Hopp til hovedinnhold
Innhold Referanseliste

Meny

Innhold Referanseliste
Rapport fra Helsetilsynet

Referanseliste

Rapporter fra Helsetilsynet

Det å reise vasker øynene. Gjennomgang av 106 barnevernssaker

Rapport fra Helsetilsynet 2019 unummerert

Bilde av forsiden

Omsorg og rammer. Når barn trenger mer

Rapport fra Helsetilsynet 9/2019

Bilde av forsiden

Det handler om ledelse. Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser 2020-2021

Rapport fra Helsetilsynet 2/2022

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 2/2022

Oppsummering av tilsyn med barnevernsinstitusjoner- et tilstandsbilde

Rapport fra Helsetilsynet 2/2023

Gjennomgang av saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet

Rapport fra Helsetilsynet 3/2023

Årsrapport 2023

 

Andre kilder

Barnevernsstatistikk. https://www.bufdir.no/statistikk-og-analyse/barnevern Bufdir. (2022).

Fjeld R et al. «Det kan høres ut som en bagatell, men ikke for meg da». Gjennomgang av ti særlig konfliktfylte barnevernssaker i Bergen kommune. Bergen: Utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune, 2020.

FOR-2011-11-15-1103. Forskrift av 15. november 2011 nr. 1103 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) [Opphevet].

FOR-2022-12-16-2272. Forskrift av 16. desember 2022 nr. 2272 om tilsyn med tjenester og tiltak til barn i barnevernsinstitusjoner m.m. (tilsynsforskriften).

Helsetilsynets høringsuttalelse til NOU 2016:16, Brev av 30. januar 2017 (2016/2017 1 KRL).

Helsetilsynets høringsuttalelse til NOU 2023:7, Brev av 14. juni 2023 (2023/1475-2, 1A HAK).

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnevernsloven mv. (kvalitetsreform). Oslo: Barne- og familiedepartementet, 2024.

LOV-1992-07-17-100. Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (barnevernloven). [Opphevet]

LOV-2021-06-18-97. Lov om barnevern av 18. juni 2021 nr. 97 (barnevernsloven)

LOV-1967-02-10. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven)

NOU 2023:7. Trygg barndom, sikker fremtid

NOU 2023: 24. Med barnet hele vegen

Prop. 169 L (2016-2017). Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Prop. 133 L (2020-2021). Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven