Hopp til hovedinnhold
Innhold 6 Avslutning

Meny

Innhold 6 Avslutning
Rapport fra Helsetilsynet

6. Avslutning

Dette er Helsetilsynets første rapport som gir et samlet bilde at tilsynets funn og erfaringer på barnevernsområdet. Rapporten svarer ut en ny og fast oppgave for Helsetilsynet. Vi har benyttet tilgjengelige data i registreringssystemet NESTOR. Det er imidlertid, som påpekt i kapittel 2, begrensninger i hvilken informasjon fra tilsyn som er tilgjengelig i NESTOR. Helsetilsynet har ikke felles arkivsystem med statsforvalterne, og tilgang til informasjon om sakene krever manuelt arbeid. For å hente ut kvalitative data har vi derfor i hovedsak benyttet den informasjonen som har vært tilgjengelig gjennom andre arbeidsprosesser for kunne svare ut oppdraget.

Vi ser behovet for å arbeide videre med og utvikle metodikken for informasjonsinnhentingen inn mot neste rapport, herunder systematisk innhenting av statsforvalternes egne vurderinger av tilsynerfaringer og tilsynsfunn. Vi ser samtidig et tydelig behov for å etablere felles fagsystemer for statsforvalterne og Helsetilsynet. Et felles fagsystem vil sikre effektivt samarbeid og bedre informasjonsflyt. Helsetilsynet mener det er helt nødvendig med en helhetlig teknisk løsning. Dette vil styrke kvaliteten på utførelsen av og gi mer effektive tilsyn, mer likebehandling og bedre rettssikkerhet. Det vil også kunne gi bedre grunnlag for de analyser og vurderinger som inngår i oppdragene som er gitt av Barne- og familiedepartementet på barnevernsområdet.