Hopp til hovedinnhold

7. Konklusjoner

Bruk av GPS/velferdsteknologi er en måte å yte helse- og omsorgstjenester på, og er et verktøy/hjelpemiddel i tjenestene. Bruk av velferdsteknologi i tjenestene følger derfor de alminnelige reglene som gjelder ved ytelse av helse- og omsorgstjenester, herunder regler om forsvarlighet, journalføring, samtykke, vedtak m.m.

Vi har kommet til at kommunen ikke i tilstrekkelig grad la til rette for forsvarlig helsehjelp knyttet til bruk av GPS for sykehjemsbeboere med demens. Den avdekkede svikten, med mangelfull tilrettelegging og styring, viser videre at kommunen ikke hadde satt ledere og helsepersonell ved sykehjemmet i stand til å kunne utføre sitt arbeid i samsvar med lovbestemte krav til bruk av GPS, herunder kravet til faglig forsvarlighet. Vi har også kommet til at brukeren ikke fikk forsvarlig helsehjelp i forbindelse med bruk av GPS på sykehjemmet.

Det foreligger brudd på følgende bestemmelser:

  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, jf. § 4-2
  • Helsepersonelloven §§ 4, 16, 39 og 40, jf. forskrift om pasientjournal § 4 og 6
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6 a
  • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§6-9
  • Lov om helsemessig og sosial beredskap, jf. forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid m.v.

Vi har kommet til at kommunen etter hendelsen har arbeidet systematisk med kvalitetsforbedring og brukersikkerhet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.