Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1578 Treff

Fræna kommune tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til born i avlastningsbustad 2018

Hamar kommune tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse 2018

Vadsø ungdomssenter tilsyn med forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Sørlandet sykehus HF DPS Aust-Agder tilsyn med pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) 2018

Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad, Seksjon for polikliniske tjenester spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Levanger kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Malvik kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Hammerfest kommune helse- og omsorgstjenester til barn- og unge som mottar avlastning i helse- og omsorgsinstitusjon 2019

Oslo kommune, Grepperød barnevernsenter, avdeling Hananbakken og avdeling Belgen forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Tana kommune helse- og omsorgstjenester til barn og unge i avlastningsbolig i 2018

Sykehuset Telemark HF, Medisinsk klinikk, Seksjon mage/tarm i Skien tilsyn med bemanning, pasientsikkerhet og styring av pasientbelegg 2018

NAV Askim tilsyn med aktivitetsplikten 2018

Halden kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Sykehuset Telemark HF - bruk av tvang helsehjelp - medisinsk avdeling Øvre Telemark - 2018

Sola kommune ved Nav Sola tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram 2018

Sørlandet sykehus HF Arendal og Kristiansand identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottakene 2018

Tokke kommune kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Lurøy kommune tilsyn med barneverntjenesten 2018

Sørlandet sykehus HF – DPS Lister pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) 2018

Aleris region nord, Nymogården, avdelingene Målsnes, Olsborgmoen og Skjeggenes forsvarlig omsorg- forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Bufetat region sør Buskerud, Vestfold og Telemark behandling ungdom, avdeling Geithus Landsomfattende tilsyn med barneverninstitusjoner 2018

Barnevernsinstitusjon forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Ørsta kommune helse- og omsorgstenester til barn i avlastningsbustad 2018

Tvedestrand kommune oppfølging og samhandling rundt barn med psykiske vansker 7- 12 år 2018

Arendal kommune - Solhaug bo- og omsorgssenter 2018

Kasa Ungdomssenter avdeling Hop forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Kasa ungdomssenter avdeling Flatøy forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Helse Førde HF håndtering av blod og blodkomponenter 2018

Telemark og Vestfold ungdomshjem, avd. Larønningen forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Tilsyn med avtalespesialister innenfor psykiatri (legespesialister) og psykologi (psykologspesialister) i Vestfold fylke - Tilbakemelding