Hopp til hovedinnhold
Innhold 4. Styring og kontroll av virksomheten

Meny

Innhold 4. Styring og kontroll av virksomheten
Andre publikasjoner

4. Styring og kontroll av virksomheten

Internkontroll og risikostyring

Helsetilsynet har et system for internkontroll knyttet til måloppnåelse, økonomifor­valtning og etterlevelse av regelverk mv. Styringssystemet beskriver rutiner og pro­sedyrer på viktige områder, risikostyring, avvikshåndtering og ledelsens gjennomgang av virksomheten.

I forbindelse med Helsetilsynets årlige virksomhetsplan utarbeides det risiko- og sår­barhetsvurderinger knyttet til måloppnåelse og gjennomføring av virksomhetsplanen.

Valg av tilsynstemaer til landsomfattende tilsyn forberedes gjennom en priorite­ringsprosess basert på risikovurderinger. Det er også stilt krav til at statsforvalterne skal basere sine egeninitierte tilsyn på vurderinger av risiko og sårbarhet.

Ledelsens gjennomgang av virksomheten skjer hvert tertial. Ledelsens gjennomgang er en systematisk og målrettet oppfølging av Helsetilsynets aktiviteter, prosesser, resultater og styringssystem. Gjennomgangen støtter opp under vår evne til å levere tjenester og produkter iht. bestemte krav som stilles av våre oppdragsgivere (HOD, BLD og AID) og lovgiver, iht. interne krav, og på en måte som møter brukernes legitime forventninger. Gjennomgangen skal dessuten sikre at vi bygger prosesser for kontinuerlig forbedring i virksomheten.

Statens helsetilsyn har en sikkerhetspolicy som omfatter sikring av personell, fysiske verdier, informasjon og dokumentasjon. Kriseplanen skal sikre at det i ekstraordinære situasjoner skjer en forsvarlig og koordinert innhenting, bearbeidelse og vurdering av relevant informasjon, som ved behov kan gi grunnlag for råd og veiled­ning eller ev. pålegg hvis situasjonen nødvendiggjør det. Statens helsetilsyn har ikke operative beredskapsoppgaver bortsett fra i forbindelse med streikesituasjoner, som vi har eget opplegg for.

Norsk Helsenett (NHN) bistår og gjennomfører anskaffelser for Statens helsetilsyn. NHN forholder seg til de krav som er stillet til offentlige myndigheter om å motvirke arbeidslivskriminalitet og sikre at leverandører følger lover og regler.

Personellmessige forhold

Ved utløpet av 2022 hadde Helsetilsynets 133 ansatte, derav 6 midlertidig ansatt. I løpet av 2022 har totalt 12 medarbeidere hatt midlertidige stillinger, derav 9 kvinner og 3 menn.

Gjennomsnittsalderen i Statens helsetilsyn var 51 år per 31. desember 2022 og 25 av 133 ansatte er 62 år eller eldre. Statens helsetilsyn ansetter en stor andel arbeidstakere med lang arbeidserfaring, noe som er med å forklare den relativt høye gjennomsnittsalderen og andelen ansatte over 62 år.

Statens helsetilsyn legger til rette for eldre arbeidstakere ved blant annet mulighet for fleksible arbeidsformer. Som et virkemiddel for å stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren, gis alle ansatte over 62 år tjenestefri med lønn i 14 dager per år (8 dager er avtalt sentralt og 6 dager er avtalt lokalt, jf. HTA § 5.6.1).

Statens helsetilsyn har som mål at sykefraværet skal være under 4 pst. Sykefraværet har vært relativt stabilt og lavt de senere årene. Sykefraværet i 2022 har vært på 3,58 pst. I 2021 var det på 3,0 pst.

Statens helsetilsyn har vurdert muligheten for å ta inn lærlinger i 2022, men dette har ikke vært mulig grunnet få egnete arbeidsoppgaver. Dette skyldes blant annet at flere oppgaver hvor det ville vært aktuelt å hente inn læringer, er blitt overført til NHN.

Rapport på likestilling

I Statens helsetilsyn var det 133 ansatte pr. 31. desember 2022. Av de ansatte er 98 kvinner og 35 menn. Dette gir en kvinneandel på 74 pst. Kvinneandelen har vært økende de siste årene, med unntak av årene 2020 til 2021 da den var stabil (70 pst.).

Figur 22 Utvikling i antall ansatte og fordeling mellom kjønn

Utvikling i antall ansatte og fordeling mellom kjønn.png

*Tellemåten er justert sammenliknet med tidligere årsrapporter og er i tråd med DFØs retningslinjer. Antall årsverk gir et bedre bilde av ressurssituasjonen enn antall ansatte, jf. tabell 2.

Utvikling i antall ansatte og fordeling mellom kjønn

År Kvinner Menn Antall ansatte
2020 97 41 138
2021 93 39 132
2022 98 35 133

 

Tabell 10 viser antall ansatte i ulike stillingskategorier samt forholdet mellom kvinner og menns lønn. Medarbeidere i lave stillingsbrøker (20 pst. eller mindre) er holdt utenfor statistikken da disse vil gi et skjevt bilde av lønnsstatistikken.

Tabell 11 Kjønn og lønn fordelt på ulike stillingskategorier per 31.12.2022 (uten direktør)

Stilling Antall Kjønnsbalanse Kvinners andel av menns lønn
K M K M
Avdelingsdirektør 6 83 % 17 % 96 % 100 %
Mellomledernivå (underdirektør) 11 80 % 20 % 101 % 100 %
Seniorrådgivere 83 78 % 22 % 86 % 100 %
Rådgivere 8 88 % 13 % 101 % 100 %
Førstekonsulenter, konsulenter og seniorkonsulent 8 88 % 13 % 83 % 100 %
Andre stillinger 6 33 % 67 % 95 % 100 %
Totalt i virksomheten 122 77 % 23 % 84 % 100 %

 

* herunder særlig uavhengige stillinger (ass.direktør og fagdirektør)
** stillingsprosent <20% ikke innarbeidet i tallgrunnlaget
*** ansatte i permisjon per 3112 er talt med

Kvinners andel av menns lønn i 2022 er 84 pst.

Det er en overvekt av kvinner, særlig i de yngste aldersgruppene som er i starten av sin yrkeskarriere. I den eldste aldersgruppen av ansatte, jevner antallet kvinner og menn seg ut.

Helsetilsynets mannlige medarbeidere består i stor grad av leger og andre høytlønnede yrkesgrupper. Disse strukturelle forholdene er med på å forklare lønnsulikhetene mellom kjønn på virksomhetsnivå.

Hovedregelen er at stillinger kunngjøres som heltidsstillinger. I enkelte tilfeller åpner vi for bruk av deltidsstillinger, da det kan være nyttig å rekruttere helsepersonell som kombinerer klinisk virksomhet med jobb i Helsetilsynet. I tillegg har vi jusstudenter i deltidsstillinger som behandler innsynsbegjæringer og klager på avslag på innsyn.

Enkelte medarbeidere arbeider deltid av hensyn til behovet for tilpasset arbeidstid i ulike livsfaser. Deltid benyttes der begge parter ønsker en slik ordning. I 2022 arbeidet 13 kvinner og 7 menn deltid.

I Helsetilsynet hadde 3 kvinner og 1 mann uttak av foreldrepermisjon i løpet av 2022, og tilsvarer totalt 71 uker. Tallene viser bare uttak av permisjon som er gjort i 2022 selv om permisjonsperioden kan strekke seg over tre år. Dette gjør det utfordrende å se sammenhenger og avdekke eventuelle skjevheter i uttak av permisjon basert på kjønn. Kvinner er overrepresentert blant våre yngste medarbeidere, noe som gir utslag i uttak av foreldrepermisjon.

Arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering

Arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering er forankret i ulike prosesser og ivaretas av overordnede dokumenter:

  • Helsetilsynets lønnspolitikk er utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og inneholder ulike lønnspolitiske mål, kriterier for lønnsfastsettelse og arenaer for lønnsutvikling. Det er blant annet mål om at lønnssystemet skal bidra til å fremme reell likestilling mellom kjønn og motvirke ikke-formålstjenlige lønnsforskjeller.
  • I en intern, årlig rapport på personalområdet, blir detaljert status på en rekke områder presentert. Resultatene benyttes som indikatorer for status i virksomheten, og kan danne grunnlag for endringer og forbedringstiltak.
  • I vernerunder og -møter gis ansatte mulighet til å ta opp temaer knyttet til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
  • I medarbeiderundersøkelser som gjennomføres omtrent annet hvert år har ansatte mulighet til å besvare spørsmål og fremme bekymringer anonymt om deres opplevelse av arbeidsmiljøet. Resultatene fra undersøkelsen blir fulgt opp på en systematisk og målrettet måte.
  • Medarbeidersamtaler mellom medarbeider og leder gjennomføres en gang pr år og er en arena der medarbeiderne kan ta opp temaer rundt egen utvikling, kompetanseheving, arbeidsoppgaver og motivasjonsfaktorer.
  • Hvert år kan ansatte be om en lønnssamtale med sin leder. Dette er en samtale om lønn sett i sammenheng med lønnspolitiske mål.
  • Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er en viktig arena for å ta opp temaer om arbeidsmiljøet generelt.

I 2022 ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter både fra ansatte og fra arbeidsgiver. Arbeidsgruppen har startet et arbeide med å definere risiko for diskriminering og hindre for likestilling. Helsetilsynet har de siste årene gjort analyser av lønn og kjønn.  Arbeidsgruppen vil fortsette arbeidet med analyse av årsaker, iverksetting av eventuelle tiltak og å vurdere resultater i 2023.

Inkluderingsdugnad

Målet for inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

I løpet av 2022 har totalt 14 personer blitt ansatt i faste stillinger i Statens helsetilsyn. I tillegg har det blitt ansatt 4 personer i midlertidige stillinger..

Det var til sammen 460 søkere, 320 kvinner og 140 menn, til i alt 21 kunngjøringer i Statens helsetilsyn i 2022. Av disse oppga 6 søkere å ha nedsatt funksjonsevne, 6 søkere “hull i CV” og 59 søkere innvandrerbakgrunn. Det ble innkalt minst en søker fra hver av disse kategoriene til intervju som ble vurdert å kunne fylle kvalifikasjonskravene.

Etter videre prosess ble ingen av disse søkerne funnet formelt kvalifisert for stillingene de søkte på, og Helsetilsynet har med dette ikke oppnådd målet i 2022.

Helsetilsynet opplever det som utfordrende å få søkere fra målgruppen til våre stillinger.

I vårt videre arbeid vil vi fortsatt tydeliggjøre at vi ønsker søkere med nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV” ved ordinære kunngjøringer. Vi er imøtekommende på bruk av deltidsstillinger, der dette er et behov for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Helsetilsynet viderefører arbeidet med å rekruttere fra inkluderingsdugnadens målgruppe.