Hopp til hovedinnhold
Innhold 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Meny

Innhold 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Andre publikasjoner

2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Statens helsetilsyn og samfunnsoppdraget

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) og statsforvalterne er de statlige tilsynsmyndighetene for sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Statens helsetilsyn styres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). For tilsyn innen barnevern, enslige mindreårige i asylmottak og sosiale tjenester styrer hhv. Barne- og familiedepartementet (BFD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gjennom HOD.

Figur 1 Styringslinjer

Statens helsetilsyn og statsforvalteren i den statlige forvaltningen 2022.svg

Styringslinjer - beskrivelsen av figuren

Innenfor det samlede samfunnsoppdraget har Statens helsetilsyn roller som myndighetsutøver, overordnet faglig tilsynsmyndighet, fagdirektorat for tilsyn og som samfunnsaktør.

Statens helsetilsyn er et faglig uavhengig organ og har det overordnede faglige tilsynsansvaret med sosiale tjenester, barnevern- og helse- og omsorgstjenester, enslige mindreårige i asylmottak og folkehelsearbeid. Dette innebærer å ha oversikt over sosiale og helsemessige forhold i befolkningen med særlig vekt på tjenestenes plikt til å oppfylle utsatte gruppers rettigheter.

Statsforvalteren er klage- og tilsynsmyndighet og fører tilsyn med sosiale tjenester, barnevern- og helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid, og er direkte underlagt Statens helsetilsyn, jf. barnevernloven, sosialtjenesteloven og helsetilsynsloven. Statens helsetilsyn styrer gjennom Kommunal- og distriktsdepartementets årlige styringsdokumenter til statsforvalterne.

Som overordnet myndighet er det Statens helsetilsyns ansvar å ha god faglig styring av tilsynet med tjenestene, sørge for koordinering og harmonisering av tilsynet, vedlikehold og styrking av kompetanse, utvikling av effektiv tilsynsmetodikk, oppfølging av tilsyn og formidling av tilsynserfaringer.

Statens helsetilsyns rolle og overordnede mål

Statens helsetilsyn er overordnet myndighet både for tilsyn og for klager som gjelder manglende oppfyllelse av rettigheter, og utøver myndighet i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter.

Statens helsetilsyn skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i tjenestene, og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Tilsynsmyndighetens klagebehandling, tilsyn og rådgivning skal medvirke til at

  • rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolkningens behov for tjenester ivaretas
  • sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig og folkehelsearbeid ivaretas
  • barneverntjenester er forsvarlige og til barnas beste
  • svikt i tjenestene forebygges, avdekkes og følges opp.

Helsetilsynet arbeider for at befolkningen får gode helse-, sosial- og barneverntjenester når de trenger det. Tilsyn skal være virkningsfullt og føre til forbedring i tjenestene. Helsetilsynets oppgave er å gjøre tilsynet kunnskapsbasert, faglig og metodisk godt, legge til rette for at befolkningens erfaringer brukes i gjennomføring og utvikling av tilsyn og at tilsynserfaringene er godt kjent og brukes til forbedring av tjenestene. Helsetilsynet samarbeider med statsforvalterne for å lykkes med samfunnsoppdraget.

Statens helsetilsyn skal involvere pasienter, brukere og pårørende i alt tilsyn.

Helsetilsynets rolle i å styrke kvalitet og sikkerhet i tjenestene

Statsforvalterne utfører hovedtyngden av tilsyn på Helsetilsynets ansvarsområder. Helsetilsynets virkemiddel for å bidra til kvalitet og sikkerhet i tjenestene er god overordnet faglig styring av statsforvalternes tilsyn og behandling av rettighetsklager.
Tilsynsaktiviteter skal settes inn der sannsynligheten for svikt er stor og hvor svikten kan gi alvorlige konsekvenser for pasienter og brukere. Faglig gode vurderinger er avgjørende for legitimitet og tillit, noe som forutsetter høy faglig kompetanse om de tjenester og områder som undersøkes.

Brukeres og pårørendes erfaringer fra møte med tjenestene er viktig informasjon når Helsetilsynet skal prioritere hvor tilsynsressursene skal settes inn. Erfaringene bidrar til at vårt tilsyn blir relevant og bedrer tjenestenes kvalitet og sikkerhet. Involvering av brukere og pårørende er et viktig bidrag til å styrke tilliten til tjenestene i befolkningen.

Erfaringer fra tilsyn viser at det ofte svikter i tjenestene ved at virksomhetens ledelse ikke ivaretar sitt ansvar for å ha oversikt over områder hvor det er fare for svikt. Uønskede og alvorlige hendelser må gjennomgås slik at risikoreduserende tiltak blir satt i verk for å hindre at tilsvarende skjer igjen. Det er virksomhetenes ansvar å jobbe systematisk med styring og ledelse, slik at personell som utfører tjenester blir satt i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Virksomhetsansvaret står sentralt i flere av tilsynsmyndighetens aktiviteter. Hvert år blir det gjennomført landsomfattende tilsyn på alle områdene hvor Helsetilsynet er overordnet tilsynsmyndighet. I tillegg initierer og gjennomfører statsforvalterne egne forebyggende planlagte tilsyn med tema og innretning de selv har valgt. Det er virksomhetens ansvar å rette opp forholdene når tilsynene avdekker lovbrudd. Tilsynsmyndigheten følger opp virksomheten til dette arbeidet er sluttført.

Tilsynssaker mot et enkelt helsepersonell kan også avdekke at virksomheten drives uforsvarlig. Noen saker som starter som tilsyn med helsepersonell kan ende med at vi påpeker lovbrudd i virksomheten, mens det ikke blir gitt en administrativ reaksjon til helsepersonellet. Reaksjoner mot virksomheter, som da må rette opp svikt, vil på sikt gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for flere pasienter enn når ett enkelt helsepersonell gis en administrativ reaksjon.

Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten skal varsles til Helsetilsynet. Formålet med varselordningen er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, slik at forholdene rettes opp og at ordningen dermed bidrar til økt pasientsikkerhet. I varselsakene kartlegger Helsetilsynet hendelsen for å identifisere tegn på svikt og/eller mistanke om uforsvarlige forhold.  I noen av sakene foretar Helsetilsynet stedlige tilsyn hos virksomheten. I flere av varselsakene ser vi at rammebetingelsene helsepersonell får for å utføre sitt arbeid, kan bidra til svikt. Det er virksomheten som har ansvar for å følge opp de alvorlige hendelsene, både overfor pasient/pårørende, og som ledd i det løpende ansvaret for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Våre undersøkelser, analyser og vurderinger avdekker informasjon av betydning for sikkerhet og kvalitet i tjenestene. Tilsynserfaringer er viktige i lærings- og forbedringsøyemed og disse blir spredt til aktuelle fagmiljø, brukerorganisasjoner, utdannings- og forskningsmiljø, departement, direktorat mv.  Aktiv bruk og presentasjon av funn fra tilsyn bidrar til at virksomheter kan ta med seg kunnskapen og gå gjennom egen praksis for å se om den er innenfor det forsvarlige. Det vil bidra til økt kvalitet og sikkerhet i tjenestene ut over de stedene hvor det har blitt gjennomført tilsyn. Målet er å formidle tilsynserfaringene på en slik måte at risiko for at tilsvarende skal skje igjen, blir redusert.

Figurene nedenfor viser viktige sammenhenger i Statens helsetilsyns resultatkjede.

Figur 2 Resultatkjede

Resultatkjede: Innsatsfaktorer - Aktiviteter - Produkter/tjenester - Brukereffekter - Samfunnseffekter

Figur 3 Oversikt over innsatsfaktorer, aktiviteter
og produkter i Statens helsetilsyn
(for å se tabell i fullskjerm klikk på lenken i tabellbunnen)

Innsats-faktorer

Aktiviteter

Produkter/ tjenester

Brukereffekter

Samfunns-effekter

110 utførte årsverk i Statens helsetilsyn i 2022

Behandle alvorlige enkeltsaker med helsepersonell og virksomheter

Avgjørelser og administrative reaksjoner til helsepersonell / pålegg til virksomheter

Rettssikkerhet og likebehandling for helsepersonell, pasienter og brukere og barn i barnevernet

Befolkningens behov for tjenester ivaretas

172 680 mill. kroner i tildeling 2022

Behandle varsler om alvorlige hendelser i spesialist-helsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste, og gjennomføre stedlige tilsyn der det er aktuelt

Vedtak (som overordnet myndighet)

Svikt i tjenestene avdekkes og følges opp

Sosiale tjenester og helse- og omsorgs-tjenester drives forsvarlig

 

Overprøve vedtak og rettighetsklager

Tilsynsskolen

Faglig støtte og veiledning til statsforvalterne

Virksomheter som forbedrer og endrer

Barnevern-tjenester er forsvarlige og til barnas beste

 

Harmonisere praksis og utvikle tilsyn og klagebehandling

Følgeforskning om effekt av tilsyn

Brukere (av tjenestene) blir lyttet til/har påvirkningskraft

Befolkningen har tillit til tjenestene og personell

 

Beslutte tema og utarbeide veiledningsmateriell for landsomfattende tilsyn på områder der risiko for svikt er stor

Rapporter etter undersøkelser av alvorlige hendelser, rapporter etter planlagt tilsyn, oppsummerings-rapporter fra landsomfattende tilsyn

Økt kompetanse i samtaler med barn og involvering av barn i tilsynsaktiviteter

Samfunnet får bedre beslutnings-grunnlag ved spredning av tilsyns-erfaringer

 

Utføre planlagt tilsyn innenfor særskilte områder

Tilsynsmelding (løpende artikler)

Barn i barnevernet får et bedre helsetilbud

Folkehelse-arbeid ivaretas

 

Følge med på tjenestene med utgangspunkt i tilsynserfaringer og identifisere områder med fare for svikt

Artikler og høringsuttalelser

Synliggjøring og styrking av brukernes rettsstilling i sosiale tjenester

 

 

Formidle tilsynserfaringer

 

Lik saksbehandling og utmåling (av utfall) i hele landet

 

 

Organisasjonen

Statens helsetilsyn hadde 133 medarbeidere per 31. desember 2022. Det ble utført til sammen 110 årsverk i 2022. Statens helsetilsyn holder til i kontorer i Møllergata 24 i Oslo.

Figuren under viser organiseringen av Statens helsetilsyn ved årsskiftet 2022 – 2023  

Figur 4 Organisasjonskart per 1.1.2023

Statens helsetilsyn – organisasjonskart januar 2023.svg

Organisasjonskart per 1.1.2023 - beskrivelsen av figuren

Hovedtall

Tabell 1 viser utvalgte nøkkeltall for Helsetilsynets og statsforvalternes tilsyn og klagebehandling for de siste tre årene. Nøkkeltallene blir nærmere beskrevet under de respektive kapitlene i del III «Årets aktiviteter og resultater».

Tabell 1 Utvalgte nøkkeltall 2020–2022 – tilsyn og klagebehandling (del 1)

Statens helsetilsyn:

2020

2021

2022

Antall

Antall

Antall

Tilsynssaker mot helsepersonell/virksomhet avsluttet av Statens helsetilsyn

307

394

289

Tilbakekalte autorisasjoner (helsepersonell)

128

158

138

Advarsler, tap av rekvireringsrett og begrensning i autorisasjon/lisens

81

72

61

Antall mottatte varsler om alvorlige hendelser

1047

1067

1849

Antall stedlige tilsyn fra Statens helsetilsyn etter varsel

11

8

7

Antall tilsyn med håndtering av blod, celler, vev og organer

15

11

11

Tabell 1 Utvalgte nøkkeltall 2020–2022 – tilsyn og klagebehandling (del 2)

Statsforvalternes tilsyn og klagebehandling:

2020

2021

2022

Antall

Antall

Antall

Tilsyn med barneverninstitusjoner

855

915

844

Tilsyn med kommunale barneverntjenester

30

60

26

Avsluttede tilsynssaker innen barnevernet

678

607

1066

Avsluttede rettighetsklager innen barneverntjenester og -institusjoner*

795

539

618

Forebyggende tilsynsaktiviteter med sosiale tjenester i Nav

35

100

87

Avsluttede tilsynssaker innen sosiale tjenester i Nav

60

51

91

Avsluttede rettighetsklager innen sosiale tjenester i Nav*

3291

2828

2339

Forebyggende tilsynsaktiviteter med kommunale helse- og omsorgstjenester1

222

271

329

Forebyggende tilsynsaktiviteter med spesialisthelsetjenesten

29

111

94

Avsluttede tilsynssaker innen helse- og omsorgstjenester2

 856

4224

7546

Avsluttede rettighetsklager innen helse- og omsorgstjenester*

6083

4988

5878

Gjennomgåtte meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner

41531

29883

33317

Overprøvde vedtak om bruk av tvang/makt overfor personer med utviklingshemming

1980

1934

2118

Gjennomgåtte/overprøvde vedtak om bruk av tvang overfor personer uten samtykkekompetanse

5246

5583

4986

 

*Antallet viser avsluttede saker som ble realitetsbehandlet, og inkluderer ikke avviste saker.

1 Inneholder også stedlige tilsyn rettet mot tvang overfor personer med utviklingshemming.

2 Tilsynssaker som er avsluttet med råd og veiledning og saker som er overført virksomheten for videre oppfølging der, er fra høsten 2021 inkludert. Dette medfører en stor økning i 2022.

Tabell 2 Utvalgte nøkkeltall 2020–2022 – drift av Statens helsetilsyn
 

2020

2021

2022

Antall ansatte

138

132

133

Utførte årsverk

108

110,65

110

Samlet tildeling post 01-99 kap. 748

164713000

168568000

172680000

Inntekter /mindreinntekt kap. 3748

-378129

-641000

0

Disponibelt budsjett

164334871

167927000

172680000

Utnyttelsesgrad post 01-29

98 %

98 %

98 %

Driftsutgifter

160628239

165233498

169719256

Lønnsandel av driftsutgifter

73 %

75 %

74 %

Lønnsutgifter per årsverk

1080089

1119183

1137902

Konsulentsandel av driftsutgifter

8 %

8 %

8 %