Hopp til hovedinnhold
Innhold 3 Gjennomføring av tilsyn med barneverninstitusjoner i 2020 og 2021

Meny

Innhold 3 Gjennomføring av tilsyn med barneverninstitusjoner i 2020 og 2021
Rapport fra Helsetilsynet

3. Gjennomføring av tilsyn med barneverninstitusjoner i 2020 og 2021

Etter tilsynsforskriften § 8 skal statsforvalter føre tilsyn med barneverninstitusjonene ved stedlig oppmøte og så ofte som forholdene ved institusjonen tilsier det. Det skal gjennomføres minst to tilsynsbesøk hvert år, og ett av tilsynene skal være uanmeldt. For institusjoner som ivaretar barn og unge etter barnevernlovens §§ 4-24 og 4-26, skal det gjennomføres minst fire tilsynsbesøk hvert år, hvorav to av disse skal være uanmeldte[7]. Tilsynsbesøkene skal legges til tidspunkter der statsforvalter kan forvente at barn og unge er til stede på institusjonen, og statsforvalter skal ta kontakt med det enkelte barn og gi tilbud om samtale.

[7] FOR-2003-12-11-1564 Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (Erstattet av FOR-2022-12-16-2272 Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn i barnevernsinstitusjoner m.m. (tilsynsforskriften), gjeldende fra 1.1.2023 og kap 10 Barnevernsinstitusjoner m.m. i LOV-2021-06-18-97 om barnevern gjeldende fra 1.1. 2023)

3.1. Omfang og fordeling av barnevernsinstitusjoner og tilsyn

Tabellen under viser hvor mange institusjoner den enkelte statsforvalter førte tilsyn med i 2020 og 2021. Den gir også et bilde av hvordan institusjonene fordeler seg i landet.

Antall institusjoner den enkelte statsforvalter førte tilsyn med i 2020 og 2021

Antall institusjoner hvor den enkelte statsforvalter førte tilsyn med i 2020 og 2021
Statsforvalteren i Antall institusjoner 2020 Antall institusjoner 2021
Troms og Finnmark 26 26
Nordland 7 7
Trøndelag 35 36
Møre og Romsdal 16 14
Vestland 49 49
Rogaland 29 30
Agder 62 62
Vestfold og Telemark 24 33
Oslo og Viken 153 159
Innlandet 42 39

 

Tabellen viser stor variasjon i antall institusjoner den enkelte statsforvalter fører tilsyn med. Antall institusjoner er førende for hvor mange lovpålagte tilsyn den enkelte statsforvalter skal gjennomføre. Totalt skulle det i 2020 gjennomføres 996 lovpålagte tilsyn med i overkant av 440 institusjonsenheter/avdelinger, og i 2021 skulle det utføres 1006 lovpålagte tilsyn med nærmere 450 institusjoner. Det ble på landsbasis i 2020 og 2021 utført henholdsvis 824 og 928 tilsyn, hvor omtrent 55 % av disse var meldte tilsyn.

Tabellen under viser hvor mange tilsyn den enkelte statsforvalter skulle utføre i 2020 og 2021, og hvor mange som ble gjennomført.

Antall lovpålagte og utførte tilsyn i 2020 og 2021

Antall lovpålagte og utførte tilsyn i 2020 og 2021
Statsforvalteren i Lovpålagte 2020 Utførte 2020 Lovpålagte 2021 Utførte 2021
Troms og Finnmark 34 33 70 70
Nordland 23 22 23 22
Trøndelag 82 67 90 85
Møre og Romsdal 35 34 29 29
Vestland 116 107 112 110
Rogaland 58 58 70 70
Agder 133 125 113 114
Vestfold og Telemark 60 61 65 65
Oslo og Viken 365 226 348 276
Innlandet 90 91 86 87

 

Tabellen viser at statsforvalterne i 2020 gjennomførte 83 % av de lovpålagte tilsynene. Åtte av ti statsforvaltere gjennomførte 90 % av lovpålagte tilsyn. I 2021 gjennomførte ni av ti embeter over 94 % av de lovpålagte tilsynene. Dette er samlet sett en god måloppnåelse.

Som begge disse tabellene viser, er det stor variasjon hos statsforvalterne i antall lovpålagte tilsyn og antall institusjoner. Statsforvalter i Oslo og Viken er den som skiller seg mest ut. De har flest institusjoner, antall lovpålagte og utførte tilsyn. Statsforvalterne i Oslo og Viken, Agder og Vestland utfører nærmere 60 % av alle institusjonstilsynene.  

Årsrapportene gir noen forklaringer på andelen av gjennomførte tilsyn. Manglende gjennomføring kan handle om at institusjoner har blitt lagt ned eller startet opp i løpet av året, eller at det ikke har bodd barn og unge på institusjonene. Det har også vært tilfeller hvor tilsyn har blitt avlyst på grunn av smitte eller karantene blant barn og unge på tilsynstidspunktet. Enkelte statsforvaltere beskriver også at de ved enkelte institusjoner har gjennomført flere enn de lovpålagte tilsynene basert på mottatt informasjon, eller at barn og unge har bedt om at statsforvalter har kommet på tilsyn.

3.2. Digitale tilsyn i pandemiårene

I 2020 og 2021 har covid-19 pandemien utfordret statsforvalternes gjennomføring av institusjonstilsynet, og enkelte statsforvaltere beskriver hvordan dette medførte endringer i tilsynsarbeidet. I mai 2020 trådde en midlertidig forskrift i kraft. Den ga adgang til å erstatte stedlig tilsyn med andre kommunikasjonsformer[8]. Denne forskriften ble opphevet 10.november, 2021. Helsetilsynet utga i 2021 rapporten «Barn og unge på barnevernsinstitusjon under koronapandemien - gjennomgang av 254 tilsynsrapporter» som kartla hvordan pandemien påvirket barna som bodde på institusjon i denne perioden.

I årsrapportene fra 2020 og 2021 fremkommer det at statsforvalterne i starten av pandemien benyttet seg av digitale tilsyn, men at de fleste utover 2020, og så langt smittetrykket tillot det i 2021, gjennomførte stedlige tilsyn. Statsforvalterne legger her vekt på viktigheten av å treffe barn og unge ved fysisk oppmøte. Det ble gjennomført færre uanmeldte tilsyn, ettersom det av smittevernhensyn ble nødvendig å varsle institusjonene kort tid i forkant av tilsynene. Statsforvalterne prioriterte å snakke med barn og unge i de stedlige tilsynene. Samtaler og intervju med ledere og ansatte ble i større grad gjennomført digitalt. Gjennomgående beskriver statsforvalterne at institusjonene har vært fleksible og tilpasset driften i henhold til nasjonale og lokale restriksjoner.

Samtidig beskriver 6 av 9 årsrapporter at det i pandemien har vært utfordringer med å gi barn og unge på institusjon et tilstrekkelig tilbud og oppfølging av andre instanser. Blant annet beskrives det at barn og unge har mottatt et lavere timeantall med undervisning enn det hjemmeboende barn har fått. Det har videre vært vanskelig å få kontakt med barnevernstjenesten, og utfordringer rundt oppfølging av barn og unges helsemessige tilbud.

Statsforvalterne har også ulike erfaringer med gjennomføring av digitale tilsyn. Statsforvalter i Innlandet beskriver dette i 2021.

«Vår erfaring er at digitale tilsyn ikke gir samme innblikk i og inntrykk av situasjonen på institusjonen, og en del beboere ønsker ikke digitale samtaler.»

Statsforvalter i Oslo og Viken beskriver deres erfaring med bruken av digitale tilsyn i 2021 slik.

«Vi har gode erfaringer med digitale tilsyn, og ser at dette er en metode som kan være et supplement også når pandemien er over. Metoden gjør at vi kan være effektive og fleksible, særlig med tanke på å få snakket med barna som bor på institusjonene. Vi er imidlertid oppmerksomme på at ved å ikke være fysisk til stede kan vi miste en dimensjon, for eksempel observasjon av samspill mellom beboere og ansatte.»

[8] FOR-2020-04-03-575-6. Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid- 19 § 6. Adgang til å erstatte tilsyns- og oppfølgingsbesøk med andre kommunikasjonsformer