Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Artikler fra tilsynsmelding 2010

Fra denne lista går alle lenkene direkte til artiklene i pdf. Lista er alfabetisk.

Tilsynsmelding 2010

PDF

Artikler:

Barnevern som ny tilsynsoppgave

Bruk styringssystemene aktivt!

Dagens barselomsorg – stykkevis og delt

For dårlig oppfølging av rusmiddelmisbrukere

Første tilsyn etter forskrift om håndtering av humane celler og vev

Helsepersonell som krysser grenser

Klager i psykisk helsevern

Kommunale tjenester til skrøpelige eldre - trygge nok?

Kommuner bryter loven i saker om økonomisk stønad

Landsomfattende tilsyn 2011

Legemiddelhåndtering – hva kan gå galt?

Med rett til å debattere

Ny mulighet til å begrense helsepersonells autorisasjon

Når svikt i helsetjenesten rammer eldre og pleietrengende pasienter

På leting etter barnevernets ømme tær og rosenknopper

Raskere tilsyn etter uventet død eller alvorlig skade

Rollesammenblanding

Statens helsetilsyns høringssvar til forslag om felles kommunal helse- og omsorgslov

Tall og fakta

Tilsyn med kommunenes økonomiske rådgivningstjeneste

Tilsyn med omsorgstjenester til eldre innvandrere

To regionale tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Ulike vurderinger av tvangsbruk

Urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger

Vedtaksprosjektet og tilsyn med Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i Vestfold