Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  

Svikt i oppfølgingen av en XXXXXX dement pasient med delir

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Oversendelse av rapport i tilsynssak

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til tilsynsmessig oppfølging etter varsel om alvorlig hendelse fra Nes kommune XXXXXX 2021. Forholdet gjelder helsehjelpen som ble gitt XXXXXX, født XXXXXX – død XXXXXX 2021, ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) Kongsvinger sykehus og i Nes kommune. Vi viser også til gjennomført digitalt tilsyn og etterfølgende felles oppsummeringsmøte den 3. juni 2021.  

Vedlagt følger endelig rapport i tilsynssaken. Kopi av rapporten er sendt til pasientens pårørende. 

Vi har merket oss at virksomhetene har arbeidet med ulike forbedringstiltak i etterkant av hendelsen. Vi ber allikevel virksomhetene opplyse ytterligere hvordan virksomhetene har fulgt opp hendelsen. Vi ber også om tilbakemelding på hvordan de nye tiltakene følges opp med tanke på hvorvidt de har den tilsiktede effekten over tid. Vi viser for øvrig til våre forventninger som fremgår avslutningsvis i rapporten.

Frist for tilbakemelding fra virksomhetene er fire -4- uker fra mottagelsen av rapporten. Vi ber om at ledelsen informerer pårørende om hvilke tiltak som er iverksatt/vil bli iverksatt. 

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

Kopi: 

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Nes kommune, Kommunalsjef for helse og velferd
Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger sykehus, medisinsk avdeling
Pårørende

Helsefaglige saksbehandlere:

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX