Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Artikler fra Tilsynsmelding 2009

Fra denne lista går alle lenkene direkte til artiklene i pdf.

Tilsynsmelding 2009

PDF

Artikler:

Barna får tenester – men kvaliteten er for tilfeldig

Tilsyn med distriktspsykiatriske sentra (DPS)

Eldre og gamle som utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten

Helseformidlaren

Helsetilsyn er også pandemitilsyn

Hendingsbasert tilsyn med sosialtenesta

Internkontroll er også fagleg styring Leder i Tilsynsmelding 2009

Kva har kommunikasjon å seie for helsehjelpa?

Landsomfattande tilsyn 2010

Melder for sjeldan om barnemishandling og omsorgssvikt

Nordisk og europeisk tilsynssamarbeid

Nyttig og lærerikt med styrkt fagkompetanse i tilsyn

Når helsepersonell gjer feil

Når pasientar med psykisk liding drep

Og elles meiner Statens helsetilsyn at…

Omsorgsløn – ordning med mange klager

Papirlaus og rettslaus? Om helsetenester til personar utan opphaldsløyve

Punkttilsyn – ein enkel, effektiv metode

Straff for brot på bestemmelser i helsepersonellova

Svikt i behandling med legemiddel i sjukeheimar

Tal og fakta

Tannhelsetenester til bebuarar i institusjon aukar

Tilsyn i 200 år

Tilsyn skal bidra til dialog og spreiing av kunnskap

Trafikkfarlege – men får likevel køyre

Utlevering av opplysningar underlagde teieplikta