmottak. Oslo: UDI, 2011.

12) UDI 2015-009V1 Melding til politiet om enslig mindreårig som har forsvunnet fra asylmottak

13) UDI 2014-015V Bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Oslo: UDI, 2014.

14) Eide G, Fladstad T. Traumebevisst og relasjonsbasert omsorg. Veileder for ansatte i statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Kristiansand: RVTS Sør – Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, 2019.

15) Veileder om kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte på omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Oslo: KUN og Skeiv verden på oppdrag fra Bufdir, 2020.

16) Når må man bruke tolk? IMDI

17) snakkemedbarn.no

18)  Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring. Internserien 6/2021. Oslo: Statens helsetilsyn, 2021.

19) Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder. G-0454 B. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet, 2023.