Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Artikler fra Tilsynsmelding 2007

Fra denne lista går alle lenkene direkte til artiklene i pdf.

Tilsynsmelding 2007
PDF

”Vi har ikkje råd til meir, så dette må vere godt nok"

«Mind the gap»

Barn og unge med psykiske problem – kva treng dei, og kva får dei

Blod – trygt å gi, trygt å få.

Ein Tordenskjolds soldat

Tilsyn med fysikalske institutt

Hendingsbaserte tilsynssaker

Ikkje alle kommunar tilbyr brukarstyrt personleg assistanse

Kommunale helse- og sosialtenester til vaksne med psykiske lidingar

Tilsyn med kommunale velferdstjenester

Landsomfattande tilsyn i 2008

Leiaransvaret for å etablere system – hendingsbaserte tilsynssaker

Manglar ved fagleg styring i akuttmottak.

Nasjonalt meldesystem for uønska hendingar

Og elles meiner Statens helsetilsyn at...

Problemområde i tenestetilbodet til rusmiddelmisbrukarar

Regelmessig risikovurdering er nødvendig

Retten til nødvendig helsehjelp – overprøving av klagevedtak

Rolla som overordna organ for klager på rettar etter sosial- og helselovane

Sikrar kommunane forsvarlege avlastnings- og støttekontakttenester?

Sjølvmord blant pasientar behandla i psykisk helsevern

Tal og fakta. Helsetilsynets virksomhet 2007

Tilsyn med tenester lagde til Nav-kontoret

Tilbodet til ungdom med psykiske lidingar eller rusmiddelproblem

Tvangsmulkt for første gong

Uheldige hendingar i handteringa av legemiddel

Økonomisk sosialhjelp – sikringsnett eller springbrett