Hopp til hovedinnhold

4. Organisering av velferdsteknologiske tjenester i den aktuelle kommunen

I kommunen i denne saken var det rundt 10 000 innbyggere. Kommunen hadde tilbud om flere velferdsteknologiske løsninger, blant annet elektronisk dørlås og varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS).

Kommunens arbeid med å innføre og bruke velferdsteknologiske løsninger var prosjektorganisert med styringsgruppe, arbeidsgruppe og tverrfaglig team, som var sammensatt av ledere og medarbeidere fra kommunenes helse- og omsorgstjenester, IT-tjenester og tekniske tjenester. Beredskapsaspektet ved velferdsteknologien var tema for det tverrfaglige teamet. Kommunalsjef for helse- og sosialområdet ledet styringsgruppen. Kommunedirektøren kjente til at velferdsteknologi var et satsingsområde i kommunen og at man var kommet langt i utviklingsarbeidet, men det ble ikke systematisk rapportert om prosjektets arbeid.

Implementering av GPS var en del av velferdsteknologiprosjektet i kommunen. På tidspunktet for hendelsen, var innføring av bruk av GPS i oppstartsfase, men det forelå ingen handlingsplan for når og hvordan GPS skulle implementeres i daglig drift. I 2018 benyttet en annen bruker på sykehjemmets demensavdeling GPS. Etter 2020 hadde to GPS`er vært i bruk i kommunens hjemmetjeneste.

I 2022 tok sykehjemmets ordinære langtidsavdeling i bruk en GPS som demensavdelingen hadde benyttet tidligere. Mottak av og respons på varsler fra GPS`en var organisert som en direkte responstjeneste. Det vil si at varsler fra GPS`en gikk direkte til en mobiltelefon, «vakttelefonen», som ble båret av ansvarlig sykepleier.

4.1. Beskrivelse av relevante prosedyrer og rutiner

På hendelsestidspunktet var følgende skriftlige prosedyrer utarbeidet i kommunen, og tilgjengelige for ledere og helsepersonell i sykehjemmets elektroniske kvalitetssystem:

Vurdering og avgjørelse om samtykkekompetanse

Prosedyren var datert 22.08.2019 og ga føringer for hvordan samtykkekompetanse skulle vurderes. Det fremgikk at den som var ansvarlig for behandlingen skulle avgjøre om brukeren manglet kompetanse til å samtykke til helsehjelp, og ved tvil skulle spørsmålet forelegges lege.

Hvordan ta i bruk GPS

Dette dokumentet fra 20.02.2019 inneholdt en infografikk fra Sintef-prosjektet «I trygge spor», med et kart over de forskjellige stegene i tjenestemodellen «Varslings- og lokaliseringsteknologi» med følgende hovedsteg:

 • generell kartlegging
 • detaljkartlegging
 • individuell tilpasning
 • opplæring og prøveperiode
 • kvalitetssikring
 • daglig bruk
 • oppfølging
 • evaluering
 • hendelser
 • avslutte bruk

Kartleggingsskjema velferdsteknologi GPS

Dette dokumentet fra 19.02.2019 var et kartleggingsskjema, utarbeidet av «Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester», som skulle brukes for å finne ut om en bruker var kandidat for GPS. Utfylt skjema var anbefalt scannet inn i elektronisk pasientjournal. Kartleggingsskjemaet omhandlet blant annet følgende tema:

 • samtykkekompetanse
 • hensikten med bruk av lokaliseringsteknologi
 • vaner og vandremønster
 • mestring og sikkerhet knyttet til trafikk med mer
 • roller og ansvar i daglig bruk av GPS
 • etiske refleksjoner
 • opplæring

Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

Denne prosedyren fra 20.02.2019 ga oversikt over hvem som hadde hvilket ansvar i forbindelse med oppstart og bruk av lokaliseringsteknologi:

 • enhetsleder/tjenesteleder hadde ansvaret for innkjøp av utstyr
 • avdelingsleder/gruppeleder hadde ansvaret for oppstart og å følge opp de ansatte
 • leder med ansvar for velferdsteknologi hadde ansvar for rettledning og opplæring
 • alle ansatte hadde ansvar for daglig drift
 • primærkontakt/sykepleier hadde ansvar for å bruke flytskjema og sjekkliste ved oppstart av lokaliseringsteknologi
 • primærkontakt/sykepleier og lege hadde ansvar for vurdering av samtykkekompetanse og for at vedtak ble fattet

Praktisk rettledning for daglig bruk av lokaliseringsteknologi

Prosedyren var datert 20.02.2019 og ga en oversikt over hvem som hadde ansvar for ulike handlinger og tiltak i daglig oppfølging av brukere med lokaliseringsteknologi. Det fremgikk at «den som er ansvarlig for brukeren denne vakten» hadde ansvar for å:

 • sjekke GPS og batteristatus ved hvert vaktskifte
 • lese tiltaksplan for å finne brukerens plan for bruk av GPS og lading
 • håndtere alarmer på vakttelefonen og sjekke brukerens posisjon i henhold til hva som står i tiltaksplanen

I det elektroniske kvalitetssystemet forelå også kommunens rutinehåndbok om prinsipp og kriterium for tildeling av tjenester, hvor det fremkom informasjon om at det skulle fattes vedtak ved bruk av GPS for personer uten samtykkekompetanse.

Sykehjemmet hadde en informasjonsperm om GPS fra 2018. Leverandøren av GPS`en sin hjemmeside ble også benyttet for å skaffe informasjon om GPS.